Istota Modelowania danych, zasady i reguły modelowania danych

advertisement
Niektóre praktyczne aspekty
modelowania informacji
przestrzennej według norm ISO
Wojciech Pachelski
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
Przewodniczący PKN/KT 297 ds. Informacji geograficznej,
Co-chair CEN/TC 287 - AG Outreach
Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych,
Warszawa – Zegrze Południowe, 8 - 9 grudnia 2008 r.
Budowa schematu aplikacyjnego
CIM
„
„
UML
Identyfikacja dziedziny
Model pojęciowy dziedziny:
‰
PIM
‰
UML
„
PSM
Schemat pojęciowy jako
formalny opis modelu:
‰
XML/GML
„
Diagramy klas UML
Integracja schematu:
‰
Implementacja
Identyfikacja typów,
właściwości, związków i
ograniczeń obiektów;
Harmonizacja modeli
danych referencyjnych:
Standardy ISO dla
geometrii, topologii, jakości,
położenia, metadanych, itp.
2
Harmonizacja i integracja
3
Odmienne definicje typów obiektów
Harmonizacja typów obiektów SDI
Abstrakcyjna
klasa
uogólniona
4
Ogólny Model Geodezyjny
Uproszczony szkieletowy model katastru wg FIG – Core Cadastral
Domain Model (Lemmen i van Oosterom, GIM, 2006)
ISO 19152 -NWIP: Geographic information – Land Administration
Domain Model (N 2385, N 2439, 2008-05-02).
5
Użycie klas modelu OMG (przykład)
6
Mechanizmy integracji (1/2)
ISO 19107
ISO 19115
ISO 19115
ISO 19107
7
Mechanizmy integracji (2/2)
ISO 19108
8
Główne struktury geometryczne
ISO 19107: Schemat przestrzenny
ISO 19137: Profile schematu przestrzennego
9
Geometria obiektu punktowego
Poziom normy –
geometria i
położenie
Poziom ogólnego
modelu geodezyjnego
Poziom specjalizacji
- instrukcje GGK
10
Geometria obiektu liniowego
Poziom normy –
geometria i
położenie
Poziom ogólnego
modelu
geodezyjnego
Poziom specjalizacji
- instrukcje GGK
11
Geometria obiektu powierzchniowego
«type»
GM_Ring
«uses»
«typ danych»
DirectPosition
«type»
OMG_ObiektPowierzchniowy
+geometria : OMG_LamanaUogolnionaZamknieta
K1_Jezdnia
G5_Obreb
+nawierzchnia : String
+identyfikator : String
«type»
OMG_LamanaUogolnionaZamknieta
+reprezentowanaJako : GM_Ring
TBD_TerenyGruntowOdslonietych
InnyObiekt
+id : String
+rodzaj : String
12
Baza Danych Topograficznych TBD
Kataster (+…) : obiektywna, źródłowa, pierwotna
i podstawowa informacja o terenie
Subiektywne procedury wizualizacji –
zobrazowań graficznych
=
+ Algorytmy generalizacji
Dane topograficzne
Dane źródłowe
ISO 19117 Portrayal
ISO 19117: Portrayal
13
Zakończenie
„
Modele pojęciowe danych referencyjnych:
‰
‰
„
„
„
„
identyfikacja dziedzin, w tym ich harmonizacja;
schematy aplikacyjne, w tym integracja ze schematami
znormalizowanymi.
Harmonizacja - „wokół” abstrakcyjnych typów obiektów: tzw.
Ogólny Model Geodezyjny (OMG) wg - ISO 19152.
Dane topograficzne (TBD): dane pochodne (wtórne) wzgl.
danych katastralnych (i in.) - danych źródłowych,
pierwotnych.
TBD - subiektywna generalizacja danych pierwotnych.
Formalizmy algorytmów i procedur generalizacji jako
przedmiot normalizacji branżowej (standaryzacji).
Normy ISO serii 19100 oraz reguły implementacyjne
INSPIRE - nowoczesna metodologia (metodyka) budowy
SDI.
14
Download