Jak uniknąć plagiatorstwa (cd)?

advertisement
Plagiat i etyka badawcza
Dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. ALK
[email protected]
Dr Paweł Krzyworzeka
[email protected]
Co ALK robi z plagiatorami?
Promotor, recenzent lub osoba sprawdzająca pracę
zaliczeniową ma obowiązek zgłosić każdy przypadek
plagiatu do Prorektora ds. Dydaktycznych. Student,
który złożył plagiat dostaje ocenę niedostateczną.
ALK prowadzi ewidencję plagiatorów.
Realne konsekwencje plagiatu: niezaliczenie
przedmiotu, upomnienie Rektora, nagana,
skreślenie z listy studentów, cofnięcie tytułu
zawodowego.
Niesamodzielna praca podczas
egzaminów (ściąganie)
„Ściąganie” podczas egzaminów, czyli korzystanie z
niedozwolonych materiałów (na papierze,
telefonie, itd.), również kończy się wystawieniem
oceny niedostatecznej.
W szczególnych przypadkach studentki i studenci
mogą korzystać z materiałów. Jeśli egzaminujący
pozwala korzystać z materiałów (np. kalkulatora)
informacja taka jest napisana arkuszu
egzaminacyjnym.
Podstawowe typy egzaminów
Tradycyjny (najczęstszy): studenci odpowiadają na
pytania i rozwiązują zadania samodzielnie, bez
niczyjej pomocy i bez materiałów.
Z wykorzystaniem materiałów (open book exam) –
arkusz z pytaniami i zadaniami zawiera informację,
jakie materiały można wykorzystywać podczas
egzaminu. Praca, tak jak w egzaminie tradycyjnym,
również bez pomocy innych osób. Bardzo rzadki typ
egzaminu.
Podstawowe typy egzaminów
Egzamin w domu (take home exam): studenci
odpowiadają na pytania i rozwiązują zadania
samodzielnie, jednak robią to w domu. Egzamin
polega na sprawdzeniu nie tyle wiedzy, co
zrozumienia problemu, podobnie, jak egzamin z
wykorzystaniem materiałów. Najczęstsza forma to
esej.
Praca akademicka
• Jako studenci i nauczyciele akademiccy
ciągle wykorzystujemy myśli
sformułowane przez innych. Jest to sedno
pracy naukowej w naukach społecznych.
• Kiedy prezentujemy nie swoje idee,
musimy powoływać się na ich
oryginalnych autorów.
„Po raz pierwszy w tym sensie [przywłaszczenie
autorstwa - DJ] termin »plagiarus« pojawił się w
czasach rzymskich. W I wieku p.n.e. użył go
poeta Martialis wobec swojego konkurenta
Fidentiusa, który recytował jego wiersze jako
własne. Wtedy określano tak porywaczy ludzi –
analogia była uzasadniona, jeśli przyjąć, że
mamy do czynienia z »porwaniem« cudzego
utworu w celu wykorzystania jako własny.”
(Sybilla Stanisławska-Kloc. 2011. Plagiat i autoplagiat, "Infos" Nr
16, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.)
Czym jest plagiatorstwo?
„użycie lub wierna imitacja języka i myśli
innego autora, i zaprezentowanie ich jako
własnej oryginalnej pracy” (1995 Random
House Compact Unabridged Dictionary)
”nieuczciwe przywłaszczenie sobie, […] i
opublikowanie jako własnych, cudzych
myśli lub wyrażeń tych myśli” (1999 Oxford
English Dictionary)
Oba cytaty zostały przetłumaczone przez nas angielskiego,
podajemy za Wikipedią (dostęp 30.03.11)
Dlaczego plagiatorstwo jest
złe?
• Krzywdzi studentów, którzy pracują
uczciwie
• Krzywdzi oryginalnych autorów,
których idee lub wyrażenia zostały
skradzione
• Powoduje, że ocenienie pracy osoby
plagiatującej staje się niemożliwe
Jak karze się plagiatorstwo?
• Niezaliczenie przedmiotu
• Zgłoszenie do komisji dyscyplinarnej,
która decyduje o dalszych sankcjach, w
tym o usunięciu z listy studentów.
• Może zostać uznane jako naruszenie
prawa (bezprawne używanie tytułu lub
stopnia) i spotkać się z reakcją prawną.
Jak unikać plagiatorstwa?
• ZAWSZE należy podawać pełny zapis
źródła, z którego pochodzi
wykorzystywana przez nas cudza idea lub
wyrażenie
• ZAWSZE należy zaznaczać początek i
koniec cytatu (inaczej będzie to plagiat!)
• NIGDY nie należy zgłaszać tego samego
eseju (lub jego części) dwa razy
(autoplagiat)
Jak unikać plagiatorstwa (c.d.)?
• Użycie cytatu musi mieć powód
• Cytowanie musi być zgodne z
uznanymi standardami
bibliograficznymi
Czym jest „cytowanie”?
• „Cytowanie” to metoda
zakomunikowania czytelnikom, że dana
część materiału w naszej pracy pochodzi
z innego źródła, czyli, że nie jest to nasza
oryginalna idea. Cytowanie daje także
czytelnikom wszystkie informacje
konieczne do odnalezienia źródła, jeśli
byliby nim zainteresowani.
Cytowanie i podawanie źródeł
zazwyczaj dobrze wpływa na
ocenę końcową!
• Cytowania pokazują nauczycielowi, że
student zna literaturę przedmiotu. A
także jest jednym z dowodów, że student
włożył wysiłek w przygotowanie pracy.
• Jest podbudową myśli własnych i analiz
studenta
Jak uniknąć plagiatorstwa?
• Nie cytuj z drugiej ręki. Np. jeśli
Jemielniak pisze o J. Pfefferze,
należy odwołać się do tego, co
napisał Jemielniak, a nie
bezpośrednio do Pfeffera (Jemielniak
mógł źle rozumieć lub zinterpretować)
Jak uniknąć plagiatorstwa (c.d.)?
•ZAWSZE zaczynaj i kończ cytat
cudzysłowem lub kursywą, podaj
numer strony, nazwisko autora i rok
wydania:
Według dostępnych analiz, rozwój nowych
technologii: „[Z]mienia naturę, formę oraz
czasowy aspekt pracy” (R. Gephart, 2002, s.
334).
Jak uniknąć plagiatorstwa (c.d.)?
•Kiedy NIE musimy podawać numeru
strony? Kiedy odwołujemy się do
jedynie do czyjejś myśli, np.:
Według niektórych autorów (R. Gephart,
2002), rozwój nowych technologii
spowodował znaczne zmiany miejsc pracy
samej naturze pracy.
Źródła internetowe
• Internet może być doskonałym źródłem
wartościowej wiedzy akademickiej
• Myśli opublikowane w internecie również
mają swoich właścicieli!
• Źródła internetowe MUSZĄ być cytowane, tak
samo jak tradycyjne źródła biblioteczne.
Jak cytować?
• Istnieje wiele stylów cytowania
(najpopularniejsze: styl harwardzki, APA,
Turabian).
• W różnych dyscyplinach akademickich
funkcjonują różne style.
A jak jest w ALK?
W ALK nie ma dowolności stylów
cytowania – reguluje to
Zarządzenie Nr 41 - 2013/2014
Rektora z dnia 7 kwietnia 2014
roku 
Zdjęcie, by Chris, CC, Flickr.com
Podane w dalszej części
prezentacji wytyczne
pochodzą z § 10.
powyższego zarządzenia.
(pobierz cały dokument )
W ALK nie ma dowolności stylów
cytowania – reguluje to
Zarządzenie Nr 41 - 2013/2014
Rektora z dnia 7 kwietnia 2014
roku 
Zdjęcie, by Chris, CC, Flickr.com
Podane w dalszej części
prezentacji wytyczne
pochodzą z § 10.
powyższego zarządzenia.
(pobierz cały dokument )
Jak cytujemy w ALK?
Możliwe jest stosowanie przypisów dolnych lub
przypisów w systemie harvardzkim.
Hmmmm…????
Przypisy dolne w ALK
dla książkowych pozycji zwartych:
• P. Sztompka (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak,
s. 64.
• V. Randall (red.) (1988), Political Parties in the Third World, London: Sage, s. 87.
dla rozdziałów w monografiach:
• D. Latusek (2008), Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności, w: D. Jemielniak, A.K.
Koźmiński (red.) Zarządzanie wiedzą. Warszawa: WAiP, s. 157.
• S. Borkowska (2006), Motywacja i motywowanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.),
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa:
WN PWN.
dla artykułów:
• J. Cope (2005), Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship,
„Entrepreneurship: Theory & Practice”, vol. 29: 378.
• H.A. Simon (1989), Metodologiczne podstawy ekonomii, „Prakseologia”, 4 (105): 129152.
dla stron internetowych:
• http://www.parp.gov.pl/index/index/1422 (10.07.2010r.).
Styl harwardzki w ALK
Podstawowa zasada tego systemu sprowadza się do podawania w tekście, w nawiasie, inicjału imienia i
nazwiska autora, […] roku wydania oraz numeru strony
•
(P. Nowak, 1999, s. 131)
•
(M. J. Stankiewicz, red., 2013, s. 12)
•
(Annual Survey. Main Report, 2002, s. 15)
W przypadku, kiedy autorami danej publikacji są dwie osoby, podaje się obydwa nazwiska rozdzielając
spójnikiem "i", np.:
•
(M. Kossowska i J. Zgud, 2000, s. 31)
W przypadku trzech autorów można podać nazwisko pierwszego i użyć skrótu polskiego "
i in." lub łacińskiego "et al.", np.:
•
(P. Turner et al., 2007, s. 20)
Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia dodaje się
po dacie publikacji małą literę "a", "b" itd., np.
•
(J. Andrzejczak, 2013a, s. 2)
•
(J. Andrzejczak, 2013b, s. 98)
•
(J. Andrzejczak, 2013c, s. 125)
Bibliografia - styl harwardzki w ALK
Artykuły i publikacje książkowe (alfabetycznie)
1.
Borkowska S. (2006), Motywacja i motywowanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.),
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: WN
PWN
2.
Cope J. (2005), Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship.,
„Entrepreneurship: Theory & Practice”, vol. 29:, nr 4
3.
Latusek D. (2008), Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności,. w: D. Jemielniak, A.K.
Koźmiński, (red.) (2008) „Zarządzanie wiedzą”. Warszawa: WAiP
4.
Randall V. (red.) (1988), Political Parties in the Third World, London: Sage
5.
Simon H.A. (1989), Metodologiczne podstawy ekonomii, „Prakseologia”, 4 (105)
6.
Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa., Kraków: Wydawnictwo Znak
Akty prawne (chronologicznie)
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.),
Dziękuję za uwagę! A teraz test 
Dr Paweł Krzyworzeka
[email protected]
Dyżury w pokoju C14
(dokładny harmonogram w Wirtualnej Uczelni).
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards