Platforma Badań Zmysłów - Poradnia Psychologiczno

advertisement
PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
mgr Anna Skoczylas
Platforma Badań Zmysłów
Jest przeznaczona do prowadzenia badań
przesiewowych słuchu, wzroku i mowy dzieci,
młodzieży oraz osób ze szczególnymi
potrzebami edukacyjnymi a także,
do pogłębionej diagnozy percepcji słuchowej,w tym:
- lateralizacji usznej,
- rozumienia mowy w szumie,
- i warunków uwagi rozproszonej oraz ukierunkowanej.
Platforma zawiera oprogramowanie do wykonywania
następujących badań i testów:
1. BADANIE AUDIOMETRYCZNE
2. TEST CENTRALNY DDT ( DWUDZIELNY CYFROWY )
Jest testem psychoakustycznym pozwalającym na ocenę:
- lokalizacji ośrodków mowy w półkulach mózgowych,
- transferu informacji pomiędzy półkulami mózgu,
- rozwoju i dojrzałości ośrodkowej części układu
słuchowego,
- a także, jest testem pozwalającym na wykrycie
organicznych uszkodzeń w obrębie ośrodkowego
układu nerwowego.



Z klinicznego punktu widzenia test DDT należy traktować
jako test przesiewowy wskazujący na zaburzenia w
przetwarzaniu informacji słuchowych.
Jest on wynikiem badań prowadzonych w Ośrodkach
Audiologicznych w USA oraz w Instytucie Fizjologii i
Patologii Słuchu w Kajetanach.
Badania te wykazały, że w populacji dzieci obserwuje się
przewagę ucha prawego. Za nieprawidłowe uznaje się
wyniki, w których lewe ucho jest lepsze oraz te wyniki,
w których ogólny poziom prawidłowych odpowiedzi jest
niski lub tylko w jednym uchu jest poniżej normy.

MODEL SŁYSZENIA ROZDZIELNOUSZNEGO
U dzieci prawidłowo zlateralizowanych słuchowo
informacja z ucha prawego łączy się bezpośrednio i szybko
z lewą półkulą, w której znajduje się ośrodek mowy.
Jeśli dominuje prawa półkula informacja docierająca
do ucha lewego musi być przeniesiona z prawej
półkuli do lewej. Ten proces wymiany informacji
pomiędzy półkulami zachodzi przez ciało modzelowate
i jest bardzo sprawny u osób dorosłych.
U dzieci układ słuchowy jest niedojrzały i proces
przekazywania informacji między półkulami jest dużo
wolniejszy.
3. TEST SŁOWNY – ROZUMIENIE MOWY W SZUMIE
Dziecko musi powiedzieć jakie słowo usłyszało w
słuchawkach mając w tle szum. Dla dzieci młodszych
oceniamy mowę w szumie na podstawie testu
obrazkowego. U dzieci w wieku szkolnym na podstawie
testu słownego.
4.TEST TONALNY
Przesiewowy test słuchu dla prawego i
lewego ucha.

Pomiędzy przerwami osoba badana słyszy
trzy dźwięki i ma na nie zareagować.
Są to ciche dźwięki o częstotliwościach
charakterystycznych dla mowy ludzkiej.

5. BADANIE PRZESIEWOWE MOWY
6. BADANIE WIDZENIA BARWNEGO
I RÓŻNICOWANIE KONTRASTU
Wszystkie powyższe testy umożliwiają wczesne wykrycie
zaburzeń i dysharmonii rozwojowych, podjęcie dokładnej
diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania
z badań na terenie poradni.
Download