Firma Mission Foods ulepsza kontrolę aktywów dzięki technologii

advertisement
REDUKCJA KOSZTÓW DZIĘKI
ZRÓWNOWAŻONEMU PROCESOWI PAKOWANIA
1221 E. Centre Park Boulevard • Desoto, TX 75115, Siedziba główna
Tel.: 972-228-1617 • Faks: 972-228-8621
Nr bezpłatny: 800-962-9218 • Nr miĐdzynarodowy: 001-972-228-1617
www.techcontainer.com
Firma Mission Foods ulepsza kontrolę
aktywów dzięki technologii RFID,
zwiększając zyski o 18 mln USD w okresie
5 lat dzięki wysoce trwałym pojemnikom
z tworzywa firmy TCC!
Pojemniki z tworzywa do wielokrotnego użytku firmy
TCC pozwoliły firmie Mission Foods zmniejszyć:
Zużycie energii o 83%
Ilość wytwarzanych odpadów stałych o 96%
Ilość wytwarzanych gazów cieplarnianych o 86%
Ulepszona wydajność dzięki unikalnej
technologii pojemników z tworzywa
Opracowanie przygotowane dla Mission Foods przez Dana Deloreya z TCC w marcu 2009 roku
(uwzględniono także poprawki z marca 2011 roku), w oparciu o 5-letnie prognozy i bieżące dane
Ulepszona wydajność i redukcja kosztów dzięki opakowaniom do ponownego użytku,
potwierdzone za pomocą systemu do śledzenia Intermec RFID
Wydrukowano na recyklingowanym papierze
pochodzącym w 30% z odpadów pokonsumenckich
25 pełnych pojemników przeprowadzanych
przez portale RFID na drodze do dalszej dystrybucji
150 złożonych i zunifikowanych w zbiorczych beczkach zwrotnych
pojemników przechodzi przez portale RFID w celu ich dalszej dystrybucji
Korzyści dla środowiska i wyższy zwrot z inwestycji dzięki opakowaniom do wielokrotnego użytku na potrzeby dystrybucji
Opakowania z tworzywa firmy TCC
pozwalaj obni y koszty dystrybucji.
16 centrów dystrybucyjnych firmy Mission Foods *DC
Ostatecznie chodzi o koszty na cykl dystrybucyjny:
1,00 USD
Fakty i dane liczbowe – opakowania papierowe
Firma Mission Foods przesyła rocznie
rednio 6 mln pojemników z tortill
Pojemniki potrzebne co tydzie :
0,75 USD
• 6 000 000 / 52 tyg. / 1 tydz. = 115 385 opakowa
• 115 385 x 0,92 USD = 106 154 USD na tydzie
0,50 USD
• 5 520 018 USD wynosi roczny bud et na opakowania papierowe
• Roczne przychody z recyklingu przy stawce 38 USD/t: 191 520 USD/rok
0,25 USD
• Koszty netto 5 328 480 USD
0,00 USD
1 cykl dla opakowa
papierowych
• Koszty przez 5 lat: 26 642 400 USD
100 cykli dla
opakowa z tworzywa
Fakty i dane liczbowe – opakowania z tworzywa
Firma Mission Foods zaoszcz dza 18 mln USD przez
5 lat – w skali całego systemu
Papierowe
Rok pierwszy, dostawy 6-tygodniowe:
• 692 307 potrzebnych opakowa x 6,88 USD ka de =
koszty pocz tkowe 4 763 072 USD
Z tworzywa – sze tygodni
Rok drugi i kolejne:
• 20% współczynnik konserwacji i wzrostu: 952 614 USD
26 mln USD
Ł czne koszty przez 5 lat:
21 mln USD
• 8 573 530 USD
16 mln USD
Uwaga: Koszt 6,88 USD opiera si na kwocie 150 000 jednostek w cenie
6,40 USD plus zbiorcza beczka do zwrotu pustych opakowa za
14,50 USD, podzielonej przez 30 opakowa na kontener i powi kszonej
o 0,48 USD dla ka dego współczynnika opakowania.
11 mln USD
6 mln USD
Wpływ firmy Mission Foods na rodowisko naturalne (dostawy 6-tygodniowe):
1 mln USD
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
6 mln wysyłek/rok
W SKALI 5-LETNIEGO SYSTEMU
Papierowe
16 centrów dystrybucyjnych firmy Mission Foods *DC
Papierowe
Z tworzywa
Z tworzywa Oszcz dno ci
Energia (netto, mln BTU)
495799
84125
5544,5
224,4
83%
96%
35110
5072
86%
6000
40000
Odpady stałe (t)
500000
5000
35000
Gazy cieplarniane (odpowiada CO2 w tonach)
400000
4000
25000
Zanieczyszczenia wg kryteriów EPA (funty)
20000
300000
3000
Cz steczki
209117
2868
99%
Tlenki azotu
323388
52544
84%
Tlenki siarki
561175
53308
91%
Tlenek w gla
296758
40377
86%
29,02
0,1705
99%
600000
200000
2000
100000
1000
0
15000
10000
5000
0
Zużycie energii
przez 5 lat
(netto, mln BTU)
0
Wytworzone przez
5 lat odpady
(tony)
Wytworzone przez
5 lat gazy cieplarniane
(odpowiednik CO2 w tonach)
Ołów
Download