Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

advertisement
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
przy SOSW w Świnoujściu
ul. Piastowska 55
Dane statystyczne.
Liczba absolwentów - 39
Do wczesnego wspomagania kwalifikują się
dzieci z następującymi zaburzeniami
rozwojowymi:
•
•
•
•
•
•
•
niepełnosprawność ruchowa
autyzm i zespół Aspergera
niedosłuch lub całkowita utrata słuchu
upośledzenie umysłowe
afazja
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
niedowidzenie lub całkowita utrata wzroku
Każdemu dziecku Zespół zapewnia indywidualne zajęcia ze
specjalistami:
pedagogiem specjalnym, neurologopedą, rehabilitantem,
terapeutą SI
Dla każdego dziecka opracowuje się i poddaje okresowej
ewaluacji indywidualny program terapii IPWW. Ponadto nasz
Zespół zapewnia konsultacje psychologa.
W chwili obecnej Ośrodek dysponuje bazą dydaktyczną, w tym:
• Salą Rehabilitacyjną,
• Salą Integracji Sensorycznej,
• Gabinetem Logopedycznym
• Gabinetem terapii pedagogicznej
Nasze działania opierają się na:
 diagnoza wstępna i funkcjonalna,
 precyzyjny wywiad z rodzicem dotyczący etiologii deficytów,
 wspólne z rodzicem wypełniamy wstępny arkusz obserwacji w celu
oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 obserwacja dziecka w trakcie zajęć,
 konstruowanie IPWW i jego ciągła ewaluacja,
 współpraca w realizacji IPWW pomiędzy członkami Zespołu,
 współpraca w realizacji IPWW z rodzicem.
Rehabilitacja neurorozwojowa metodą
NDT BOBATH
Metoda Bobath została opracowana w późnych latach 40 - tych i 50
- tych XX wieku przez małżeństwo Bertę i dr. Karla Bobathów w
Londynie. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze
zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy
medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji
przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego
dzieci. Ze względu na swój nieinwazyjny charakter rehabilitacja ta
metodą może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka,
a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka.
Terapia NDT-Bobath kierowana jest do noworodków, w tym wcześniaków,
niemowląt i małych dzieci, a także dla dzieci starszych oraz osób dorosłych po
udarach niedokrwiennych i wylewach w szczególności z:
• uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
• obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
• asymetrią ułożeniową
• zaburzeniami koordynacji psychoruchowej
• opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
• problemami ortopedycznymi
• zaburzeniami karmienia, ssania i połykania
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• porażeniem splotu barkowego
• połowiczym porażeniem ciała
Praca terapeuty polega na kontrolowaniu aktywności
dziecka z tzw. „punktów kluczowych” czyli głowy, szyi,
obręczy barkowej i innych części ciała, tak aby w
efekcie wykształcić prawidłowe odruchy postawy
dziecka, nauczyć je samodzielnego ich
wykorzystywania i kontrolowania. Rodzaj ćwiczeń oraz
ich tempo i rytm dobiera się indywidualnie do każdego
dziecka.
W terapii dziecka uczestniczą nie tylko terapeuci ale
również rodzice – uczą się jak wykorzystać ćwiczenia
stymulacyjne terapii NDT-Bobath w codziennym
zajmowaniu się dzieckiem. Dzięki częstym ćwiczeniom
efekty terapii ulegają wzmocnieniu, a praca z dzieckiem
zarówno na zajęciach rehabilitacyjnych jak i w domu
przynosi wymierne efekty.
Diagnoza rozwoju dziecka oraz ustalenie właściwego
postępowania terapeutycznego są wskazane gdy dziecko:
 ma utrwalone silnie wyrażone nieprawidłowe wzorce ruchowe
przed 4 miesiącem życia
 układa się asymetrycznie (stale patrzy lub wygina się w jedną
stronę)
 ma drżenie kończyn
 niechętnie leży na brzuszku
 bardzo słaba kontrola głowy i tułowia
 problemy z kontrola oczu(oczopląs)
 nadmiernie odgina głowę do tyłu
 ma mocno zaciśnięte piąstki i pręży nóżki
 ma trudności z zasypianiem
 jest nadmiernie spokojne, bez kontaktu i zainteresowania twarzą
(po 8 tyg.)
Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu
Johansena IAS
Metoda usprawniania słuchowego
wg dr Kjelda Johansena
zaadresowana jest do każdej osoby z trudnościami w
słuchaniu, mówieniu i pisaniu. U osób tych często występują
centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli m.in.
problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją
źródła dźwięku, umiejętnością rozumienia mowy
zniekształconej czy rozumieniem mowy w hałasie przy
jednoczesnym prawidłowym słuchu.
Do czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów
z centralnym przetwarzaniem słuchowym, należą:
 wcześniactwo
 wady wrodzone
 niedotlenienie w czasie porodu
 zapalenie opon mózgowych
 częste infekcje uszu, nosa czy gardła
 przerost 3 migdałka
 wypadki, urazy głowy
 doznane wylewy
 ubogie w dźwięki środowisko, bądź ustawiczny hałas
 zmiany degeneracyjne
Przejawem takich zaburzeń są problemy z:
 prawidłowym rozwojem mowy, trudnościami w nauce
 rozumieniem długich poleceń, pytań, wskazówek – nie wykonują ich
poprawnie
 zapamiętaniem informacji słownej - często proszą o jej powtórzenie
 recytowaniem
 znajomością miesięcy, pór roku, numerów telefonu
 liczeniem
 zdolnością utrzymania uwagi /drugoplanowe bodźce słuchowe działają
rozpraszająco/
 dużą męczliwością, częstymi bólami głowy
 nadwrażliwością /potrzeba nadmiernego hałasowania lub izolowania się/
Diagnoza i kwalifikacja do stymulacji
 Audiometria
 Badanie obuuszne
 Test dychotyczny
 Ogólny obraz całości lateralizacji
 Dokładny wywiad
 Dokładny obraz funkcjonowania dziecka
Kto do treningu ?
 małe dzieci (od 3 r.ż.)
 osoby z autyzmem
 z opóźnionym rozwojem mowy
 z dysleksją
 z ADHD
 z zaburzeniami koncentracji
 z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej
 z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 z porażeniem mózgowym
 z afazją
 osoby, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 dorośli po udarze
 dorośli z szumami usznymi i z silną migreną
Przebieg ćwiczeń
Integracja sensoryczna
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) określana jako
terapia
naukowej zabawy ma na celu:
- wzmocnić rozwojowe funkcje
- poprawić funkcjonowanie w szkole
- ułatwić funkcjonowanie ucznia w dalszym życiu
SI polega na zabawie i ćwiczeniach ruchowych ,
które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i
organizowania bodźców czyli mają nauczyć mózg
właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne.
Podczas zajęć wykorzystywany jest specjalistyczny
sprzęt : piłki rehabilitacyjne, deskorolki, topki,
równoważnie, sprzęt podwieszany - wałek, hamak,
huśtawka tarczowa, platforma terapeutyczna itp.
Przeznaczona jest dla osób:
- z trudnościami w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem,
ortografią);
- nie lubiących się uczyć (mamy wrażenie, że jest "leniwe", o wszystkim
zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
- mających problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój
ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
- przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej (nadruchliwość,
impulsywność, kłopoty z koncentracją uwagi)
- „ zbyt spokojnych”, powoli wykonujących codzienne czynności np.: odrabianie
lekcji;
- nadwrażliwych lub zbyt mało wrażliwe na bodźce;
- nadwrażliwych na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna).
Prowadzone zajęcia mają na celu:
 usprawnianie planowania motorycznego
 pobudzenie systemu przedsionkowego
 doskonalenie reakcji równoważnych
 usprawnianie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 pobudzanie systemu słuchowego
 obniżanie nadreaktywności systemu słuchowego (syndrom nadwrażliwości słuchowej)
 pobudzanie systemu wzrokowego
 doskonalenie współpracy ręki i oka
 pobudzenie systemów węchowego i smakowego
 wyzwalanie aktywności własnej dziecka i wspieranie samodzielnych działań dziecka
 umożliwienie dziecku przeżywania pozytywnych skutków własnych działań
 budowanie u dziecka pozytywnego obrazu własnej osoby
 stwarzanie okazji do komunikowania się w sposób werbalny i pozawerbalny
 doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych (praksje oralne). obniżanie
nadreaktywności systemu węchowego i smakowego
Przykładowe ćwiczenia SI 2
Ola
Nicola
Logopedia
Wczesne wspomaganie logopedyczne polega na rozwoju
mowy i kompetencji językowej dzieci we wczesnym okresie jego
życia, czyli od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki
szkolnej. Są to dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi i z
innymi zaburzeniami uniemożliwiającymi lub znacznie
utrudniającymi naturalny rozwój mowy. Praca logopedy
polega na ścisłej współpracy z rodzicami i przeniesienie terapii
poza gabinet logopedyczny.
