Jak kształtuje się mowa dziecka z uszkodzonym słuchem?

advertisement
Jak kształtuje się mowa dziecka
z uszkodzonym słuchem?
W procesie rozwoju mowy istotną rolę odgrywa słuch.
Uszkodzenie słuchu nie pozostaje bez wpływu na przebieg tego
procesu.
Etapy kształtowania się mowy w poszczególnych okresach
rozwojowych:
0-9 miesiąc
życia płodowego
4-8 tydzień
2-4 miesiąc życia
4-6 miesiąc
6-10 miesiąc życia
10-14 miesiąc życia
Jeśli w tym okresie zadziała czynnik uszkadzający
słuch, to dochodzi do głuchoty wrodzonej.
Następuje bowiem upośledzenie rozwoju narządu
słuchu.
Jest to okres odruchowej wokalizacji. Dziecko
reaguje na melodię mowy. Ten etap rozwoju
przebiega podobnie jak u dzieci słyszących, gdyż
nie wymaga sprawnie działającego narządu słuchu.
Pojawia się zjawisko głużenia, które pełni rolę
ćwiczeń ruchowych. Aby powstało zjawisko
głużenia, nie musi być zaangażowany słuch.
Dlatego dzieci niesłyszące podobnie jak słyszący
rówieśnicy głużą, czyli wydają dźwięki, aczkolwiek
nie reagują na nie.
Jest to okres zabawy głosem polegający na
powtarzaniu dźwięków. Zjawisko to wymaga
prawidłowego słyszenia, dlatego dzieci z wadą
słuchu nie przechodzą przez ten okres. Powinien to
być sygnał do wnikliwej obserwacji reakcji
słuchowych dziecka.
Nie pojawia się zjawisko gaworzenia tj.
świadomego powtarzania dźwięków. Dla rodziców
powinien to być sygnał do podjęcia szybkich
działań diagnostycznych dziecka.
Jeżeli w tym okresie podejmie się wczesne
wychowanie słuchowe oraz dostosuje protezę
słuchową, to istnieje możliwość pojawienia się
14 miesiąc życia –
3 rok życia
3-7 rok życia
Powyżej 7 roku życia
gaworzenia.
W przypadku podjęcia wczesnego wychowania
słuchowego u dziecka niesłyszącego może pojawić
się rozumienie pewnych słów. Czasami dopiero na
tym etapie może pojawić się gaworzenie.
W zależności od różnych czynników proces
pojawiania się pojedynczych słów oraz konstrukcji
zdaniowych przebiega indywidualnie. U jednych
dzieci mogą one pojawiać się szybciej, a u innych
nawet po zakończeniu tego etapu.
U dzieci niesłyszących rozwój mowy trwa nadal,
ponieważ jest on znacznie opóźniony w stosunku do
normy wiekowej. W mowie dzieci obserwuje się
uboższy
zasób
dźwięków,
słownictwa,
nieprawidłowości gramatyczne oraz w zakresie
budowy zdania, odstępstwa w zakresie głosu,
prozodii mowy itp. Od stopnia rozwoju sprawności
językowej dziecka uzależnione są dalsze losy
niesłyszącego dziecka tj. czy zostanie odroczona
nauka szkolna, czy rozpocznie ono naukę w szkole
masowej czy też specjalnej dla dzieci
niedosłyszących lub głuchych.
Opracowanie
Neurologopeda
Alicja
Janecka
Źródła:
T Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia, pytania i odpowiedzi, Opole
1999.
T. Gałkowski, Zaburzenia słuchu, w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin
1993 (b).
Download