Opis przedmiotu zamówienia Koordynacja projektu unijnego

advertisement
Zał. nr 1
do zaproszenia
ZP.2600.32.2017.
Opis przedmiotu zamówienia
Koordynacja projektu unijnego CitiEnGov 496 Interreg CE
- wsparcie komunikacji między pracownikami Urzędu oraz między pracownikami Urzędu a Partnerami
Projektu, Partnerem Wiodącym, Instytucją Zarządzającą i innymi interesariuszami krajowymi i
międzynarodowymi
- koordynacja dokumentacji postępów projektu zgodnie ze ścieżką audytu
- koordynacja działań promocyjnych w ramach projektu
- koordynacja wydatkowania środków z projektu przy współpracy z Działem Księgowości
- koordynacja realizacji działań w ramach projektu w sposób opisany w Podręczniku Implementacji
- koordynacja realizacji poszczególnych zadań, wynikających z pakietów roboczych projektu
- koordynacja raportowanie postępów projektu do Partnera Wiodącego, Kontrolera Narodowego i
Instytucji Zarządzającej
- zastosowanie narzędzi do zarządzania projektami
- bieżący kontakt z międzynarodowymi partnerami projektu
- uczestnictwo w spotkaniach międzynarodowych projektu
- koordynacja organizacji wydarzeń związanych z realizacją projektu
- proponowanie koncepcji nowych działań Gminy w ramach projektu CitiEnGov
- wsparcie Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią w zakresie tworzenia gminnego
systemu zarządzania energią
- wsparcie Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią w zakresie rozwoju działalności
Stanowiska
- wsparcie Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią w zakresie nawiązywania kontaktów z
interesariuszami z branży energii
- wsparcie Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią w zakresie szkoleń o zarządzaniu
energią dla pracowników urzędu i instytucji Gminy
- wsparcie Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią w zakresie aktualizacji planów
niskoemisyjnych Gminy
- wsparcie Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią w zakresie opracowywania narzędzi
politycznych, zachęcających mieszkańców i inne podmioty z terenu Gminy do korzystania z
technologii niskoemisyjnych.
- współpraca z partnerami projektu w ramach projektu pilotażowego One Stop Shop Energy Service
Centre
- współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zarządzania Energią w zakresie realizacji projektu
pilotażowego One Stop Shop Energy Service Centre, w tym przy stworzeniu koncepcji przestrzeni
edukacyjno-pokazowej o energii
- utrzymywanie kontaktów z mediami w zakresie komunikacji projektu, uczestnictwo w targach,
konferencjach itd.
Download