Na zajęcia uczęszczają dzieci z:
• niedokształceniem mowy o typie afazji
• zespołem Downa
• autystyczne i z zespołem Aspergera
• opóźnionym rozwojem mowy
• uszkodzeniami narządów mowy w wyniku np.:
tracheotomii, rozszczepu podniebienia, wargi
• dzieci upośledzone umysłowo
• niemowlęta z ryzyka
Najważniejsze metody stosowane we wczesnym
wspomaganiu logopedycznym to:
• metoda ustno twarzowa Castillo – Moralesa (masaże
logopedyczne dla dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym)
• metoda werbo-tonalna (dla dzieci nie słyszących, z opóźnionym
rozwojem mowy, dla dzieci autystycznych)
•ruch rozwijający W.Sherborn (dla dzieci autystycznych, dla dzieci
z głębszymi zaburzeniami psychofizycznymi)
•metoda Knilla - (dla dzieci autystycznych, dla dzieci z głębszymi
zaburzeniami psychofizycznymi)
•metoda krakowska J. Cieszyńskiej (metoda symultanicznosekwencyjna, sylabowa, terapia neurobiologiczna)
•logorytmika
•glottodydaktyka (dla dzieci z zaburzoną analizą i syntezą
słuchową)
•metody multimedialne (logopedyczne oprogramowanie
komputerowe)
•treningi żywieniowe w-g założeń NDT – Bobath –dla niemowląt
i dzieci przejawiających zaburzenia w zakresie funkcji i
odruchów w obrębie twarzoczaszki.
•ogólne metody logopedyczne do poprawy sprawności
narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego i prawidłowej
wymowy.
•wspomaganie komunikacją alternatywną dla dzieci nie
mówiących i mających trudności z komunikacją
Metoda werbo-tonalna
opracowana przez profesora Petara Guberinę
Celem tej metody jest przełożenie ruchów całego ciała (makroruchy)
na ruchy narządów mowy (mikroruchy) i wykorzystanie związku, jaki
pomiędzy nimi zaistnieje. W metodzie werbo – tonalnej każdej
samogłosce i spółgłosce przyporządkowany jest przedmiot, rekwizyt,
który stosowany jest do wywołania i utrwalania danej głoski.
Wykorzystując w swojej pracy elementy metody werbo – tonalnej
można zaobserwować, że dzieci dobrze na nią reagują, dobrze się
bawią, a poprzez zabawę rozwijają swoja mowę.
Metoda krakowska
(Metoda sylabowa, terapia neurobiologiczna, metoda symultanicznosekwencyjna) opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską
•Metoda krakowska jest całościową terapią wszystkich funkcji
poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz
genetycznymi
•Prowadzona stymulacja wykorzystuje mechanizm neuroplastyczości
mózgu czyli polega na zmianie reprezentacji korowych w wyniku
organizowanych podczas terapii doświadczeń.
•W metodzie tej diagnoza opisuje te zachowania, których brak w
rozwoju dziecka. Podstawą zajęć terapeutycznych jest nauka
czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, oraz specjalnie
opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Obydwie metody początkowo opracowano dla dzieci
nie słyszących, ale w praktyce przynoszą doskonałe
efekty również w pracy z dzieckiem autystycznym,
z afazją, z opóźnionym rozwojem mowy, z zespołem
Downa itp.
Terapia wielozmysłowa.
