ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ

advertisement
Zasady i problemy koordynacji
polityki regionalnej
Dr hab. Witold Toczyski
http://panda.bg.univ.gda.pl/~toczyski/
Mechanizm współdziałania w polityce regionalnej
Polityka regionalna
Polityka regionalna
państwa
Polityki sektorowe
i horyzontalne
Polityka rozwoju
regionalnego województw
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA
• Polityka regionalna państwa jest jednym z najważniejszych
instrumentów polityki gospodarczej rządu, łączącym i
koordynującym szereg działań sektorowych państwa z
działaniami realizowanymi na poziomie regionalnym.
• Powinna zmierzać do wprowadzenia zmian strukturalnych w
gospodarce, modernizacji ekonomicznej i poprawy
konkurencyjności a zarazem wyrównywania szans wszystkich
polskich województw.
• Istotnym celem tej polityki jest również budowanie potencjału
wewnętrznego regionów, zapewniającego możliwość
długotrwałego ich rozwoju.
• Wsparcie to powinno być zorientowane również na
pobudzanie aktywności społecznej i poprawę sprawności
działania administracji publicznej.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA
• Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego
• Zasada równych szans
• Zasada wspierania rozwoju endogenicznego
województw
• Zasada inicjowania długofalowego rozwoju
regionalnego
• Zasada koordynacji instrumentów polityki regionalnej
i innych publicznych polityk rozwojowych
• Zasada koncentracji na priorytetowych problemach
rozwoju regionalnego
• Zasada zapewnienia efektywności i najwyższej
jakości polityki regionalnej
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (1)
1. Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego
Oznacza ona, że polityka regionalna państwa ma
charakter uzupełniający i pomocniczy wobec działań
podejmowanych przez samorządy województw.
Działania polityki regionalnej państwa powinny więc
wspierać i kooperować z polityką regionalną
województw samorządowych, a nie zastępować lub
dublować te polityki.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (2)
2. Zasada rozwoju wszystkich polskich województw
Istotne znaczenie ma wzmacnianie systemu
terytorialnego o silnych wewnętrznych powiązaniach
kooperacyjnych, zmierzającego do większej spójności
przestrzennej, gospodarczej i społecznej.
Rozwój regionalny kraju w tym ujęciu to rozwój
wszystkich województw, bez względu na ich poziom
konkurencyjności gospodarczej, problemy rozwojowe
i specyfikę przestrzenną. Żaden z regionów nie może
być wykluczony z procesów rozwoju.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (3)
3. Zasada wspierania rozwoju endogenicznego
województw
Pobudzanie potencjału endogenicznego województw.
Budowania siły konkurencyjnej opierającej się na
wewnętrznych czynnikach wzrostu, przełamywania
strukturalnych problemów gospodarczych i
społecznych województw, pobudzania aktywności
społecznej i sprawności działania administracji
publicznej w województwach.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (4)
4. Zasada inicjowania długofalowego rozwoju
regionalnego
Celem polityki regionalnej państwa jest zainicjowanie
trwałych procesów rozwojowych w regionach
opartych na długofalowym programowaniu strategii
rozwoju województw i oparcia polityk publicznych na
takich właśnie strategiach. Ponadto, działania
zmierzające do rozwoju regionalnego powinny
opierać się na wieloletnich programach operacyjnych i
planach inwestycyjnych.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (1)
5. Zasada koordynacji instrumentów polityki
regionalnej i innych publicznych polityk
rozwojowych
Działanie wielopłaszczyznowe, międzysektorowe,
nakierowane na głębokie zmiany strukturalne.
Wymaga ścisłego powiązania działań sektorowych i
horyzontalnych rządu z polityką regionalną państwa,
a także między poszczególnymi szczeblami
samorządów terytorialnych, podmiotami
administracyjnymi, instytucjami otoczenia
biznesowego, organizacjami pozarządowymi oraz
przedsiębiorstwami prywatnymi.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (5)
6. Zasada koncentracji na priorytetowych
problemach rozwoju regionalnego
Polityka regionalna państwa powinna zmierzać do
maksymalizacji efektów synergicznych między
działaniami rozwojowymi podejmowanymi przez
różne podmioty władz publicznych w województwach.
Powinna koncentrować środki publiczne i
koordynować różne polityki publiczne (regionalną i
przestrzenną) na priorytetowych problemach rozwoju
regionalnego.
ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (5)
7. Zasada zapewnienia efektywności i najwyższej
jakości polityki regionalnej
Podkreśla dążenia do maksymalizacji skuteczności
działania i racjonalnego wykorzystania środków
publicznych.
Download