In*ynieria Chemiczna i Procesowa w przemy*le farmaceutycznym

advertisement
Procesy rozdzielania w
biotechnologii
Wykład nr 1
Inżynieria Chemiczna i Procesowa w przemyśle
farmaceutycznym
Zastrzeżenie
Niektóre materiały graficzne zamieszczone w tym dokumencie oraz w łączach zewnętrznych mogą być chronione prawem
autorskim i jako takie są przeznaczone jedynie do użytku wewnętrznego na WIChiP PW dla celów edukacyjnych
Disclaimer
Selected graphics in this document and external links can be copyright protected, and as such they are intended only for
educational use at WIChiP PW
Materiały wykładowe opracowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie – Inżynieria Chemiczna a przemysł farmaceutyczny.
2. Specyfika separacji dla procesów biologicznych w przemyśle
farmaceutycznym.
3. Termodynamika procesów separacji. Kaskada rozdzielcza i układy
hybrydowe.
4. Absorpcja i desorpcja w układach rozcieńczonych.
5. Ekstrakcja w układach trójskładnikowych.
6. Destylacja i ekstrakcja super-krytyczna.
7. Procesy membranowe.
8. Adsorpcja i wymiana jonowa.
9. Chromatografia. Elektroforeza.
10. Ługowanie i wymywanie.
11 Krystalizacja, desublimacja i odparowanie.
12. Suszenie.
13. Mechanika układów rozproszonych.
14. Filtracja aerozoli.
15. Sedymentacja.
PRWB
Wykład 1
W przemyśle farmaceutycznym powstają produkty zawierające substancje
lecznicze oraz systemy podawania tych substancji do organizmu człowieka
Lek zawiera substancję aktywną wywołującą w organizmie człowieka
odpowiednią odpowiedź terapeutyczną.
Active Pharmaceutical Ingredient API
Istnieją akty prawne i instytucje kontrolujące produkcję i dystrybucję
farmaceutyków:
FDA – Food and Drug Administration
USA
EMEA – European Agency for the Evaluation of Medicinal Product
PRWB
Europa
Wykład 1
Ponad 300 nowych lekarstw zostało dopuszczonych do obrotu w ostatnich
10 latach
Poprawa jakości i długości życia
Od 1980 r. Spodziewana
długość życia dla pacjentów z
nowotworem wzrosła o 3 lata
PRWB
Liczba zgonów spowodowana
chorobami układu krążenia
spadła o 26.4 % pomiędzy
rokiem 1999 a 2005
Wykład 1
Przemysł farmaceutyczny ma olbrzymi udział w rozwoju ekonomii i gospodarki
W USA w 2006 w przemyśle farmaceutycznym zatrudnionych było 680 000
ludzi a każdy zatrudniony generował nie bezpośrednio 3.7 nowych miejsc
pracy czyli w sumie ok. 3,2 miliona ludzi związanych było z przemysłem
farmaceutycznym – 88.5 miliarda USD udziału w produkcie krajowym brutto !!!!
Przemysł farmaceutyczny w USA w 2006  635 miliardów USD (total outputs)
Wartość sprzedaży osiągnięta przez firmy
Farmaceutyczne na świecie
725 000 000 000 USD
Średnio wzrost wartości sprzedaży o 4 – 7% rocznie. W 2013  975 miliardów USD
PRWB
Wykład 1
Największe firmy farmaceutyczne i ich udział w rynku:
PRWB
Wykład 1
PRWB
Wykład 1
15 lat oczekiwania na zysk…
Koszty około
1-3 miliardów
USD
Z 10000 odkrytych substancji tylko jeden lek dopuszczony na rynek…
PRWB
Wykład 1
60 miliardów USD zainwestowano w R&D
Rozkład kosztów wprowadzenia nowego leku na rynek
PRWB
Wykład 1
Rozkład kosztów produktu
Celem jest obniżenie udziału kosztów
API w stosunku do całościowych
kosztów produktu
z
jednoczesną
optymalizacją niezawodności procesu.
Wraz z pojawianiem się nowych bardziej
skomplikowanych molekuł udział kosztów
API będzie rósł
PRWB
Wykład 1
Jak widać przemysł farmaceutyczny jest potężnym działem globalnej
gospodarki przed którym stają duże wyzwania:
1) Minimalizacja wzrost kosztów wprowadzania nowych i produkcji
istniejących na rynku leków.
Wprowadzenie nowego leku na rynek to długi i skomplikowany i bardzo
kosztowny proces
Koszt do 2 miliardów USD
PRWB
Wykład 1
Duże wyzwania przed inżynierami chemikami pracującymi w przemyśle
farmaceutycznym
Inżynieria Chemiczna dysponuje narzędziami pomagającymi
w redukcji kosztów procesów
Modelowanie operacji jednostkowych
Wykorzystanie metod laboratoryjnych i doświadczalnych
Połączenie wyników modelowych z doświadczalnymi
Obniżenie kosztów całościowych procesu
PRWB
Wykład 1
Inżynieria Chemiczna może dopomóc
faramcetycznego aby stał się sustainable
w
przemianie
przemysłu
Systemy lub procesy są sustainable gdy:
Minimalizują wpływ na środowisko naturalne
Są ekonomicznie opłacalne
PRWB
Minimalizują wpływ społeczeństwo
Wykład 1
Proces który chce być lepszym, szybszym , czystszym zgodnie z zasadami
„Zielonej inżynierii” musi :
Być zoptymalizowany pod kontem zużycia materiałów i energii
Nie wpływać lub mieć minimalny wpływ na środowisko
naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
Wykład 1
PRWB
Podstawowy problem to maksymalizacja wykorzystania substratów i energii
Średnio zużywa się
120 kg produktów
na 1 kg API
Miejsce na optymalizacje
PRWB
Wykład 1
Wiedza inżynierów chemików może również wpłynąć na poprawę jakości
samego produktu medycznego
Optymalizacja inhalatorów
PRWB
Inżynieria cząstki i uwalniania leku.
