Moduł IV. Rewalidacja indywidualna – 35 godz. (10 wykłady, 25

advertisement
OPZ – załącznik nr 1
Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych
w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki 2 zadania
Tematyka i terminy realizacji:
Zadanie nr 1
Moduł I. Pedagogika specjalna – 25 godz. (10 wykłady, 15 ćwiczenia audytoryjne)
zakończony egzaminem.
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
wykłady
ćwiczenia
audytoryj
ne
1
-
1
Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej.
2
System kształcenia specjalnego.
1
-
3
Problematyka w integracji w pedagogice specjalnej.
1
-
4.
Metody pedagogiki specjalnej.
1
2
5.
Główne nurty rewalidacji
1
1
6.
Rewalidacja głuchych i niesłyszących
1
2
7.
Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
1
2
8.
Zmiany i zaburzenia psychiczne oraz fizyczne
1
2
9.
Rewalidacja przewlekle chorych oraz z dysfunkcją narządu ruchu.
1
2
10.
Problematyka niedostosowania społecznego
-
1
11.
Metody pedagogiki specjalnej.
1
3
Razem
10
15
Zadanie nr 2
Moduł IV. Rewalidacja indywidualna – 35 godz. (10 wykłady, 25 ćwiczenia audytoryjne)
zakończony pracą kontrolną
Lp.
Tematyka zajęć
1. Ustalenia
2
terminologiczne
2. Formy
2
organizacyjne zajęć, konstrukcja jednostki zajęciowej.
Liczba godzin
wykłady
ćwiczenia
audytoryjne
2
2
-
3. Diagnoza
2
na użytek rewalidacji indywidualnej.
2
-
4. Metody
2
stosowane w badaniu indywidualnym dzieci podejrzanych o zaburzenia
w rozwoju psychoruchowym.
2
-
5. Psychologiczne
1
podstawy prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej z
dziećmi.
1
-
6. Zasady
1
i metody pracy indywidualnej z dzieckiem.
1
-
7. Prowadzenie
1
zajęć w diadzie dorosły-dziecko.
-
1
8. Potrzeba
2
ciągłego diagnozowania dziecka i dostosowania ćwiczeń do
możliwości wyznaczonych sferą najwyższego rozwoju.
-
2
9. Problem
2
lateralizacji..
-
2
10. Metody
1
diagnozowania. Przyczyny zaburzeń i metody ich korygowania.
-
1
11. Sprawność
2
manualna i koordynacja wzrokowo-słuchowa.
-
2
12. Przyczyny
2
zaburzeń, metody korygowania zaburzeń i wspomagania rozwoju.
--
13. Przyczyny
2
zaburzeń, metody korygowania zaburzeń i wspomagania rozwoju
percepcji wzrokowej.
-
2
2
14. Percepcja
2
słuchowa ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonetycznego
(fonemowego).
-
2
15. Rozwój
3
mowy. Metody diagnozowania. Rozwijanie mowy i myślenia.
-
3
16. Niepowodzenia
1
w opanowaniu umiejętności czytania i pisania .
-
1
17. Operacyjne
2
rozumowanie u dzieci.
-
2
18. Niepowodzenia
1
w uczeniu się matematyki.
-
1
19. Sposoby
1
prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi, które mają specyficzne
trudności w uczeniu się matematyki.
-
1
20. Zaburzenia
2
życia emocjonalnego i osobowości dzieci.
-
2
21. Metoda
1
Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku od 5 do 10 roku życia w
opracowaniu M. Bogdanowicz.
-
1
10
25
Razem
Termin realizacji zajęć: 20 grudnia 2014 r. – września 2015 r.
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio – niedzielnym, w godz. 9.00 – 16.30
Miejsce realizacji zajęć: zajęcia odbywać się będą w salach Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli Filia Jelenia Góra, przy ul. 1Maja 43 oraz w placówkach
specjalistycznych ujętych w kwestionariuszu kursu.
Wymagania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
 wykształcenie wyższe kierunkowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz.U. Nr 50 z 2009 r. , poz. 400, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1207
ze zm.);
 życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zwierający w szczególności
informację o min. 3 - letnim doświadczeniu w pracy szkoleniowej z osobami
dorosłymi oraz doświadczeniu w pracy szkoleniowej z nauczycielami;
 praktyka w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
Ocena spełnienia powyższych warunków, będzie dokonywana metodą 0-1, tj. "spełnia" lub
"nie spełnia”.
Download