oświadczenie - bip.powiat

advertisement
Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Moduł II
OŚWIADCZENIE
o poniesionych kosztach dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................ zamieszkały(a)
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
.....................................................................................................................................
(miejscowość,
nr kodu,
ulica,
nr domu,
nr mieszkania)
niniejszym oświadczam, iż:
1) otrzymany, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, dodatku na pokrycie
kosztów kształcenia w wysokości …………………………… zł przeznaczyłem(am) na koszty
nauki w roku akademickim/szkolnym ………………… rok nauki ………….semestr ………….,
2) w ramach otrzymanego dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nie zakupiłem(am) sprzętu
komputerowego,
3) prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………., dnia ………………….. r.
miejscowość
…………………………………..
podpis Beneficjenta pomocy
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards