Program kształcenia - Logopedia kliniczna, edycja VIII

advertisement
Załącznik nr 3 do „Regulaminu studiów podyplomowych” (Uchwała Nr 1088 z dnia 17 października 2011 r.)
PROGRAM KSZTAŁCENIA
Nazwa studiów podyplomowych w zakresie „”Logopedii Klinicznej”
Numer edycji VIII
Termin trwania edycji od 01października 2016r do 30 września 2018r
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
Liczba godzin
A.TREŚCI PODSTAWOWE-medyczne
122
B. TREŚCI KIERUNKOWE- logopedyczne
495+80=575
Razem :
697
2) SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
Liczba
godzin
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
122
1
Wybrane zagadnienia z anatomii.
25
2
Zaburzenia wyższych czynności nerwowych.
6
3
Podstawy genetyki.
10
4
Fizjologia i patologia człowieka.
4
5
Patofizjologia dziecka.
16
6
Neurologia dziecięca.
10
7
Elementy ortodoncji- wady zgryzu.
6
8
Audiofonologia .
20
9
Zaburzenia mowy w chorobach psychicznych i otępiennych.
10
10
Podstawy psychiatrii dziecięcej
5
11
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
10
B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
495
1
Rozwój mowy i języka.
20
2
Wprowadzenie do logopedii.
20
3
Profilaktyka logopedyczna.
20
4
Funkcjonalny opis języka polskiego
20
5
Fonetyka i fonologia.
30
6
Zaburzenia mowy.
20
7
Wady wymowy.
20
8
Terapia dzieci z rzadkimi wadami genetycznymi
20
9
Zaburzenia mowy u osób z nieprawidłowościami w budowie
anatomicznej narządów mowy- dysglosja.
40
10
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób
OUN- afazje .
20
11
Zaburzenia płynności mówienia-Logoneurozy.
16
12
Zaburzenia mowy u dzieci z niedosłuchem –terapia
surdologopedyczna i język migowy.
8
13
Dykcja i emisja głosu, Logopedia Medialna.
15
14
Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii.
16
15
Zaburzenia mowy u osób upośledzonych umysłowo –
oligofrenologopedia.
16
16
Trening Bazowych Umiejętności Komunikacyjnych
20
Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
17
Profilaktyka logopedyczna.
20
18
Wczesna interwencja logopedyczna.
10
19
Karmienie dzieci z wyzwaniami .
10
20
Psychologia rozwojowa.
8
21
Psychologia kliniczna.
5
22
Integracja sensomotoryczna, metody badań pedagogicznych.
20
23
Trudności w czytaniu i pisaniu.
10
24
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i specjalna
10
25
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
20
26
Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych - dysfagia
16
27
Metodyka zabaw logopedycznych w przedszkolu.
10
28
Muzykoterapia i logorytmika.
5
29
Praca logopedy w szkole.
5
30
Neurostrukturalna Integracja Odruchów.
5
31
rezerwa godz.
10
32
Seminarium
10
C. PRAKTYKI:
80
1
Zaburzenia mowy w chorobach psychicznych i otępiennychoddział szpitalny(Szpital)
6
2
Rehabilitacja logopedyczna małego dziecka na oddziale
szpitalnym ( Szpital)
6
3
Rehabilitacja logopedyczna małego dziecka w Przychodni (
6
4
Zaburzenia mowy- ( Przychodnia )
16
5
Wady wymowy ( Przychodnia )
6
Profilaktyka logopedyczna ( Gabinet logopedyczny)
8
7
Rehabilitacja zaburzeń komunikacyjnych dorosłych na
oddziale szpitalnym- afazje( Szpital,)
8
8
Zabawy logopedyczne w przedszkolu
5
9
Praca logopedy w szkole Szkoła Podstawowa
6
10
Neurostrukturalna Integracja Odruchów
5
11
Terapia zaburzeń mowy-jąkanie( gabinet logopedyczny)
5
12
Praca logopedy z dzieckiem niedosłyszącym
4
13
Rehabilitacja dzieci z rozszczepem podniebienia
5
Razem :
697
Download