Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce

advertisement
Obrót energią elektryczną
i gazem w Polsce - wybrane
uwarunkowania, wpływ
MiFID II na uczestników
rynków
DEBATA TGE i TOE: Uwarunkowania
dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki
towarowo-finansowe w Polsce
Warszawa, 8.03.2016 r.
Piotr Wąsik
Członek Rady Zarządzającej TOE
Przewodniczący Zespołu
ds. Rynku Hurtowego
Marek Kulesa
Dyrektor biura TOE
Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane
uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków
ZAKRES PREZENTACJI
1)Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane
uwarunkowania
 obszary konkurencji i monopolu
 struktura zakupu i sprzedaży energii elektrycznej
w przedsiębiorstwach obrotu
 wolumeny obrotu na polskim rynku energii elektrycznej –
TGE, POEE, brokerzy
2)Dyrektywa MiFID II - wybrane uwarunkowania a polski
sektor energetyczny
 uwarunkowania formalno – prawne
 wybrane zagadnienia „sektorowo – energetyczne”
3)Wpływ MiFID II na uczestników rynków - podsumowanie
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 2
Wprowadzenie
OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I GAZEM
 OBRÓT - działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo
detalicznym energią
 SPRZEDAŻ - bezpośrednia sprzedaż paliw lub energii przez podmiot
zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii
przez podmiot zajmujący się ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje
derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego
 KONCESJE wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(5 marca 2017 r., http://bip.ure.gov.pl)
 obrót energią elektryczną - OEE - 463
 wytwarzanie energii elektrycznej – WEE - 1300
 obrót paliwami gazowymi – OPG - 191
 CZŁONKOWIE GIEŁDY (5 marca 2017 r., https://tge.pl) – 71, w tym
 RDNiB – 48
 RDNiBg - 25
 RTT w zakresie energii elektrycznej – 43
 RTT w zakresie gazu - 26
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 3
Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce
- wybrane uwarunkowania
Rynek energii elektrycznej – obszary
konkurencji i monopolu
Rynek konkurencyjny
Rynek regulowany
wyprowadzenie
mocy
usługa przesyłowa
(wolny od regulacji)
Wytwórcy
T G E SA
(giełda energii)
O SP
PSE-Opererator
Wymiana
MS
Eksport
Import
Platformy obrotu
(pozagiełdowe)
OS D
Przedsiębiorstwa
obrotu
Sprzedawca
z urzędu
Odbiorcy końcowi nie
korzystający z TPA
Odbiorcy końcowi korzystający
z TPA
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 4
Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce
- wybrane uwarunkowania
Struktura zakupu energii elektrycznej w przedsiębiorstwach
obrotu PO
Źródło: ARE
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 5
Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce
- wybrane uwarunkowania
Struktura sprzedaży energii elektrycznej w przedsiębiorstwach
obrotu (PO)
Źródło: ARE
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 6
Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce
- wybrane uwarunkowania
Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej
– TGE, POEE, Brokerzy
Źródło: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na
31 marca 2016 r. Raport TOE. Warszawa, 31 marca 2016 r.
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 7
Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce
- wybrane uwarunkowania
Struktura wolumenu kontraktów na energię elektryczną
w latach 2014 - 2015
Źródło: URE na podstawie danych TGE S.A.
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 8
Dyrektywa MiFID II a sektor obrotu
UWARUNKOWANIA FORMALNE - PRAWNE
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych
oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE
 uchwalenie – 15 maja 2014 r.
 wejście w życie (!) – 2 lipca 2014 r.
 przyjęcie nowelizacji zmieniającej termin stosowania –
23 czerwca 2016 r.
 termin wdrożenia do polskiego prawa – 3 lipca 2017 r.
 początek stosowania – 3 stycznia 2018 r.
 uwarunkowania polskiego stanowienia prawa
 stopień zaawansowania prac legislacyjnych
 polska ścieżka legislacyjna a terminy wdrożenia
 konieczność i terminy dostosowania TGE i uczestników do zmian
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 9
Dyrektywa MiFID II a sektor obrotu
WYBRANE ZAGADNIENIA „SEKTOROWO ENERGETYCZNE” (1)
 dyrektywa m.in. ustanawia wymogi dotyczące „zezwoleń dla
rynków regulowanych oraz funkcjonowania rynków regulowanych”
 mimo, że rynki energii elektrycznej i gazu nie są w głównym
obszarze zainteresowania regulacji, wpłynie ona na działanie tych
rynków, poprzez konieczność zmian na rynku giełdowym
 konieczność zmian/reorganizacji RTT w zakresie energii
elektrycznej i gazu wynikająca z dyrektyw wymusi zmiany
polskiego prawa wdrożenia dyrektywy MiFID II (i pozostałych
dokumentów powiązanych) do polskiego prawodawstwa, to z kolei
będzie miało wpływ na działania TGE i uczestników ww. rynków
 RPM i RTT w zakresie praw majątkowych konieczność zmian
uzależniona będzie od zmian polskiego prawa
 zmiany przewidywane są także w RIF (jako rynku regulowanym)
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 10
Dyrektywa MiFID II a sektor obrotu
WYBRANE ZAGADNIENIA „SEKTOROWO ENERGETYCZNE” (2)
 wpływ „wymuszonych” regulacjami finansowymi zmian modelu
giełdowego obrotu energią elektryczną i gazem będzie uzależniony
od wdrożenia zapisów na poziomie ustawy o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 TGE rozważa (osobno albo łącznie) dwa możliwe rozwiązania
(wg prezentacji przedstawionych na Komitecie Rynku Energii
Elektrycznej oraz Komitecie Rynku Gazu, 25 stycznia 2017 r.):
1) (po uzyskaniu zezwolenia) prowadzenie
tzw. zorganizowanej platformy obrotu (OTF)
2) poszerzenie oferty RIF o instrumenty z fizyczną dostawą
 jedną z cech OTF, wg MiFID II, ma być „uznaniowość zleceń”,
która może/powinna być uszczegółowiona na poziomie regulacji
krajowych
 konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom obrotu czasu
niezbędnego na organizacyjne dostosowanie do nowej formuły
rynku giełdowego uwzględniającej wymogi MiFID II
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 11
WPŁYW MIFID II NA UCZESTNIKÓW RYNKÓW PODSUMOWANIE
 znaczący wolumen obrotu giełdowego na rynku energii
elektrycznej i gazu w Polsce
 wpływ uregulowań rynku finansowego na obrót energią
elektryczną i gazem
 konieczność wdrożenia dyrektywy MiFID II do polskiego
ustawodawstwa – transpozycja do 3 lipca 2017 r.,
początek stosowania - 3 stycznia 2018 r.
 nowy model RTT - zorganizowana platforma obrotu
(OTF) vs. rozszerzenie oferty produktowej RIF
 uznaniowość (?) OTF a model działania TGE
 wpływ zmian na wywiązania się z „obliga giełdowego”
 wpływ zmian na zachowania uczestników polskiego
rynku energii elektrycznej i gazu
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 12
dziękujemy za uwagę
Towarzystwo
Obrotu Energią
ul. Czackiego 7/9/11
00 – 043 Warszawa
tel. (22) 827 57 93
fax (22) 826 61 55
[email protected]
kom. 502 34 91 45
[email protected]
TOE, Wa-wa, 8.03.2017 r.
Slajd: 13
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards