Prezentacja do pobrania

advertisement
Maciej Madziński
Dyrektor Operacyjny
Maciej Zadworny
Oskar Kurlanc
Mariusz Łopaciński
WDROŻENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTOWEGO
W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Diagnoza – stan przed realizacją projektu
• Rozproszona wiedza na temat realizowanych projektów.
• Niedostateczny monitoring kosztów.
• Brak centralnego zarządzania projektami wewnętrznymi
w wymagającym środowisku akademickim.
Założenia projektu
• Powołanie Biura Projektów ALK (PMO) odpowiedzialnego
za wypracowanie metodyki projektowej.
• Wewnętrzne szkolenia dla pracowników.
• Wprowadzenie mechanizmów dzielenia się wiedzą.
• Raportowanie zarządcze.
Założenia dotyczące potrzeb różnych grup
interesariuszy
• Kierownictwo Uczelni
• Pracownicy naukowo-dydaktyczni
• Kadra administracyjna
Harmonogram projektu
Projekt został podzielony na kilka etapów:
Etap 1: Wypracowywanie dedykowanej metodyki ALK.
Etap 2: Tworzenie narzędzi informatycznych.
Etap 3: Spotkania informacyjne.
Etap 4: Wdrażanie raportowania zarządczego.
Główne wyzwania w realizacji projektu
• Opór przed zmianą!
• „Zawsze tak pracowaliśmy…”
• Wdrażanie innowacyjnych metodyk w środowisku
akademickim – Agile PM.
• Konieczność pogodzenia struktury akademickiej z
macierzową strukturą projektową.
Osiągnięte rezultaty
• Skutecznie wdrożona metodyka zarządzania projektami.
• Uruchomione, dedykowane narzędzie informatyczne.
• Decentralizacja procesów zgłaszania pomysłów.
• Tutorzy, którzy wspierają i szkolą kierowników projektów.
• Wypracowane raportowanie zarządcze.
Podpowiedzi dla innych uczelni
• Metodyka projektowa nie jest celem samym w sobie – jest
narzędziem do osiągnięcia celu.
• Zarządzanie projektowe daje szansę na elastyczne
reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu.
• Decentralizacja procesów zarządczych sprzyja realizacji
wartościowych inicjatyw projektowych.
• Równowaga między zarządzaniem projektowym a bieżącą
działalnością operacyjną.
Podsumowanie
Zarządzanie Projektowe:
• Usprawniło bieżące funkcjonowanie Uczelni.
• Zwiększyło
przewidywalność
inicjatyw projektowych.
realizowanych
• Wpłynęło na skuteczność realizowanych celów
strategicznych Akademii Leona Koźmińskiego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards