HISTORIA PROCESU

advertisement
NARUSZENIE
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
KWESTIE OGÓLNE
METODY NARUSZEŃ
KOPIOWANIE
IMITOWANIE
ODTWARZANIE
PODSZYWANIE
SIĘ POD
FIRMĘ
BEZPRAWNE
USUWANIE,
ZAKRYWANIE
NAŚLADOWANIE
NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO
AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE
- NARUSZENIE PRAWA DO AUTORSTWA (ZMIANY
BEZ ZGODY AUTORA)
- NARUSZENIE PRAWA DO INTEGRALNOŚCI
UTWORU
- NARUSZENIE PRAWA DO DECYDOWANIA O
UPUBLICZNIENIU UTWORU
- NARUSZENIE PRAWA DO NADZORU AUTORSKIEGO
NAD KORZYSTANIEM Z UTWORU
PLAGIAT
NIEDOZWOLONA INGERENCJA W SFERĘ
AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH
PRZYWŁASZCZENIE
DOTYCZY
DZIEŁA
PRAWA DO
AUTORSTWA
DZIEŁA
NIELEGALNE
KOPIOWANIE
DZIEŁA LUB
JEGO CZĘŚCI
PLAGIAT NIE MUSI SKUTKOWAĆ SZKODĄ
MATERIALNĄ
PLAGIAT
“presenting as one’s own the words, the work, or the opinions of
someone else without proper acknowledgment”
“borrowing the sequence of ideas, the arrangement of material,
or the pattern of thought of someone else without proper
acknowledgment”
„copying large parts of someone’s work (even with proper
acknowledgement)”
„the wrongful appropriation or purloining, and publication as
one's own, of the ideas, or the expression of the ideas (literary,
artistic, musical, mechanical, etc.) of another”
PLAGIAT
- NIEWŁAŚCIWE CYTOWANIE INNEGO AUTORA („…”)
- BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO CYTOWANEGO
ŹRÓDŁA (PRZYPISY)
- BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO
PARAFRAZOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY)
- BRAK WŁAŚCIWEGO ODNIESIENIA W BIBLIOGRAFII
- UMIESZCZENIE POMYSŁÓW, KONCEPCJI, UJĘCIA
TEMATU, WNIOSKÓW CZY FRAGMENTÓW UTWÓRU
INNEGO AUTORA JAKO SWOICH WŁASNYCH
- NAPISANIE PRACY OPARTEJ W DUŻEJ CZĘŚCI NA
PRACY INNEGO AUTORA (MIMO PRZYPISÓW)
JAK NIE POPEŁNIĆ PLAGIATU ?
1. NIE PRZEPISYWAĆ CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW
UTWORÓW INNYCH AUTORÓW.
2. PISZĄC DOKŁADNĄ TREŚĆ Z INNEGO UTWORU
NALEŻY UMIESZCZAĆ JĄ W CUDZYSŁOWIU.
3. KAŻDY CYTAT NALEŻY OZNACZYĆ PRZYPISEM
(FORMA DOWOLNA, ALE KONIECZNE PEWNE
ELEMENTY PRZYPISU).
4. PRZYPIS POWINIEN SIĘ POJAWIĆ RÓWNIEŻ
JEŚLI PARAFRAZUJEMY CZYJĄŚ WYPOWIEDŹ.
5. TŁUMACZYĆ Z OBCEGO JĘZYKA DOKŁADNIE, NIE
ZMIENIAJĄC ZNACZENIA WYPOWIEDZI.
JAK NIE POPEŁNIĆ PLAGIATU ?
6.
STWORZYĆ JAK NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ
PRACĘ (POMYSŁ, TEZA, TREŚĆ, WNIOSKI).
7.
NIE OPIERAĆ SIĘ NA BADANIACH INNYCH I
OKREŚLAĆ JE JAKO SWOJE.
8.
KOPIOWANIE DUŻYCH FRAGMENTÓW PRACY
PRZEZ DŁUŻSZY CZAS POZBAWIA PRACY
WALORÓW ORYGINALNOŚCI.
9.
PISZĄC KOLEJNĄ PRACĘ, ESEJ, DYSERTACJĘ,
STARAĆ SIĘ NIE POWIELAĆ WŁASNYCH
FRAGMENTÓW NADAJĄC IM NOWY CHARAKTER
(AUTOPLAGIAT).
10. POSTAWIĆ SIĘ W SYTUACJI AUTORA TEKSTU.
PLAGIAT NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
ISTNIEJĄ PROGRAMY ANTYPLAGIATOWE
PROMOTORZY PRZYWIĄZUJĄ WIĘKSZĄ
WAGĘ DO PROBLEMU PLAGIATÓW
WIELE ZAJĘĆ/MODUŁÓW POŚWIĘCONYCH
PLAGIATOM
INSTNIEJE INSTYTUCJONALNA FORMA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PLAGIATU
Download