Projekt zaakceptowany przez Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i

advertisement
Projekt zaakceptowany przez
Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej
Druk nr 14
STANOWISKO NR …
KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
z dnia …………2017 roku
w 18-tą rocznicę funkcjonowania samorządu regionalnego w Polsce
Usamorządowienie polskich województw stanowiło kolejny ważny krok na niełatwej
drodze decentralizacji władzy publicznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego, która
została zapoczątkowana na fali przemian demokratycznych 1989 roku.
Dziś, po 18 latach funkcjonowania samorządnych regionów, możemy z pełnym
przekonaniem potwierdzić słuszność obranego w tamtym czasie kierunku. Polskie
województwa to nie tylko jednostki administracyjnego podziału kraju, ale przede wszystkim
realna wspólnota terytorialna, która efektywnie realizuje politykę rozwoju oraz jest
wiarygodnym i rzetelnym partnerem zarówno władzy centralnej, jak i samorządów lokalnych.
W ciągu minionych 18 lat samorządy województw uczyniły wiele by zasłużyć na taką
opinię. Polskie województwa, zarządzane przez władze wybierane w drodze demokratycznej
procedury, stwarzają szereg możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców oraz
przedsiębiorców chcących w nich inwestować, stając się tym samym realną konkurencją dla
regionów europejskich. Efektywnie inwestują środki i wkładają wiele pracy w rozwój
gospodarki regionalnej, rynku pracy, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury,
edukacji, jak również podejmują szereg inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz realizują inwestycje w zakresie ochrony środowiska, czy rozwoju obszarów
wiejskich. W ten sposób regiony konsekwentnie realizują wypracowane w ramach
społecznego konsensusu strategie rozwoju, wykorzystując szanse i potencjały własnych
terytoriów, wnosząc ważny wkład w realizację polityki rozwoju całego kraju.
Miarą sukcesu samorządu wojewódzkiego są również doświadczenia związane
z zarządzaniem i wdrażaniem środków, które Polska otrzymała w ramach kolejnych
wieloletnich perspektyw finansowych Unii Europejskiej. To właśnie również dzięki
aktywności i kreatywności wspólnot samorządowych nasz kraj mógł dokonać skoku
cywilizacyjnego, który zmniejszył dystans dzielący go od państw Europy Zachodniej.
Wyzwania, jakie stawia przed sobą samorząd regionalny to podnoszenie poziomu
życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, wzmacnianie jakości rządzenia, zwiększanie
udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji poprzez szerokie spektrum działań
partycypacyjnych (m.in. w postaci budżetów obywatelskich), rozwijanie współpracy
z partnerami, w tym z kolejnymi Rządami RP. W kontekście powyższego, należy podkreślić,
że wartością dodaną samorządności jest budowanie wśród społeczeństwa tożsamości
regionalnej i chęci współdecydowania oraz współuczestniczenia w procesach rozwojowych.
Skuteczność realizacji zadań publicznych przez samorządy regionalne, znajduje swoje
potwierdzenie w pozytywnych ocenach naszych mieszkańców. Badania opinii społecznej
jednoznacznie potwierdzają zaufanie obywateli do władz samorządowych oraz pozytywną
ocenę ich pracy. Co więcej, to właśnie dzięki instytucji samorządu terytorialnego obywatele
mają poczucie realnego wpływu na zarządzanie ich lokalnymi i regionalnymi ojczyznami.
Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że zagwarantowana przez
Konstytucję decentralizacja władzy publicznej jest jednym z najważniejszych osiągnięć
transformacji ustrojowej. Należy dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo wspólnoty
regionalnej do decydowania o kierunkach własnego rozwoju tak, aby nie zostało
pomniejszone kosztem coraz silniej dochodzących do głosu tendencji centralistycznych.
Wysoka jakość zarządzania, z jaką spotykamy się na poziomie samorządu regionalnego
powinna przekonywać o słuszności i celowości dalszego umacniania decentralizacji władzy
publicznej w Polsce.
Perspektywa minionych 18 lat pozwala z pełnym przekonaniem stwierdzić,
że samorząd wojewódzki zdał egzamin dojrzałości, skutecznie i na wysokim poziomie
wywiązując się ze zobowiązań nałożonych nań przez Ustawodawcę. Ten stan rzeczy
potwierdzają sukcesy, które samorząd odniósł budując społeczeństwo obywatelskie,
kształtując tożsamość regionalną, tworząc warunki dla rozwoju gospodarczego, pielęgnując
polską kulturę, czy też skutecznie chroniąc zasoby środowiska naturalnego. To z kolei
potwierdza, iż decentralizacja stanowi wartość samą w sobie i w pełni uzasadnia potrzebę
dalszego wzmacniania roli i pozycji polskich regionów jako twórczych i skutecznych
wykonawców władzy publicznej oraz wiarygodnych partnerów polskiego rządu.
Wyłącznie dzięki partnerskiej oraz opartej na wzajemnym zaufaniu współpracy
samorządu z rządem centralnym możliwy będzie dalszy rozwój Polski oraz podnoszenie
jakości życia jej obywateli. Dlatego też Konwent Marszałków Województw RP za konieczne
uznaje utrzymanie dotychczasowego zdecentralizowanego modelu wdrażania polityk
publicznych, w którym samorząd regionalny jest nie tylko równoprawnym partnerem strony
rządowej w dyskusjach na temat przyszłości samorządności w Polsce, ale również
współtwórcą i realizatorem polityki rozwoju.
Download