Dogoterapia we wczesnym wspomaganiu.

advertisement
Prowadzący : Agnieszka Biegesz
Oligofrenopedagog, kynoterapeuta
Animaloterapia – terapia z udziałem zwierząt
opiera się na założeniu, że kontakt z psem,
kotem czy innym zwierzęciem przyczynia się
do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego,
przynosi radość i chęć do życia, poprawia
samopoczucie, ułatwia nawiązanie kontaktów.
 Formy animaloterapii:
felinoterapia (terapia z udziałem kota)
onoterapia ( terapia z udziałem osła)
delfinoterapia ( terapia z delfinem)
hipoterapia (terapia z udziałem koni)
dogoterapia/ kynoterapia (terapia z udziałem
psa)

Celem terapeutycznym dogoterapii jest
pobudzanie psychoruchowe i społeczne
rozwoju dziecka.
Jest rodzajem terapii
wspomagającej w pełni
dostosowanej do indywidualnych możliwości osoby
niepełnosprawnej. Zwierzęta, a w szczególności
psy wywierają bardzo pozytywny wpływ na ludzi.
Ich obecność uspokaja, co pozwala na wydłużenie
sesji terapeutycznych.

Odpowiednio wyszkolone psy coraz częściej są
wykorzystywane do pracy rewalidacyjnej
z osobami niepełnosprawnymi, a programy
opracowywane z ich udziałem zaczynają stanowić
stały punkt w harmonogramie zajęć realizowanych
przez placówki.
Spokój, ciepło, cierpliwość oraz chęć współpracy
z człowiekiem to cechy, które są niezastąpione
w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ruchowo. Obecność psa
terapeutycznego powoduje, że dziecko się
relaksuje, a ćwiczenia z jego udziałem traktuje jak
przyjemność, a nie obowiązek.
od rozwijania zdolności manualnych,
nawiązywania kontaktu z otoczeniem,
kształtowania języka biernego i czynnego,
socjalizowania podopiecznego, przełamywania
barier, po czynny wypoczynek, opiekę nad
zwierzęciem, wspólny trening, spacer.
Dogoterapia powinna być prowadzona przez
specjalistę (terapeutę, pedagoga,
rehabilitanta, lekarza czy psychologa),
a wszelkie wykonywane ćwiczenia powinny
uwzględniać jego zalecenia.














nawiązanie i pogłębianie kontaktu dzieci z psem
aktywności dzieci
kształtowanie i doskonalenie orientacji w układzie własnego ciała
sfera słuchowa
sfera emocjonalna
umiejętności wyciszania się
umiejętności naśladowcze
samodzielność
umiejętność rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć
poznanie zasad bezpiecznego przebywania z psem
kształtowanie nawyków higienicznych
wyzwalanie spontanicznych reakcji głosowych i werbalnych
wzbogacanie zasobu słownictwa
doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
Przebieg poszczególnych ćwiczeń organizowany jest w taki sposób,
by udział osoby niepełnosprawnej był w nich najpełniejszy i wiązał się
z osiągnięciem jak największych efektów terapeutycznych.
Delta Society, organizacja
zajmująca się animaloterapią
powstała w 1977 roku w
Stanach Zjednoczonych.
W 1996 roku wydała
Standardy Praktyczne
określające, wyznaczające
i definiujące rolę zwierząt
w programach
terapeutycznych.
Wymieniła ona cztery terminy
regulujące cel relacji człowiek
– zwierzę:
AAA - Aktywne spotkania
z udziałem zwierząt
(Animal Assisted
Activities).
AAT - Terapia z udziałem
zwierząt (Animal
Assisted Therapy).
AAE - Edukacja z udziałem
zwierząt (Animal
Assisted Education).
AACR - Wspomaganie
przez zwierzęta
procesu terapii dzieci
po traumach (Animal
Assisted Crisis
Response).
AAA -
dla uczestników tego typu
spotkań płyną korzyści społeczne,
edukacyjne, motywacyjne
jak również rekreacyjne. Tego typu
zajęcia są prowadzone przez osoby,
które nie muszą mieć przygotowania
psychologicznego czy pedagogicznego
ponieważ w tej formie zajęć nie układa
się programów terapeutycznych.
Zajęcia te zazwyczaj zawierają elementy
zabaw, swobodnych rozmów, aktywności,
ich przebieg jest spontaniczny. Celem
tego rodzaju spotkań jest przede
wszystkim umożliwienie kontaktu ze
zwierzęciem oraz zabawa z nim. Czas
trwania tego rodzaju zajęć również nie
jest ściśle określony, spotkanie trwa tyle
ile to konieczne. AAA nie wymaga
prowadzenia dokumentacji. Zajęcia
prowadzone są w różnych miejscach.
AAE
Ta forma zajęć ma za zadanie
polepszać sprawność funkcji
poznawczych człowieka. Cel jest
nastawiony na naukę i edukację. Jest
działaniem celowym, prowadzonym
przez profesjonalistę z zakresu danej
specjalności. Zajęcia odbywają się
z udziałem odpowiednio wyszkolonych
zwierząt, w miejscach do tego
wytyczonych. Dla każdego uczestnika
wyznaczone są odpowiednie cele, które
powinny być obserwowane i mierzone.
Cały proces powinien być
dokumentowany i służyć kolejnym
etapom pracy z danym człowiekiem.
Badanie pieska – usprawnianie
motoryki małej, wzbogacanie
słownictwa.
AAT to działanie mające ściśle
określone cele. Zwierzę spełniające
określone kryteria jest integralną
częścią całego procesu terapeuty-cznego. Terapię według
opracowanego programu
terapeutycznego, prowadzi
wykwalifikowany terapeuta.
Prowadzący zajęcia określa cele
i zadania dla każdego uczestnika.
Przebieg i rezultaty terapii są
obserwowane, weryfikowane
i mierzone.
AACR jest to wspomaganie obecnością psa lub innych
zwierząt psychoterapii dzieci po różnego rodzaju
traumach, przejściach. Celem tej terapii jest
zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka: poczucia
bezpieczeństwa, bliskości oraz zredukowanie stresu.
- Kiedy zwierzęta są źródłem rywalizacji i współzawodnictwa
w grupie.
- Alergie mogą powodować trudności
w oddychaniu, jak np. astma,
- Bez przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności
choroby mogą przenosić się między ludźmi i psami,
- Ludzie z otwartymi ranami lub obniżoną odpornością mogą
brać udział w zajęciach pod ścisłym nadzorem, ich
uczestnictwo musi być ograniczone.
Download