Wykład 1
Rola Inżynierii Chemicznej w procesie R&D nowych API
W latach 50 ubiegłego wieku działy R&D firm
farmaceutycznych zarządzane były głównie przez
chemików
Zaczęło to się zmieniać, aczkolwiek rola inżynierów chemików nie jest
aż tak uwydatniona jak chemików w działach R&D
Kiedy proces można „powiększyć” i jak to zrobić szybko i tanio ?
PRWB
Wykład 1
Pencilina – Sukces Inżynierii Chemicznej
W latach 30-tych ubiegłego wieku odkryto penicylinę. Jedyną metodą jej
wytwarzania była hodowla powierzchniowa która pozwalała otrzymywać
gramy substancji czynnej.
Hodowla powierzchniowa została zastąpiona
bioreaktorem w połowie lat 40 – tych dzięki
współpracy firm Merck i Pfizer z R. Wilhelmem z
Wydziału Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w
Prinston.
Fermentacja w reaktorze
ekstrakcja
Filtracja
Masowa produkcja
Ciąg operacji jednostkowych
PRWB
Wykład 1
Przykład 1
Reakcja alkilowania z ciągłą ekstrakcją i krystalizacją
Reakcja :
A+BR
R+BS
Podczas
realizacji
w
homogenicznej, produkcja
nadmierna
produkt
reakcji
S była
Zwiększono stężenie R , przez dodanie
kryształów R na początku procesu, co
dodatnio wpływa na krystalizację R
podczas podawania B do reaktora półokresowego
Separacja kryształów R poprawia
selektywnosć reakcji o ponad 15%
PRWB
Wykład 1
Czyli z punktu widzenia inżynierii chemicznej mamy dwa etapy: tworzenie
API i rozdzielanie API z roztworów po reakcyjnych
W procesach chemicznych I biochemicznych prowadzonych na skalę
przemysłową wyróżnić można:
key operations
przemiana chemiczna
lub biochemiczna
auxiliary operations
separacja produktów
procesy biochemiczne dominują w przemyśle farmaceutycznym
niska temperatura , k. 37 C
PRWB
niskie ciśnienie 1 atm.
pH ok. 7.4
Wykład 1
w bioreaktorach stosowane są enzymy katalityczne , czas przebywania sięga
od godzin do kilku dni.
w rezultacie dostajemy roztwór wodny zawierający rozpuszczone produkty
procesy oczyszczania
bioprodukty mogą znajdować się wewnątrz mikroorganizmów (intercellular)
lub w brzeczce pofermentacyjnej (extracellular)
PRWB
Wykład 1
Przykład 2
produkcja kwasu cytrynowego
Aspergillus niger
tlenowa fermantacja substancji zawierających glukozę
1) hydroliza np. krochmalu w 28 C i 1 atm w
roztworze wodnym,enzym  alfa-amylaza
uwolnienie dextryny
2) Zaszczepienie reaktora inoculum grzyba.
3) W miarę wzrostu grzybni dextryna deyfunduje do powierzcni grzybów i
Przedostaje się do ich cytoplazmy.
4) wewnątrz komórek zachodzi przemiana dextryny do kwasu cytrynowego
(proces skomplikowany) który przedostaje się na zewnątzr komórki do brzeczki
pofermentacyjnej.
Całkowity czas procesu 6 – 7
dni
wymiana jonowa
PRWB
adsorbcja
filtracja próżniowa
krystalizacja
ultrafiltracja
suszenie
produkt
Wykład 1
PODSTAWY TECHNIK ROZDZIELANIA
Aby rozdzielić mieszaninę produktów chemicznych trzeba dostarczyć
do układu energię.
Jeżeli układ jest wielofazowy to wpierw rozdzielamy fazy .
Produkty mogą być
gazowe, ciekłe lub stałe
PRWB
Wykład 1
Pięć podstawowych metod rozdzielania
ekstrakcja
destylacja
Procesy
membranowe
adsorpcja
POGiRCPF
Procesy
mechaniczne
Wykład 1
Procesy rozdzielania z tworzeniem lub dodaniem nowej fazy
Wytwarzamy nowa fazę – ESA energy separating agent
Wymiana ciepła
Wykonanie pracy
( odparowanie przez obniżenie ciśnienia)
Dodajemy nową fazę – MSA mass separating agent
Wady: 1) dodatkowy separator aby odzyskać MSA
2) Możliwość zanieczyszczenia produktu przez MSA
3) Komplikacja procesu
PRWB
Wykład 1
Procesy rozdzielania przez przegrodę
PRWB
Wykład 1
Procesy rozdzielania z udziałem fazy stałej
PRWB
Wykład 1
Procesy rozdzielania mechaniczne
PRWB
Wykład 1
Download