Ulotka Opóżniony Rozwój Mowy

advertisement
Opóźniony Rozwój
Mowy
Rozwój mowy jest procesem zindywidualizowanym, okresowym i nie przebiega identycznie u wszystkich dzieci.
Najkrócej mówiąc gaworzenie powinno pojawić się w szóstym miesiącu życia, pojedyncze słowa w pierwsze urodziny,
proste zdania w drugie urodziny, zdania rozwinięte w trzecie urodziny, a w czwarte urodziny dziecko powinno potrafić
opowiedzieć krótką bajkę.
Jeżeli mowa dziecka nie wykształca się lub wykształca się w sposób niewystarczający, to mamy do czynienia z opóźnionym
rozwojem mowy.
Przyjmuje się, że 3-6 miesięcy opóźnienia w stosunku do norm prawidłowego rozwoju mowy dla poszczególnych okresów
rozwojowych, wskazuje na opóźniony rozwój mowy.
Jeżeli Twoje dziecko:
• nie inicjuje kontaktów słownych
• nie rozmawia z rówieśnikami
• posiada mały zasób słownictwa lub nie mówi wcale
• posługuje się głównie gestami
• ma kłopoty z koncentracją uwagi
to należy jak najszybciej skontaktować się z foniatrą, audiologiem i logopedą, gdyż może to świadczyć
o opóźnionym rozwoju mowy.
Zdolność mówienia jest podstawą kształtowania się osobowości dziecka, jego sfery poznawczej i emocjonalnej. Dlatego tak
ważne jest wczesne zdiagnozowanie opóźnionego rozwoju mowy i podjęcie terapii logopedycznej.
Wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości w procesie nabywania mowy u dzieci powinny być konsultowane z logopedą.
Logopeda poprzez stymulowanie rozwoju mowy będzie wpływał na sferę:
• Intelektualną dziecka, gdyż myślenie opiera się na mowie, a dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
napotykają na trudności w opanowaniu wiedzy. Czytanie i pisanie, to wyższy etap rozwoju mowy.
• Emocjonalną dziecka, gdyż trudności w rozumieniu, niemożność mówienia, wpływa na kreowanie
własnych postaw i stanów emocjonalnych.
• Psychospołeczną dziecka, gdyż niemożność lub ograniczone porozumiewanie się ma zasadniczy wpływ
na kontakty dziecka z otoczeniem i funkcjonowanie w środowisku, w którym przebywa.
Opracowała mgr Agnieszka Sobczak - logopeda
Download