Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

advertisement
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:
40% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób)
50% dla średniego (zatrudniającego mniej niż 250 osób)
60% dla mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 10 osób)
i małego przedsiębiorcy (mniej niż 50 pracowników)
Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w
sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.06.190.1402).
Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji
Wielkość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu realizacji nowej inwestycji,
stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do
objęcia tą pomocą.
Przykład:
Wydatki inwestycyjne: 5 mln
Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:
60% (dla mikro- i małych przedsiębiorstw),
50% (dla średnich przedsiębiorców),
40% (dla dużych przedsiębiorstw)
przysługująca wielkość pomocy wyniesie odpowiednio:
5 mln x 60% = 3 mln (dla mikro- i małych przedsiębiorców),
5 mln x 50% = 2,5 mln (dla średnich przedsiębiorców),
5 mln x 40% = 2 mln (dla dużych przedsiębiorców).
Dla dużego przedsiębiorcy udział , jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki na zakup
wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, zakupem licencji
oraz nie opatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji
i zarządzania, jednak nie więcej niż o wartości poniesionych wydatków na zakup tych
wartości.
Przykład:
Wydatki inwestycyjne wraz z kosztami zakupu wartości niematerialnych i
prawnych: 10 mln
Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:
60% (dla mikro- i małych przedsiębiorstw),
50% (dla średnich przedsiębiorców),
40% (dla dużych przedsiębiorstw)
przysługująca wielkość pomocy wyniesie odpowiednio:
10 mln x 60% = 6 mln (dla mikro- i małych przedsiębiorców),
10 mln x 50% = 5 mln (dla średnich przedsiębiorców),
10 mln x 40% = 4 mln (dla dużych przedsiębiorców.
1
Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
Zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych
miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Wielkość pomocy regionalnej stanowi iloczyn
maksymalnej intensywności (60%, 50% lub 40%) i ponoszonych przez przedsiębiorcę
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (koszty płacy brutto oraz
wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem). Zwolnienie przysługuje
począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania
się pomocy regionalnej na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych
miejsc pracy przez okres pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich
przedsiębiorców.
Przykład:
Założenia dla dużego przedsiębiorcy:
Założenia dla średniego przedsiębiorcy:
liczba pracowników: 300
jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto:
2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące
300 x 2.000 x 24 = 14,40 mln zł
liczba pracowników: 249
jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto:
2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące
249 x 2.000 x 24 = 11,95 mln zł
Przy uwzględnieniu maksymalnej
intensywności pomocy regionalnej w
wysokości:
40% (dla dużych przedsiębiorców)
przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:
Przy uwzględnieniu maksymalnej
intensywności pomocy regionalnej w
wysokości:
50% (dla średnich przedsiębiorców)
przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:
Kwota zwolnienia wyniesie:
14,40 x 40% = 5,76 mln zł
Kwota zwolnienia wyniesie
11,95 x 50% = 5,97 mln zł
Założenia dla mikroprzedsiębiorcy:
Założenia dla małego przedsiębiorcy:
liczba pracowników: 9
jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto:
2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące
9 x 2.000 x 24 = 0,43 mln zł
liczba pracowników: 49
jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto:
2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące
49 x 2.000 x 24 = 2,35 mln zł
Przy uwzględnieniu maksymalnej
intensywności pomocy regionalnej w
wysokości:
60% (dla mikroprzedsiębiorców)
przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:
Przy uwzględnieniu maksymalnej
intensywności pomocy regionalnej w
wysokości:
60% (dla małych przedsiębiorców)
przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:
Kwota zwolnienia wyniesie:
0,43 x 60% = 0,26 mln zł
Kwota zwolnienia wyniesie
2,35 x 60% = 1,41 mln zł
2
Download