INNOWACJA PEDAGOGICZNA

advertisement
INNOWACJA
PEDAGOGICZNA
„Zaczarowany świat mowy”
realizowana SP 13w latach 2006/2009
Opracowała . Bożena Bełkot
O PROGRAMIE:
 program stanowi innowację organizacyjnoprogramową
 jest formą profilaktyki logopedycznej,
propagowaną wśród dzieci szkolnych
w czasie zająć zintegrowanych oraz
grupowych zajęć logopedycznych od klasy
pierwszej
 zakłada ścisłą współpracę logopedy
z nauczycielem prowadzącym zajęcia
zintegrowane oraz rodzicami
CELE PROGRAMU:
 likwidowanie u dzieci błędów wymowy
i jej doskonalenie
 wdrażanie do poprawnego oddychania
 doskonalenie sprawności narządów mowy,
artykulacji i fonacji
 rozwijanie słuchu fonemowego, analizy
i syntezy słuchowej
 wzbogacanie słownika czynnego i biernego
dziecka, pod względem poprawności językowej,
gramatycznej i stylistycznej
HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ
1. Warsztaty dla rodziców „Prawidłowy rozwój mowy”:wrzesień.
2. Przeprowadzenie badań przesiewowych mowy za
zgodą rodziców.
3. Ocena stanu rozwoju mowy – diagnoza.
4. Konsultacje z rodzicami, przedstawienie kierunku
działań- prezentacja metod i form pracy
5. Cykliczne zajęcia logopedyczne – 1 raz w miesiącu.
HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ
6. Systematyczne powtarzanie ćwiczeń w trakcie zajęć
zintegrowanych – 3 razy w tygodniu.
7. Podjęcie współpracy z PPP w celu przeprowadzenia
komputerowych badań przesiewowych wzroku i
słuchu oraz poprawności dekodowania słów i zdań.
8. Opracowanie zestawu ćwiczeń logopedycznych do
pracy w domu.
9. Kontrolne badania przesiewowe na zakończenie
każdego roku szkolnego.
HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ
10. Indywidualnie ukierunkowane oddziaływanie
logopedyczne - rodzica, logopedy i nauczyciela w/ g
indywidualnych potrzeb.
11. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców nt. Stanu
mowy dziecka.
12. Podsumowanie realizacji programu.
13. Przedstawienie na Konferencji Rady Pedagogicznej
wniosków z przeprowadzonej innowacji.
SPODZIEWANE
EFEKTY
Osiągnięcie:
 odpowiedniego poziomu mowy dziecka
 prawidłowego słuchu fonemowego i norm
językowych
 obniżenie ryzyka dysleksji.
Gwarancją sukcesu edukacyjnego dziecka.
EWALUACJA
1.Badanie
stanu mowy dziecka (na początku i końcu
każdego roku szkolnego)-tabele porównawcze.
2. Informacje od rodziców o stanie mowy ich dzieci –
ankieta.
3. Wywiad z nauczycielami (na bieżąco).
4. Przedstawienie sprawozdania z wyników innowacji
Radzie Pedagogicznej i Rodzicom.
WYNIKI BADAŃ MOWY
zorganizowanie przesiewowych badań mowy u 90
uczniów,
określić stan rozwoju mowy wszystkich uczniów
klas pierwszych,
podjęcie konkretnych działań wspierających
rozwój uczniów.
WYNIKI BADAŃ
KLASA
LICZBA UCZNIÓW
PRZEBADANYCH
Z
WADĄ
WYMOWY
Z ZABURZONYM
SŁUCHEM
FONEMAYCZNYM
WYMAGAJACYCH
OBSERWACJI
Z PRAWIDŁOWĄ
WYMOWĄ
IB
25
23
9
6
5
9
100%
92
39
26
22
39
RAZEM
PORÓWNANIE
25
20
15
cała kl.
10
przebad.
5
0
z wadą
z wadą
zab. słuch.
pod ob..
bez wad
DIAGNOZA KLAS I
LICZBA
UCZNIÓW
PRZEBAD
ANYCH
Z
WADĄ
WYMOWY
Z
ZABURZO
NYM
SŁUCHEM
FONEMAY
CZNYM
WYMAGAJ
ACYCH
OBSERWA
CJI
Z
PRAWIDŁO
WĄ
WYMOWĄ
7
6
5
5
23
26,2
3
5
3
6
17
19,3
11
9
7
13
40
46
KLASA
6
9
10
5
30
34,1
%
20
23
20
25
88
98
RAZEM
20
25
20
25
90
100
IA
IB
IC
ID
DIAGNOZA UCZNIÓW
KLAS I
90
80
70
60
przebad.
50
40
30
20
10
0
z wad. wym.
zab. s ł. fon.
z ryzyka
z.pr.wym.
BADANIA
WZROKU I SŁUCH
W miesiącach styczeń- luty Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w
Siemianowicach Śląskich przeprowadziła
przesiewowe badania wzroku i słuchu
uczniów klas I za pomocą systemu
komputerowego „Słyszę” i „Widzę”.
WYNIKI BADAŃ WZROKU I
SŁUCHU
KLASA
LICZBA
UCZNIÓW
LICZBA
PRZEBADANYCH
-WZROK
DO KONTROLI
LICZBA
PRZEBADANYCH
SLUCH
DO KONROLI
IA
20
16
2
18
6
IB
25
22
3
24
1
IC
20
19
2
18
1
ID
25
24
2
24
3
RAZEM
90
81
9
82
11
%
100
90
11
91
13
BADANIE SŁUCHU
 badania przeprowadzono u
80 uczniów,
 brak wady słuchu
stwierdzono u 82uczniów
 do kontroli skierowano 11
uczniów
25
20
15
KL. I a
KL. I b
KL. I c
KL.I d
10
5
0
wsz.
ucz.
bez
wad
BADANIE WZROKU
KL. I d
KL. I c
KL. I b
KL. I a
WSZ.
UCZ
90
80
 badania przeprowadzono 70
60
u 80 uczniów
50
 brak wady wzroku
stwierdzono u 81uczniów 40
30
 do kontroli skierowano 9 20
uczniów
10
0
Download