Handel danymi osobowymi: problem ich właścicieli

advertisement
Handel danymi osobowymi: problem ich właścicieli - łatwy i szybki
biznes złodziei.
Praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie pojawia się informacja o kolejnym „wycieku” danych
osobowych klientów sieci komórkowych, telewizji cyfrowych czy teŜ banków lub szpitali. O wartości
danych przechowywanych przez te instytucje nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Posiadane
aktywa, szczegóły na temat dostarczanych usług, wykonywanych połączeń czy teŜ w najgorszych
przypadkach szczegóły o stanie zdrowia, mogą dostarczyć wiele cennych informacji osobom, które nie
powinny mieć do nich dostępu. Telefony od sprzedawców, którzy w magiczny sposób poznali nasz
numer „komórki”, gigantyczna ilość reklamowych SMS’ów – na pewno będą nas irytować, choć i tak
są małą „karą” za zaniedbania dotyczące zachowania bezpieczeństwa informacji ze strony
usługodawcy, czy teŜ naszej. Straty wynikające z wypłynięcia kluczowych informacji mogą kosztować
nas setki tysięcy a nawet miliony złotych. Szacuje się, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat, na skutek tylko 10
największych i najdroŜszych wycieków informacji na świecie (najczęściej spowodowanych
zaniedbaniem ludzi i ich małą świadomością), straty mogły wynieść nawet 46 miliardów dolarów – są
to astronomiczne kwoty, których moŜna było uniknąć.
Wg badań przeprowadzonych przez portal Infowatch.com w 2010 roku, kaŜdego dnia mają miejsce
średnio 2,1 „wycieki”. Ponad połowa z tych incydentów (53%) to wynik przypadkowych sytuacji –
kradzieŜy czy teŜ zgubienia pendrive’ów, laptopów i smartfonów. Dane znajdujące się na tych
urządzeniach najczęściej w Ŝaden sposób nie są zabezpieczone lub szyfrowane.
Wydaje się, Ŝe w tym temacie nie ma rozwiązania i takie sytuacje są nieuniknione. Niestety w takich
przypadkach najsłabszym ogniwem wydaje się człowiek i jego niska świadomość nt. konsekwencji
i moŜliwych strat. Mimo wszystko, istnieją firmy, które doskonale radzą sobie z problemem chronienia
poufnych informacji – swoich jak i ich klientów. Są to przedsiębiorstwa, które wykorzystują systemowe
podejście do ochrony danych osobowych jak i bezpieczeństwa informacji. Najczęściej wykorzystują do
tego celu System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Dzięki wymaganiom
stawianym przez normę zarówno pod względem informatycznym, jak i infrastrukturalnym mogą
cieszyć się bezpieczeństwem i spać spokojnie, wiedząc Ŝe ich aktywa czy teŜ informacje o ich
klientach nie dostaną się w niepowołane ręce. Wraz z zabezpieczeniami od strony technicznej duŜe
znaczenie ma świadomość pracowników objętych tym systemem. Najprostsze elementy tego
standardu, jak chociaŜby „polityka czystego biurka i ekranu” przynoszą bardzo dobre efekty. A to tylko
kropla w morzu potencjałów do wykorzystania, które daje wdroŜenie Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji.
Z powyŜszych akapitów jednoznacznie widać, Ŝe ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa informacji
jest obecnie kluczowym aspektem dla praktycznie kaŜdej organizacji. Wymagania te stawiają wobec
nas nie tylko klienci powierzający swoje dane, jak i wprost zmuszają do tego zaostrzające się
wymogi prawne. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się gdzie w Waszym przedsiębiorstwie znajdują
się potencjalne luki w zabezpieczeniach lub które z przetwarzanych danych powinny podlegać lepszej
ochronie, zapraszam do zapoznania się z nową usługą DEKRA:
Certyfikacja ISO 9001 z Elementami Bezpieczeństwa Informacji
(w oparciu o wymagania normy ISO 27001).
Dzięki temu auditowi, niejako przy okazji certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001, eksperci
DEKRA Certification przeprowadzą analizę poziomu zabezpieczeń oraz ogólnego bezpieczeństwa
Waszych systemów informatycznych. Pozwoli to Państwu na poznanie tych aspektów, które
wymagają dodatkowej uwagi, identyfikację zagroŜeń oraz da podstawy do pełnego wdroŜenia
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.
Zapraszamy do współpracy!
Michał Monasterski
Specjalista w Zespole ds. Zarządzania i Certyfikacji
DEKRA Certification Sp. z o.o.
© 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.
Autor: Michał Monasterski, [email protected]; Tel. +48.71.783-32-68.
Kontakt dla Mediów: Filip Wesołowski; [email protected]; Tel. +48.71.780-47-72.
1/1
Download