Logopedia - pwsz.legnica.edu.pl

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE
LOGOPEDIA
Cel studiów:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w stosowną wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne
do wykonywania zawodu logopedy zarówno w różnego rodzaju placówkach oświatowo-wychowawczych,
w poradniach pedagogiczno - psychologicznych, foniatrycznych – logopedycznych,
pediatrycznych,
w szpitalach, żłobkach, a także w prywatnych gabinetach logopedycznych. Absolwent studiów może
zajmować się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy,
a także prowadzić zajęcia logopedyczne mające na celu korektę, likwidację lub ograniczenie zakłóceń
mowy głośnej i pisma warunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami
patologicznymi), oraz rehabilitację mowy po wypadkach i urazach.
Adresaci:
Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków licencjackich i magisterskich studiów,
którzy chcieliby uzyskać dodatkowy zawód – logopedy.
Czas trwania: 4 semestry - 570 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyki. Zajęcia odbywają się podczas sobotnioniedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 4000 zł (możliwa płatność w czterech ratach po 1000 zł).
Kandydaci na studia składają:
-
podanie o przyjęcie na studia,
ankietę kandydata,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię,
kserokopię dwóch stron dowodu osobistego,
dwie aktualne fotografie kandydata zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych,
dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia
lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje
studia pracownikowi).
Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104
w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej liczby kandydatów
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 104, budynek C
e-mail:[email protected]
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
I semestr
L.p.
Przedmiot
L. godz.
Punkty
ECTS
1
Fonetyka języka polskiego z elementami ortofonii
40
5
2
Kultura języka polskiego
12
1
3
Rozwój mowy dziecka
10
2
4
Pedagogika specjalna
10
1
15
4
8
1
6
Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego,
narządów głosu, mowy i słuchu
Elementy ortodoncji
7
Foniatria
10
1
8
Audiologia
10
1
9
Wstęp do logopedii
10
1
10
Warsztat logopedy
13
1
138
18
L. godz.
Punkty
ECTS
5
Razem:
II semestr
L.p.
Przedmiot
1
Elementy morfologii i składni języka polskiego
30
2
2
Elementy psycholingwistyki i socjolingwistyki
10
51
3
Psychologia rozwojowa i kliniczna
20
3
4
Trudności w czytaniu i pisaniu
30
2
5
Podstawy neuropsychologii
15
2
6
Diagnoza i terapia dyslalii
42
4
7
Terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo
30
3
177
17
Razem:
III semestr
L.p.
Przedmiot
L. godz.
Punkty
ECTS
1
Emisja i higiena głosu
17
1
2
Psychiatria dzieci i dorosłych
8
1
3
Neurologia (dzieci i dorośli)
10
1
4
Geriatria
10
1
5
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego z elementami integracji
sensorycznej
12
1
6
Wczesne postępowanie logopedyczne
21
1
7
Diagnoza i terapia jąkania z metodyką
27
4
8
Diagnoza i terapia afazji i dysfazji z metodyką
25
3
9
Diagnoza i terapia dysartrii z metodyką
21
2
10
Seminarium dyplomowe
10
2
161
17
L. godz.
Punkty
ECTS
Razem:
IV semestr
L.p.
Przedmiot
1
Podstawy surdologopedii
30
3
2
Zaburzenia mowy w autyzmie i mutyzmie
21
2
3
Terapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych
10
1
4
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
10
1
5
Klasyfikacja zaburzeń mowy
8
1
6
Seminarium dyplomowe
15
6
7
Praktyka logopedyczna
60
4
154
18
Razem:
Download