zobacz

advertisement
Pedagogika specjalna
studia pierwszego stopnia
profil praktyczny
Moduły/ Przedmioty
Forma zaliczenia
E - egzamin
Z – zaliczenie z oceną
Punkty
ECTS
Z
Z
Z
Z
Z
Z
E
Z
Z
1
1
1
2
6
2
5
1
3
Wybrane zagadnienia z filozofii
Wprowadzenie do psychologii
Biomedyczne podstawy rozwoju
i wychowania
Etyka zawodowa
O
Wprowadzenie do pedagogiki
O
Wprowadzenie do socjologii
O
Teoretyczne podstawy wychowania
O
Podstawy dydaktyki z elementami dydaktyki
O
specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
O
Moduł przedmiotów kierunkowych
Podstawy pedagogiki specjalnej
O
Podstawy neurofizjologii
O
Andragogika specjalna
O
Praca z rodziną osób niepełnosprawnych
O
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
O
Pedeutologia zawodu pedagoga specjalnego
O
Specyfika rehabilitacji osób przewlekle
O
chorych i niepełnosprawnych ruchowo
Specyfika rehabilitacji osób
O
z niepełnosprawnością intelektualną
Psychologia kliniczna z psychopatologią
O
Specyfika rehabilitacji osób niewidzących
O
i niedowidzących
Specyfika rehabilitacji osób niesłyszących
O
i niedosłyszących
Podstawy prawne sytuacji osób
O
niepełnosprawnych
Seminarium dyplomowe z pracą dyplomową
O
Z
E
2
5
E
4
Z
E
Z
Z
Z
2
4
2
4
Z
5
E
Z
Z
Z
E
Z
Z
5
3
3
4
4
2
Z
3
Z
4
Z
3
Z
3
Z
2
Z
14
Praktyki - 150 godz. (II rok)
Z
8
Z
Z
10
2
W
Z
2
W
Z
1
BHP i ergonomia w pracy
Etykieta
Przysposobienie biblioteczne
Wychowanie fizyczne
Warsztaty psychologiczne
Technologia informacyjna
Metody badań pedagogicznych
Ochrona własności intelektualnej
Kultura słowa wraz z emisją głosu
Status przedmiotu
O – obligatoryjny
W – do wyboru
Moduł kształcenia ogólnego
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Moduł przedmiotów podstawowych
O
O
O
Język obcy
Patologie społeczne/Profilaktyka trudności
szkolnych
Media w edukacji/Doradztwo zawodowe i
personalne
O
Moduł przedmiotów do wyboru
W
W
Moduł kształcenia niezwiązany z kierunkiem studiów
oferowany na zajęciach ogólnouczelnianych lub na
innym kierunku studiów
A. Specjalność oligofrenopedagogika
Podstawy oligofrenopedagogiki
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Neurologiczne podstawy rozwoju małego
dziecka
Opiniowanie i orzecznictwo oraz procedury
prawne i organizacyjne rewalidacji i pomocy
2
3
z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
W
Z
W
Z
W
Z
3
1
W
3
Z
1
psychologiczno - pedagogicznej w szkołach
i placówkach
Fizjologia i patologia noworodka
Wybrane zaburzenia w rozwoju i
zachowaniu dziecka
Diagnoza funkcjonalna osób
z niepełnosprawnościami i zaburzeniami
rozwoju
Metodyka nauczania i wychowania osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Neurofizjologiczne metody rewalidacji
małego dziecka
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
i metody terapii
Praktyki - 90 godz. (III rok)
Metody i środki wspomagania rozwoju
dziecka z niepełnosprawnościami
Indywidualne programy terapeutyczne i
programy wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka
Pierwsza pomoc przedmedyczna
pediatryczna
Warsztaty - integracja sensoryczna
Wprowadzenie do logopedii. Teoria
zaburzeń mowy
Anatomia, fizjologia i patologia narządu
mowy
Zaburzenia mowy pochodzenia
organicznego
Kształtowanie się mowy dziecka.
Profilaktyka logopedyczna i wczesna
interwencja
Fonetyka języka polskiego
Morfologia, semantyka i składnia języka
polskiego
Podstawy audiologii
Oligofrenopsychologia
Język migowy
Dyslalia
Oligofrenologopedia
Surdologopedia
Praktyki - 150 godz. (III rok)
Zaburzenia procesów emocjonalno motywacyjnych u dzieci
Ortoepia
Zaburzenia mowy u osób z wadami
twarzoczaszki
Balbutologopedia
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Zaburzenia integracji sensomotorycznej
Logorytmika
W
W
Z
4
Z
4
E
3
E
5
Z
4
Z
4
Z
5
Z
5
Z
4
Z
2
Z
4
E
3
Z
2
Z
2
Z
2
W
W
Z
2
Z
2
W
W
W
W
W
W
W
W
Z
Z
Z
E
Z
Z
Z
1
2
5
5
3
3
6
Z
2
W
W
Z
2
Z
2
W
W
W
W
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Lub B. Specjalność logopedia
W
W
W
W
Seminarium z pracą dyplomową - moduł obejmuje przygotowanie pracy dyplomowej, do egzaminu dyplomowego
Student wybiera jeden język obcy- j.angielski j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski uwzględniając poziom
zaawansowania
Student wybiera jedną specjalność po pierwszym roku (A. Oligofrenopedagogikę z wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka lub B. Logopedię)
Praktyka trwa minimum 3 miesiące
Download