(Kryteria kwalifikacji dzieci na terapię logopedyczną)

advertisement
Kryteria kwalifikacji dzieci na terapię logopedyczną prowadzoną
w przedszkolu i szkole podstawowej
wypracowane przez logopedów uczestniczących w IV Forum Logopedów
Wolskich w dniu 16 maja 2011 r.
Kryterium nadrzędne
Terapią logopedyczną powinny być objęte wszystkie te dzieci, u których zaburzenia
mowy wynikają z dysfunkcji narządu słuchu, zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu
narządów mowy, zaburzeń w rozwoju umysłowym oraz te, u których zaburzenia
mowy współwystępują z innymi zaburzeniami lub problemami zdrowotnymi,
niezależnie od wieku życia.
Jeśli logopeda rozpoznaje wstępnie powyższe trudności, powinien pokierować
rodziców dziecka na konsultacje specjalistyczne. Rodzice powinni przekazać
informację zwrotną .
O tym, czy dzieci powinny realizować terapię logopedyczną w sposób indywidualny,
czy w małych grupkach, powinien decydować logopeda.
Kryteria dla pięciolatków i sześciolatków
(dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym)
1. Terapią logopedyczną powinny być objęte dzieci, które:
• mówią w sposób niezrozumiały dla otoczenia z powodu opóźnionego
rozwoju mowy czynnej;
• mają wady wymowy, to jest deformują artykulację głosek w sposób
zaburzający zrozumiałość i estetykę mowy;
• substytuują głoski w sposób charakterystyczny dla wcześniejszego etapu
rozwojowego;
• mają zaburzenia komunikacji językowej wynikające z głębokich zaniedbań
środowiskowych.
2. Instruktaż i wskazówki powinni otrzymać od logopedy rodzice dzieci, które:
• mają niewłaściwe nawyki żywieniowe i połykowe;
• wady wymowy nie zaburzające wyrazistości mowy;
• substytuują głoski w sposób charakterystyczny dla wcześniejszego etapu
rozwojowego, ale potrafią głoski powtarzać prawidłowo po usłyszanym
wzorze;
• dzieci z niepłynnością mowy.
Sześciolatki i siedmiolatki
(uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej)
Terapią logopedyczną powinny być objęte wszystkie dzieci z nieprawidłową mową.
Uczniowie powyżej klasy pierwszej szkoły podstawowej
Powinni kontynuować terapię logopedyczną, aż do osiągnięcia poprawy mowy przy
założeniu intensywnej współpracy z rodzicami.
Praca logopedy w przedszkolu oraz szkole podstawowej powinna opierać się
o współpracę z rodzicami, gdyż najlepsze efekty terapii logopedycznej
uzyskuje się w triadzie: logopeda, rodzice, dziecko, współpracującej z sobą we
wspólnym celu, jakim jest uzyskanie prawidłowej mowy
Download