Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną

advertisement
Załącznik nr 3 do „Regulaminu studiów podyplomowych” (Uchwała Nr 1088 z dnia 17 października 2011r)
PROGRAM KSZTAŁCENIA
Nazwa studiów podyplomowych Neurologopedia kliniczna z Wczesną Interwencją
Logopedyczną
Numer edycji X, ilość słuchaczy 60
Termin trwania edycji od 01 października 2016r- do 30 września 2018r
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
Liczba
godzin
A
TREŚCI PODSTAWOWE-medyczne
137
B
TREŚCI KIERUNKOWE- logopedyczne
486+107
Razem :
730
2) SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH
Liczba
godzin
A
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
137
1
Zaburzenia wyższych czynności nerwowych
16
2
Patofizjologia mózgu
10
3
Fizjopatologia układu nerwowego
4
4
Fizjologia i patologia noworodka
20
5
Podstawy psychiatrii, specyfika zaburzeń mowy w
chorobach psychicznych i otępiennych
Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych
dzieci i młodzieży
16
7
Pierwsza pomoc przedmedyczna
10
8
Wpływ wad genetycznych na rozwój mowy
10
9
Mowa osób po operacji całkowitego usunięcia krtani
.Diagnoza i terapia zaburzeń połykania na skutek chorób i
uszkodzeń neurologicznych
20
10
Podstawy diagnostyki neurologicznej dziecka
10
11
Rehabilitacja osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej
na oddziale szpitalnym- afazje
5
B
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
486
6
16
1
Onkologopedia
20
2
Zaburzenia mowy u osób chorych na schizofrenię Schizofazja
20
3
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób
OUN i neurodegeneracyjnych- afazje
40
4
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci
chorych neurologicznie
20
5
Terapia osób z zespołami wad genetycznych
20
6
Terapia logopedyczna dziecka z rzadkimi wadami
genetycznymi
20
7
Ergoterapia w pediatrii. Terapia reki
20
8
Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna
20
9
Wczesna interwencja logopedyczna
20
10
Diagnoza i terapia dzieci z rozszczepem podniebienia,
20
11
Zaburzenia mowy u osób z nieprawidłowościami w
budowie anatomicznej narządów mowy- dysglosja
20
12
Rehabilitacja logopedyczna małego dziecka na oddziale
neonatologicznym i pediatrycznym
15
13
Diagnoza neurologopedyczna niemowląt od 0-do12 m-ca
10
14
Diagnoza i terapia osób jąkających się i z innymi
zaburzeniami i płynności mówienia, jąkanie neurologiczne
20
15
Terapia dzieci z uszkodzonym słuchem metodą werbalnotonalną
20
16
Masaż leczniczy i stymulujący rozwój w pediatrii
10
17
Neurologopedia dziecka wg Bobath
10
18
Psychologia rozwojowa
10
19
Alternatywne i /lub wspomagające metody komunikacji
10
Terapia bazowych umiejętności komunikacyjnych
20
20
Wykorzystanie różnorodnych technik pedagogicznych do
konstruowania programów we wczesnym wspomaganiu
rozwoju małego dziecka
20
21
Psychologia kliniczna
5
22
Neurostrukturalna reorganizacja rozwoju dziecka metodą
Padovan
20
23
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum autyzmu
16
24
Karmienie dziecka z wyzwaniami
20
25
Neurosensoryczna Integracja Odruchów
5
26
Metodologia badań naukowych w dziedzinach medycznych
i logopedycznych
5
27
Seminarium dyplomowe
10
28
Rezerwa godzin
20
C
PRAKTYKI I ĆWICZENIA
107
1
Terapia osób z zespołami wad genetycznych
16
2
Rehabilitacja logopedyczna małego dziecka na oddziale
neonatologicznym i pediatrycznym ( szpital)
12
3
Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna
10
4
Neurosensoryczna Integracja Odruchów
6
5
Rehabilitacja osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej
(szpital )
8
6
Rehabilitacja ruchowa osób z uszkodzeniem OUN( szpital) 8
7
Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych i
otępiennych ( Klinika )
8
8
Terapia logopedyczna i rehabilitacja małego dziecka
9
Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
6
6
10
Neurologopedia małego dziecka wg Bobath
6
11
Neurologopedia dziecka wg Bobath
6
12
Diagnostyka neurologiczna mowy dzieci- pr. video
5
13
Rehabilitacja dziecka z rozszczepem podniebienia
5
14
Diagnoza neurologopedyczna dziecka w przychodni
5
Razem :
730
Download