EEG BIOFEEDBACK to trening kontroli samoregulującego się

advertisement
Treningi EEG Biofeedback
EEG BIOFEEDBACK to trening kontroli samoregulującego się systemu za pomocą
biofizjologicznego sprzężenia zwrotnego. Metoda ta należy do form neurotechnologicznych,
które wykorzystując wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynierską, dążą
do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych, poprzez zmianę jego
czynności bioelektrycznej i stymulację neuroplastyczności. Dzięki tej metodzie trenowany
uzyskuje świadomą kontrolę w zakresie funkcji mózgu przebiegających poza świadomością.
Jest to metoda na pograniczu leczenia farmakologicznego i psychoterapii – jako odpowiedź
wyuczona nie wymaga stałego czuwania. EEG Biofeedbeck bazuje na elektroencefalografii
(EEG) tj. neurologicznej i psychiatrycznej metodzie diagnostyki i monitorowania zaburzeń
chorobowych. Stosowana jest w kompleksowej naprawie zaburzeń ośrodkowego układu
nerwowego celem poprawy procesów adaptacyjnych do warunków środowiskowych. Terapia
EEG Biofeedback jest bezpieczna, nieinwazyjna i nie powoduje skutków ubocznych.
1
Jak to działa?
Dzięki specjalistycznemu urządzeniu z precyzyjnie określonych miejsc na głowie za
pomocą
elektrod (czujników) odbierane są sygnały bioelektryczne. Ze względu na ich
niewielkie natężenie są
wzmacniane w głowicy EEG. Z głowicy przekazywane są do
komputera, gdzie zostają ponownie wzmocnione i podlegają obróbce cyfrowej, aby można je
było dalej zarejestrować w postaci krzywej i zaklasyfikować w poszczególne pasma
częstotliwości. Pasma są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś
dołączona przystawka do sprzężenia zwrotnego pozwala
przedstawić trenowanemu w
graficznej formie tzn. wideogry natychmiastową informację o jego czynności bioelektrycznej
mózgu tak, aby wyuczył się ją regulować. Pacjent śledzi na monitorze wideogrę (czynność
bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, rzeki, piłki, rakiety) i próbuje nią
kierować wyłącznie własną wolą i umysłem bez klawiatury (kieruje samochodem, rzeką,
piłką, rakietą). Terapeuta przy pomocy operatywnego warunkowania stymuluje indywidualnie
pożądane a hamuje niepożądane częstotliwości. Za dobrze wykonane zadanie wiążące się z
powstawaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych pasm fal mózgowych otrzymuje
nagrodę: punkty sygnalizowane dźwiękowo, wzrokowo i niekiedy dotykowo. W ten sposób
następuje sprzężenie zwrotne. Uzyskanie właściwych częstotliwości w EEG jest nagradzane,
co sprawia, że pozytywnie obudzony mózg rozpoczyna mimowolny proces uczenia się i
wytwarza odpowiednie częstotliwości pasm fal
terapeuty.
2
również w sytuacjach poza gabinetem
Wskazaniami do stosowania są:

stany lękowe, nerwica, depresja

przewlekłe bóle głowy, zespół chronicznego zmęczenia

zaburzenia snu

nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)

problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia, zaburzenia uwagi i koncentracji ADD)

upośledzenie umysłowe

zaburzenia mowy (m. in. jąkanie)

mózgowe porażenie dziecięce

tiki

uzależnienia
Treningi Biofeedback mają na celu:

wspieranie przy intensywnej nauce i pracy

poprawę koncentracji uwagi i utrzymanie jej

poprawę szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału również w
zakresie języków obcych

wspieranie w osiąganiu lepszych wyników sportowych w krótszym czasie i przy
mniejszym zmęczeniu

pobudzanie kreatywnego myślenia

redukowanie tremy, napięcia wewnętrznego, budowanie poczucia własnej wartości
i podnoszenia samooceny

pokonywanie stresu i tremy

poprawę nastroju, zdrowia i samopoczucia

podnoszenie wiary we własne siły i możliwości

relaksację, wyciszenie lęków i agresji, polepszenie snu oraz zdolności do współpracy z
innymi ludźmi

przywracanie do normy zaburzonej równowagi psychicznej i fizycznej

wspomaganie leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych, psychiatrycznych i
neurologicznych
3
Czas trwania terapii
W zależności od rodzaju problemu, z którym zgłasza się pacjent ustalana jest ilość
treningów. W przypadku osób zdrowych w celu optymalizacji funkcji poznawczych,
usprawnienia
jakości
funkcjonowania,
zwiększenia
odporności
na
stres,
poprawy
samopoczucia, regulacji snu, także przed egzaminami w celu poprawy przyswajanej wiedzy,
poprawy koncentracji uwagi, efektywnego i twórczego myślenia, wystarczy 10 treningów; w
stanie lekkich i średnich zaburzeń pracy mózgu, dla osób z objawami lęku, napięcia, z
zaburzeniami funkcji poznawczych - nadpobudliwość psychoruchowa ADHD, zaburzenia
koncentracji uwagi ADD, itd. 20-40 treningów; w stanie ciężkich zaburzeń pracy mózgu,
chorobach neurologicznych, uszkodzeniach neurologicznych, po wypadkach i urazach (np.
epilepsja, afazja, rehabilitacja po udarze mózgu) powyżej 40 treningów aby uzyskać i utrwalić
poprawę. Aby terapia była skuteczna, odstęp pomiędzy treningami nie powinien przekroczyć
7 – 10 dni, zaś najkorzystniej jest jeśli treningi odbywają się w trybie 2 – 3 razy w tygodniu.
Terapię Biofeedback można wspomagać poprzez psychowalkmany, słuchanie muzyki
relaksacyjnej i bajek, układanie
puzzli, rysowanie i malowanie. Należy pamiętać o
ograniczeniu korzystania z telewizji i komputera.
Opracowała mgr Ewa Mikołajczuk – pedagog
Praca powstała na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie kursu podstawowego EEG
BIOFEEDBACKU I i II stopnia a także umiejętności praktycznych stosowanych podczas
treningów EEG Biofeedback dzieci i młodzieży.
4
Download