System zarządzania energią ISO 50001

advertisement
System zarządzania energią ISO 50001
Uznanie moŜliwości i ograniczenie kosztów
ZuŜycie energii staje się coraz waŜniejszym czynnikiem kosztowym organizacji i przedsiębiorstw. Tym samym
aby zmniejszyć te koszty, kluczową sprawą jest ciągła optymalizacja zuŜycia za pomocą systemu zarządzania
energią (SZE). System zarządzania energią słuŜy określeniu i udokumentowaniu istniejących moŜliwości
poprawy wydajności energetycznej i redukcji kosztów.
Wspomniane moŜliwości w przypadku przedsiębiorstw drzemią w procesach produkcyjnych i przekrojowych technologiach.
Optymalizacja ruchu surowców, wyrobów, procesów, usług oraz nawyków uŜytkowników energii pozwala zminimalizować nakłady
energii.
System zarządzania energią pozwala tworzyć wnioski w celu określenia, jakie są koszty danych środków słuŜących mniejszemu zuŜyciu
energii. SZE słuŜy do oceny zuŜycia energii przez przedsiębiorstwo oraz utrzymania stałej poprawy wydajności energetycznej w zgodzie
z przepisami prawa.
Czym jest ISO 50001?
Korzyści z certyfikacji ISO 50001
Jest to norma opisująca wymagania nakładane na system
zarządzania energią, co w zamierzeniu ma pozwolić
przedsiębiorstwom na systematyczne, ciągłe doskonalenie
sprawności energetycznej z uwzględnieniem obowiązujących ram
prawnych.
Zgodnie wynikami ekspertyz i protokołów kontroli, za pomocą
systemu zarządzania jakością nawet małe i średnie
przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze znacznych moŜliwości
oszczędnościowych.
ISO 50001 opiera się na głównie na normie ISO 14001 dotyczącej
systemu zarządzania środowiskowego, a tym samym moŜe
zostać do niej włączona. Łączne wdroŜenie obu systemów jest
tym samym rozsądnym i zalecanym rozwiązaniem.
Ciągły wzrost wydajności energetycznej dzięki zobowiązaniu
się do aktywnego wpływania na wielkość zuŜycia energii.
Redukcja kosztów dzięki wydajnemu zarządzaniu energią.
Sprecyzowana polityka energetyczna słuŜy do kontroli
osiągania odpowiadających jej celów energetycznych.
Systematyczna gwarancja zgodności z przepisami prawa
właściwego w zakresie zuŜycia energii przez
przedsiębiorstwo.
Przewaga konkurencyjna dzięki certyfikacji.
Interesanci prywatni i prawni kojarzą przedsiębiorstwo jako
organizację świadomie liczącą się ze środowiskiem
naturalnym.
MoŜliwość otrzymania dopłat zgodnie z niemiecką ustawą o
energii odnawialnej (EEG) i wyŜszych zwolnień
podatkowych.
Korzyści kosztowe certyfikacji połączonej z ISO 14001
Kroki ku udanej certyfikacji
Dalsze usługi korzystne dla firmy
Konsultacje
Wyjaśnienie nierozstrzygniętych kwestii
Wspólne określenie kolejnych kroków
Sporządzenie projektu lub opcjonalnie audyt
wstępny
W przypadku innych obszarów i systemów, np. ISO 9001 lub
ISO 14001, moŜna skorzystać z Usługi Certyfikacji DEKRA.
Posiadamy uprawnienia w zakresie ponad 40
międzynarodowych norm i z chęcią wspomoŜemy Państwa w
łączeniu poŜądanych procesów certyfikacyjnych.
Kontrola dokumentacji i audyt wewnętrzny
Analiza gotowości
Weryfikacja zgodności Państwa systemu
zarządzania z wymaganiami normatywnymi
Wywiad pracowniczy
WdroŜenia udokumentowanych oświadczeń w
codziennej działalności
Grupa DEKRA świadczy szereg innych usług w zakresie energii:
Sprawozdania z audytów o następującej treści:
Wyniki naszej oceny
Wskazania moŜliwości optymalizacji i udoskonaleń
w przypadkach niezgodności, z moŜliwością
kolejnej kontroli
Porównawcze analizy energetyczne,
tj. klasyfikacja zuŜycia energii w waszej firmie na tle danej
branŜy
ZrównowaŜone zarządzanie,
tj. tworzenie kart równowagi ekologicznej
Szkolenia,
tj. kształcenie specjalistów ds. zarządzania energią
Certyfikacja osobista,
tj. konsultantów ds. energii
Badania i certyfikacja wyrobów,
tj. biopaliw stałych i paliw wtórnych
Certyfikat i pieczęć DEKRA
Przyznanie certyfikatu po udanym audycie
certyfikacyjnym.
Przyznanie pieczęci DEKRA na okres waŜności
certyfikatu.
Coroczne kontrole sprawdzające utrzymanie i ciągły
rozwój Państwa systemu zarządzania.
Certyfikacja DEKRA
Pieczęć DEKRA
Aktywna. Świadoma. Przełomowa.
Tam, gdzie wymagasz wydajnych procesów biznesowych,
bezpieczeństwa produktów i systemów w drodze do sukcesu
rynkowego lub wykwalifikowanych ekspertów. DEKRA
Certification dysponuje ponad 1000 fachowców na całym
świecie, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie wszelkich
aspektów jakości i wydajności, BHP oraz zrównowaŜonego
rozwoju i odpowiedzialności za środowisko.
Zaoferujcie Państwo swoim klientom bezpieczeństwo i jakość
dzięki pieczęci DEKRA!
Mniej więcej 30 000 firm w ponad 50 krajach juŜ skorzystało z
naszych usług certyfikacyjnych, badań i kontroli technicznej,
by osiągnąć swoje cele szybko i łatwo.
Nasza pieczęć jest Państwa siłą. To
równieŜ doskonałe narzędzie promocji i
marketingu. PomoŜemy Państwu z
przyjemnością.
Pieczęć DEKRA uznawana jest za wyraz
najwyŜszej pewności i wiarygodności –
niezaleŜnie od branŜy i kraju. Dzięki niej
budzą Państwo zaufanie i dają
gwarancję, Ŝe są z Państwem bezpieczni.
Jak moŜemy pomóc Państwu?
DEKRA Certification GmbH
Handwerkstraße 15 • 70565 Stuttgart
Fon +49.711.7861 -2566 • Fax +49.711.7861 -2615
[email protected]
www.dekra-certification.com
On the safe side.
Download