Stosujemy w terapii następujące metody
 ·elementy ruchu rozwijającego W. Sherbourne,
 · wybrane aktywności programu M.Ch Knillów (świadomość ciała,
kontakt, komunikacja),
 · elementy metody integracji sensorycznej wg J.Ayres,
• Stosujemy
w terapii wielozmysłowej:
 · elementy stymulacji polisensorycznej: "Czterech Pór Roku",
 · elementy metody dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 · ćwiczenia grafomotoryczne również Marty Bogdanowicz.
 · różne techniki relaksacyjne, masażyki, zabawy paluszkowe,
wyliczanki, elementy pedagogiki zabawy, itp.
Terapia ręki
Zajęcia terapii reki prowadzona są według
koncepcji Wioletty Bartkiewicz i Anety
Giczewskiej.
Podstawą programu jest traktowanie
trudności dziecka w zakresie małej motoryki
jako problemu tkwiącego w całym rozwoju
psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że
pracując nad trudnościami manualnymi
dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu
całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.
Biofeedback
EEG-biofeedback /neurofeedback/ opiera się na dwóch
podstawowych założeniach. Po pierwsze, że aktywność
elektryczna mózgu – elektroencefalogram lub EEG –
odzwierciedla stan psychiczny, po drugie, że tę aktywność
możemy trenować. Aktywność elektryczną mózgu można
zobrazować na monitorze komputera praktycznie bez
opóźnień, w czasie rzeczywistym. Obrazowanie to przybiera
formę linii z mieszaniną różnych fal. Większość ludzi wie jak
wygląda elektrokardiogram, który obrazuje aktywność
elektryczną serca. Wykres EEG jest podobny, tylko mniej
regularny. W przypadku EEG rejestrujemy wszystkie fale
powstające w jednostce czasu w różnych obszarach mózgu
/kora mózgowa, wzgórze /.
EEG – biofeedback polega na rejestrowaniu tych
informacji za pomocą elektrod umieszczonych na
skórze głowy i wyświetlaniu ich na ekranie
komputera, czyli dostarczanie trenującemu informacji
zwrotnej. Gdy trenujący zmienia swój stan psychiczny,
zmieniają się amplitudy fal mózgowych o różnych
częstotliwościach. Dziecko widzi tę zmianę, ponieważ
jest ona odzwierciedlana na ekranie komputera i stara
się zmienić swój wzorzec fal mózgowych , aby
osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się
samoregulacji, złożonego, dynamicznie zmieniającego
się systemu nerwowego.
Korzystając z metody neurofedbacku,
wykonujemy pomiary częstotliwości oraz
amplitudy różnych fal mózgowych. Jest to
możliwe dzięki małym elektrodom, które są
mocowane do skóry głowy za pomocą pasty
do EEG o wysokim współczynniku
przewodzenia. Elektroda rejestruje oznaki
aktywności elektrycznej wytwarzane przez
neurony.
Podsumowanie
W ramach wczesnego wspomagania z terapii
biofeedback skorzystało 15 dzieci. W treningach
uczestniczyły dzieci upośledzone umysłowo,
z
autyzmem oraz zespołem Aspergera oraz z afazją. We
wszystkich
przypadkach
trening
biofeedback
wykorzystywany był jako metoda wspomagająca oraz
wspierająca pozostałe formy terapii. U wszystkich dzieci
objętych terapią zauważalne były wymierne korzyści. U
większości dzieci poprawiła się koncentracja uwagi. W
przypadku dzieci autystycznych uzyskiwano zmniejszenie
poziomu leku i niepokoju.
Treningi biofeedback maja zastosowanie jako
metoda wspierająca właściwy proces
terapeutyczny szczególnie w odniesieniu do
dzieci z:
 upośledzonych umysłowo
 z autyzmem oraz zespołem Aspergera
 ze schorzeniami neurologicznymi
 z afazją.

nadpobudliwością psychoruchową
Prowadzenie terapii biofeedback w przypadku
małego ruchliwego dziecka z podwyższonym
poziomem
leku
oraz
z
wysoką
nadwrażliwością dotykową wymaga czasu
oraz cierpliwości. Wielokrotnie początkowe
spotkania przeznaczone są na zapoznanie
dziecka ze sprzętem oraz przełamaniem leku
związanego z mocowaniem elektrod w
obrębie głowy.
Download