Procedura EEG Bioeedback

advertisement
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TERAPII EEG BIOFEEDBACK
Terapią EEG Biofeedback obejmowane są w pierwszej kolejności dzieci, u których
rozpoznano ADHD. W sytuacji gdy Poradnia będzie dysponowała wolnymi terminami, z sesji
terapeutycznych będą mogły skorzystać dzieci z trudnościami w nauce oraz ze
zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Do kwalifikacji dziecka niezbędne są następujące dokumenty:
 wykonane na terenie Poradni badanie QEEG, którego wyniki wskazują na
nieprawidłowości w zapisie czynności bioelektrycznej mózgu,
 zaświadczenie lekarza (neurologa lub psychiatry) o wskazaniu lub braku
przeciwwskazań do terapii metodą EEG Biofeedback.
Rozpoczęcie sesji terapeutycznych z dzieckiem poprzedzone jest spotkaniem terapeuty
z rodzicem celem przeprowadzenia wywiadu oraz zawarcia kontraktu terapii.
UWAGA
Terapią EEG Biofeedback nie będą obejmowane dzieci ze zdiagnozowaną padaczką, z uwagi
na możliwość wystąpienia podczas terapii - napadu wyzwalanego bodźcami wzrokowymi,
słuchowymi oraz emocjonalnymi. W padaczce terapia może być realizowana w pracowniach
prowadzonych przez neurologa.
Prowadzący:
terapeuta Lidia Lada, po uzyskaniu certyfikatu w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON.
Download