Pomoc publiczna na szkolenia

advertisement
Zasady udzielania
pomocy publicznej
po akcesji Polski do
Unii Europejskiej
Pomoc publiczna na
szkolenia
(Rozporządzenie Komisji
WE Nr 68/2001, zm.
Rozporządzeniem Nr
363/2004)
Pomoc publiczna na szkolenia
ZAKRES STOSOWANIA
ROZPORZĄDZENIA 68/2001
Rozporządzenie Komisji Nr 68/2001 stosuje się do
przyznawania pomocy publicznej na szkolenia we
wszystkich sektorach za wyjątkiem:
sektora górnictwa węgla
3
Pomoc publiczna na szkolenia
NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE:
szkolenie ogólne
szkolenie szczególne (specjalistyczne)
pracownik w gorszym położeniu
4
Pomoc publiczna na szkolenia
OGÓLNE WARUNKI WYŁĄCZENIA
GRUPOWEGO NA PODSTAWIE
ROZPORZĄDZENIA 68/2001:
spełnione wszystkie warunki z 68/2001
wyraźne powołanie się na 68/2001 (wraz z
podaniem miejsca publikacji)
UWAGA: zwolnione z obowiązku notyfikacji są
zarówno programy pomocowe, jak i pomoc
indywidualna
5
Pomoc publiczna na szkolenia
PRZEZNACZENIE POMOCY:
szkolenia ogólne
szkolenia szczególne (specjalistyczne)
6
Pomoc publiczna na szkolenia
KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA
POMOCĄ:
wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie
koszty przejazdów uczestników szkolenia i osób prowadzących
szkolenia
inne wydatki, takie jak koszty materiałów szkoleniowych
7
Pomoc publiczna na szkolenia
amortyzacja narzędzi i urządzeń koniecznych do
przeprowadzenia szkoleń
koszty dodatkowych porad i ekspertyz związanych ze szkoleniem
koszty zatrudnienia uczestników szkolenia, przez które należy
rozumieć koszty, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym
pracownik uczestniczy w szkoleniu, do wysokości sumy
pozostałych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Do
kosztów tych mogą zastać zaliczone wyłącznie koszty czasu
szkolenia; nie mogą obejmować natomiast czasu, w którym
pracownik nawet podczas szkolenia świadczył pracę dla swego
pracodawcy
8
Pomoc publiczna na szkolenia
MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY:
(ponieważ Polska znajduje się w zasięgu
działania art. 87 ust. 3 lit a), stosuje się
intensywności wynikające z mapy pomocy
regionalnej)
a) ogólne:
80% kosztów kwalifikujących się do udzielenia
pomocy - dla małych i średnich przedsiębiorstw
60% kosztów (…) – dla pozostałych
przedsiębiorstw
9
Pomoc publiczna na szkolenia
b) szczególne (specjalistyczne):
45% kosztów (…) dla małych i średnich przedsiębiorstw
35% kosztów (…) dla pozostałych przedsiębiorstw
W przypadku szkoleń przeznaczonych dla pracowników
znajdujących się w gorszym położeniu – powyższe
intensywności podwyższa się o 10 punktów
procentowych
W przypadku szkoleń przeznaczonych w sektorze transportu
morskiego (zarówno ogólnych, jak i szczegółowych) –
intensywność może osiągnąć nawet 100% kosztów (…),
o ile: osoba szkolona nie jest stałym członkiem załogi i
szkolenia są prowadzone na statkach, które uzyskały
wpis do wspólnotowego rejestru statków
10
Pomoc publiczna na szkolenia
KUMULACJA POMOCY:
Pomoc na szkolenia podlega sumowaniu z każdą inna
pomocą publiczną, niezależnie od jej formy i źródła,
udzielaną w odniesieniu do tego samego projektu
szkoleniowego i nie może przekroczyć maksymalnej
intensywności pomocy.
11
Pomoc publiczna na szkolenia
DODATKOWE WARUNKI UDZIELANIA
POMOCY NA ZATRUDNIENIE:
Zarówno w programie pomocowym, jak i w
przypadku udzielania pomocy indywidualnej
musi zostać zagwarantowane, iż pomoc będzie
udzielana pod warunkiem, że jej wartość dla
jednego przedsiębiorcy w odniesieniu do
danego projektu szkoleniowego nie przekroczy
kwoty 1 mln euro
12
Pomoc publiczna na szkolenia
MONITOROWANIE POMOCY:
Państwo Członkowskie jest zobowiązane przesłać Komisji
Europejskiej informacje na temat wprowadzonego na mocy
Rozporządzenia Komisji WE Nr 2204/2002 programu pomocowego,
bądź pomocy indywidualnej w ciągu 20 dni roboczych od momentu
realizacji tegoż programu, bądź przyznania tejże pomocy
indywidualnej
Państwo Członkowskie zobowiązane jest przechowywać
dokumenty związane z udzieleniem pomocy indywidualnej przez 10
lat od jej udzielenia, bądź wprowadzonym programem pomocowym
przez 10 lat od dnia ostatniego przyznania pomocy indywidualnej
na jego podstawie
13
Pomoc publiczna na szkolenia
Obowiązek przedstawiania na wezwanie Komisji Europejskiej
przez Państwo Członkowskie informacji na temat spełnienia
warunków z Rozporządzenia 68/2001
14
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards