Fizyczna dystrybucja - E-SGH

advertisement
Fizyczna dystrybucja
Struktura kanału dystrybucji - przykład
Kanał transakcyjny
Producent
Kanał logistyczny
Magazyn fabryczny
producenta
Transport producenta
Hurtownik
Regionalny magazyn
producenta
Detalista
Hurtownik
Transport hurtownika
Nabywca
końcowy
A.M. Zarzycka
Sklepy detaliczne
Zadanie logistyki dystrybucji
Dostarczenie klientowi właściwego produktu,
we właściwym stanie, we właściwym miejscu
i czasie po możliwie najniższych kosztach.
A.M. Zarzycka
Poziom obsługi dystrybucyjnej klienta






Cykl realizacji zamówienia
Niezawodność dostaw
Dostępność zapasów
Łatwość złożenia zamówienia
Elastyczność dostaw
Warunki gwarancji i reklamacji
A.M. Zarzycka
Standardy oceny poziomu obsługi
dystrybucyjnej klienta






czas cyklu realizacji zamówienia
czas akceptacji zwrotów produktu
wskaźnik procentowy obsłużonych klientów
wskaźnik terminowości
wskaźnik reklamacji ilościowych, jakościowych,
asortymentowych
wskaźnik szkód transportowych
A.M. Zarzycka
Wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość
sprzedaży i zysk
A.M. Zarzycka
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej
=
Koszty obsługi zamówień
+
Koszty transportu
+
Koszty użytkowania magazynów
+
Koszty utrzymywania zapasów
+
Koszty utraconych możliwości sprzedaży
A.M. Zarzycka
Koncepcje kosztów logistycznych



koncepcja globalnych kosztów logistycznych
koncepcja współzależności kosztów
koncepcja unikania suboptymalizacji
A.M. Zarzycka
Współzależności kosztów logistycznych
A.M. Zarzycka
Współzależność kosztów transportu i
zapasów - przykład
Rodzaj kosztu
Transport
lotniczy
Transport
samochodowy
Transport
kolejowy
Transport
756.000 USD
673.296 USD
645.216 USD
Zapasy
378.450 USD
530.478 USD
530.478 USD
1.134.530 USD
1.203.774 USD
1.175.694 USD
Koszty globalne
A.M. Zarzycka
Suboptymalizacja kosztów - przykład
Pozycja kosztowa
System
dotychczasowy
System
proponowany
850.000 USD
500.000 USD
1.400.000 USD
2.100.000 USD
Koszty powierzchni
składowej
600.000 USD
1.000.000 USD
Utracone możliwości
sprzedaży
350.000 USD
100.000 USD
3.200.000 USD
3.700.000 USD
Koszty transportu
Koszty utrzymywania
zapasów
Globalne koszty
logistyczne
A.M. Zarzycka
Podstawowe obszary zadaniowe
(subsystemy) fizycznej dystrybucji
 Obsługa
(realizacja) zamówień
 Transport produktów
 Użytkowanie magazynów
 Utrzymywanie zapasów
A.M. Zarzycka
Koszty transportu zależą od:





Odległości i czasu przewozu
Rodzaju przewożonego ładunku
Wielkości jednorazowej partii ładunku
Rodzaju środka transportu i stopnia jego wykorzystania
Wielkości pracy przewozowej (załadunek, wyładunek)
A.M. Zarzycka
Funkcje składów




utrzymywanie zapasów
konsolidacja ładunków
dekonsolidacja ładunków
konfekcjonowanie
A.M. Zarzycka
Metody klasyfikacji produktów
Metoda ABC
Metoda XYZ
A – największy udział w
sprzedaży i najmniejszy w
asortymencie
B – średni udział w obu
wielkościach
C – najmniejszy udział w
sprzedaży i największy w
asortymencie
X – zapotrzebowanie
regularne
Y – zapotrzebowanie
sezonowe
Z – zapotrzebowanie
nieregularne
A.M. Zarzycka
Systemy fizycznej dystrybucji
1) Model dostaw bezpośrednich z zakładów
produkcyjnych
A.M. Zarzycka
Systemy fizycznej dystrybucji
2) Scentralizowany model dystrybucji
A.M. Zarzycka
Systemy fizycznej dystrybucji
3) Zdecentralizowany model dystrybucji
Centrum dystrybucji
Centrum
regionalne
Centrum
regionalne
Centrum
lokalne
Centrum
lokalne
Klienci
A.M. Zarzycka
Systemy fizycznej dystrybucji
4) Modele dystrybucji z wykorzystaniem zasad „trasy
mleczarza”
A.M. Zarzycka
Literatura uzupełniająca
Logistyka dystrybucji, pod red. K. Rutkowskiego, SGH,
Warszawa 2005
A.M. Zarzycka
Download