ĆWICZENIA odbywają się w czwartki w godz

advertisement
ĆWICZENIA odbywają się w czwartki w godz. 14.30 - 17.30
(z wyjątkiem 2.03.2017 ; w godz 15.00-18.00)
w salach ćwiczeniowych Katedry Immunologii Klinicznej przy ul. Chałubińskiego 5,
grupa I i II sala A (I p.) , grupa III i IV sala B (II p.)
1.
23.02.
2017
2.
02.03.
2017
15.0018.00
3.
09.03.
2017
4.
16.03.
2017
23.03.
2017
5.
6.
30.03.
2017
7.
06.04.
2017
8.
20.04.
2017
9.
27.04.
2017
10. 04.05.
2017
11. 11.05.
2017
12. 18.05.
2017
Zasady i regulaminy obowiązujące podczas zajęć. BHP pracowni.
Przypomnienie wiadomości z przedmiotu „Immunologia” jako wprowadzenie do
„Immunopatologii laboratoryjnej”. Ogólna struktura i funkcje układu
immunologicznego. Komórki i składniki humoralne odpowiedzi immunologicznej.
Klasyfikacja i ogólna charakterystyka odpowiedzi immunologicznej: odpowiedź
nieswoista (wrodzona) i swoista (nabyta); odpowiedź komórkowa i humoralna.
Zasady pobierania i przechowywania materiału biologicznego do badań immunologicznych. Techniki izolacji komórek układu odpornościowego z płynów ustrojowych
i tkanek litych. Izolacja limfocytów krwi obwodowej na gradiencie gęstości.
Metody oceny komórkowych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Ocena
immunofenotypowa komórek układu odpornościowego. Wykrywanie antygenów
powierzchniowych na limfocytach - metoda immunofluorescencyjna.
Cytometria przepływowa w badaniach diagnostycznych układu odpornościowego.
Ocena funkcji komórek układu odpornościowego: proliferacji, cytotoksyczności,
procesu fagocytozy i wewnątrzkomórkowego zabijania. Test NBT - interpretacja
wyników.
Kolokwium cząstkowe (zagadnienia ćw. 1 – 4)
Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych. Wykrywanie autoprzeciwciał w
chorobach narządowo-swoistych i narządowo-nieswoistych. Metoda
immunofluorescencji pośredniej – możliwości diagnostyczne.
Reakcje nadwrażliwości (czynniki i komórki uczestniczące w poszczególnych typach
reakcji nadwrażliwości.) Ocena reakcji nadwrażliwości w testach in vitro i in vivo
(testy skórne punktowe i testy śródskórne).
Wykrywanie antygenów związanych z nowotworami. Zasady i rodzaje testów
immunohistochemicznych. Wykrywanie markerów tkankowych - metody
immunoenzymatyczne.
Wykrywanie i możliwości zastosowania markerów krążących w diagnozowaniu,
monitorowaniu i prognozowaniu przebiegu choroby nowotworowej. Zastosowanie
przeciwciał mono- i poliklonalnych w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Ocena
testów immunohistochemicznych – oglądanie preparatów własnych, interpretacja
wyników badań.
Kolokwium cząstkowe (zagadnienia ćw. 5 – 8)
Hodowle komórkowe – typy hodowli, rodzaje pożywek, warunki hodowli.
Trypsynizacja komórek. Hodowle komórek immunokompetentnych.
Odrabianie i zaliczanie nieobecności na ćwiczeniach oraz innych zaległości.
Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń – test.
Na ćwiczeniach w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej obowiązuje ODZIEŻ OCHRONNA!!!
Download