Funkcja logopedii w schizofrenii

advertisement
Funkcja logopedii w schizofrenii.
Zasadniczym objawem schizofrenii jest rozpad procesów myślowych, co przejawia się
w mowie osób chorych. Mowa chorego na schizofrenię jest odbiciem elementów jego
myślenia. Termin określający zaburzenia mowy w schizofrenii to schizofazja. Jest ona
definiowana jako rozszczepienie mowy. Składnia zostaje rozbita, dochodzi do dysolucji
zdania. Pojawiają się neologizmy np. głębnia, słusznia, mowa jest rozkojarzona, wypowiedzi
wykazują brak logicznego związku pomiędzy ich dłuższymi fragmentami. Osoby chore
mówią niewyraźnie, mowa staje się bełkotliwa, pojawia się sałatka słowna. Rozkojarzenie jest
zjawiskiem wybitnie indywidualnym. Często ma się do czynienia z jednostkowym kodem
chorego i utratą społecznego celu mowy. Fakt zaburzeń porozumiewania się jest jednym
z czynników, który odcina chorego od otoczenia. Dlatego bardzo ważne jest objęcie pacjenta
ze schizofrenią terapią specjalistyczną.
Nowoczesna logopedia uwzględnia w dużym stopniu całą osobowość człowieka
z zaburzeniami mowy i może być z powodzeniem stosowana w leczeniu pacjentów
ze schizofrenią. Działania logopedów powinny pomóc pacjentowi nie tylko mówić płynniej,
ale także przełamywać bariery, lęki. Sytuacje werbalne rozhamowujące, sprzyjają
zmniejszaniu się napięcia psychicznego. Dokonuje się to w następstwie stosownych form
wypowiedzi słownych logopedy, poprawnej prozodii (melodii, akcentu, rytmu) podczas
mówienia, starannego doboru form i jednostek leksykalnych, umiejętnego (z myślą
o
uspokojeniu
człowieka)
budowania
zdań.
Również
działania
relaksacyjne
kinezoterapeutyczne (leczenie ruchem) powodują poprawę pamięci, uwagi i sprzyjają także
poprawie sprawności i aparatu mowy, którego funkcje w trakcie leczenia schizofrenii są
spowalniane poprzez brane przez pacjenta leki. Efektywność logoterapii w istotny sposób
zależeć będzie od cech osobowości logopedy. Skuteczniej będzie działał ten, który wykazuje
cechy empatii, poprawną estetyczna technikę mówienia, przyjemną barwę głosu. Duże
znaczenie należy przypisywać też samoopanowaniu.
Osoby chore na schizofrenię opisują na forach internetowych swoje problemy
związane z mową . Wielu z nich nie wie, że mogą skorzystać z pomocy logopedy. Zawód ten
jest coraz bardziej powszechny w szkołach, ale logopedów powinno być również więcej
w szpitalach i zakładach dla psychicznie chorych.
„Vademecum Logopedyczne”- Krystyna Błachnio,
„Schizofrenia”- Antoni Kepiński
Download