kwalifikacja dostawców api zgodnie z dyrektywą 2011_62_eu

advertisement
Kwalifikacja dostawców API zgodnie z Dyrektywą
2011/62/EU
Natalia Kamont
Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Grupy
Polpharma, Formy Stałe
Osoba Wykwalifikowana
1
Plan prezentacji
1. Kwalifikacja dostawców – stan obecny
2. Przyczyny zmian w prawie
3. Dyrektywa 2011/62/EU – nowe wymagania dla
kwalifikacji dostawców substancji czynnych
4. Pisemne potwierdzenie (Written Confirmation)
5. Deklaracja Osoby Wykwalifikowanej
2
Wymagania dla kwalifikacji dostawców – stan obecny
Wymagania EU GMP
Część I, Rozdział 5 – Produkcja
• Zakup materiałów wyjściowych jest ważną
operacją, w którą powinni być zaangażowani
pracownicy posiadający szczegółową wiedzę
o dostawcach.
• Materiały wyjściowe powinny być kupowane
wyłącznie od zatwierdzonych dostawców
wymienionych w odpowiednich
specyfikacjach.
• Zalecane jest omówienie z dostawcami
specyfikacji ustalonych przez wytwórcę dla
materiałów wyjściowych.
• Wskazane jest przedyskutowanie przez
wytwórcę i dostawcę wszystkich aspektów
dotyczących produkcji i kontroli materiałów
wyjściowych.
3
System kwalifikacji dostawców substancji czynnych
Kwalifikacja wytwórcy API, a nie łańcucha dostaw
Ocena dokumentacji dostawcy
Ocena jakości próbek
Audyty
Redukcja próbkowania / badań dostaw API
Okresowa ocena współpracy z dostawcą / reaudyt
4
Przyczyny zmian w prawie
• Gwałtowny wzrost liczby produktów
leczniczych sfałszowanych pod
względem tożsamości, historii lub
źródła
• Leki sfałszowane docierają do
pacjentów poprzez nielegalne i
legalne łańcuchy dystrybucji
• Sfałszowane substancje czynne i
produkty lecznicze stanowią
poważne zagrożenie dla zdrowia
publicznego
5
Skala problemu na świecie
Sfałszowane produkty lecznicze:
• Kraje rozwinięte – 1%
• Kraje rozwijające się – 10%
• Rozwijające się kraje Afryki,
Azji i Ameryki Łacińskiej
> 30%
• Kraje byłego Związku
Radzieckiego – ok. 20%
• Nielegalne witryny internetowe
> 50%
Źródło: dane WHO
6
Liczba przypadków sfałszowań leków w skali
światowej
Źródło: Pharmaceutical Security Institute
7
Dyrektywa 2011/62/EU
• Dyrektywa 2011/62/EU zmieniająca
Dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego
się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi – w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu
sfałszowanych produktów leczniczych
do legalnego łańcucha dystrybucji
• Implementacja w UE od 2 stycznia
2013
• Implementacja w Polsce – projekt
nowelizacji Prawa Farmaceutycznego
został złożony w Sejmie
8
Dyrektywa 2011/62/EU
Nowe wymagania dla wytwórców produktów gotowych dotyczące
weryfikacji dostawców – Artykuł 4b lit. f):
• Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie może stosować wyłącznie
substancje czynne, które zostały wytworzone zgodnie z
dobrą praktyką wytwarzania substancji czynnych i są
dystrybuowane zgodnie z dobrymi praktykami dystrybucji
substancji czynnych
• Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie sprawdza, czy producent
i dystrybutorzy substancji czynnych przestrzegają dobrej
praktyki wytwarzania i dobrych praktyk dystrybucji
poprzez przeprowadzenie audytów w wytwórniach i miejscach
dystrybucji producenta i dystrybutorów substancji czynnych
• Powyższe działania mogą być wykonane samodzielnie lub zlecone
podwykonawcy na podstawie umowy
9
Dyrektywa 2011/62/EU
Nowe wymagania dla wytwórców produktów gotowych dotyczące
weryfikacji dostawców – Artykuł 4b lit. f):
• Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie sprawdza czy producenci,
importerzy lub dystrybutorzy, od których uzyskuje substancje
czynne, są zarejestrowani przez właściwy organ państwa
członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę
• Sprawdza autentyczność i jakość substancji czynnych
10
Dyrektywa 2011/62/EU
Przywóz substancji czynnych do UE – Artykuł 46b
• Substancje czynne mogą być przywożone pod warunkiem, że
zostały wytworzone zgodnie z zasadami GMP co najmniej
równoważnymi zasadom ustanowionym przez UE
• Importowanym substancjom czynnym (każdej dostawie) musi
towarzyszyć Pisemne Potwierdzenie (Written Confirmation)
od właściwego organu państwa trzeciego, że:
 Zasady GMP stosowane w zakładzie wytwarzającym
substancję czynną są co najmniej równoważne zasadom
ustanowionym przez UE
 Wytwórca API podlega regularnym inspekcjom lokalnych
organów nadzoru zapewniających skuteczne egzekwowanie
zasad GMP
• W UE obowiązuje od 2 lipca 2013 r.
11
Dyrektywa 2011/62/EU
Przywóz substancji czynnych do UE – Artykuł 46b
• Opisany wymóg nie ma zastosowania jeżeli państwo wywozu
znajduje się w wykazie krajów uznanych przez UE
• W wyjątkowych przypadkach oraz gdy jest to niezbędne dla
zapewnienia dostępności produktów leczniczych, jeżeli państwo
członkowskie przeprowadziło inspekcję zakładu wytwarzającego
substancję czynną przeznaczoną do wywozu i okazało się, że
przestrzega on zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania,
można uchylić wymóg załączania pisemnego potwierdzenia
na okres nieprzekraczający ważności certyfikatu dobrej
praktyki wytwarzania. Państwa członkowskie korzystające z
możliwości takiego uchylenia powiadamiają o tym Komisję
Europejską
12
Kwalifikacja dostawców API – co nowego?
• Identyfikacja i kwalifikacja całego łańcucha dostaw – wytwórcy,
dystrybutorzy, importerzy
• Obowiązek weryfikacji i potwierdzenia zgodności działalności
wytwórców i dystrybutorów z odpowiednimi zezwoleniami oraz
zasadami GMP i GDP:
 Wytwórcy z UE – zezwolenie na wytwarzanie i certyfikat EUGMP
BAZA EudraGMDP
http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/displayWelcome.do
 Wytwórcy spoza UE – gotowość do dostarczenia pisemnego
potwierdzenia
 Wytwórcy z krajów uznanych przez UE – ustalić
wewnętrzne wymagania, np. certyfikaty GMP
 Importerzy – obecność w rejestrze importerów
 Dystrybutorzy – certyfikaty GDP, obecność w rejestrze
13
dystrybutorów (dotyczy UE)
Kwalifikacja dostawców API – co nowego?
• Audyty u wytwórców, w centrach dystrybucji wytwórców i
u dystrybutorów API
• Częstotliwość audytów wytwórców API – co najmniej raz na 3 lata
(wymaganie z Pisemnego Potwierdzenia i projektu nowego Rozdziału 5 do EU-GMP)
• Częstotliwość audytów dystrybutorów – do ustalenia wewnętrznie
• Powyższe czynności można zlecać:
 Umowy techniczne
 Kwalifikacja podwykonawcy – potwierdzenie kompetencji
(wymaganie z Rozdziału 7 do EU-GMP)
• Weryfikacja wykazu państw uznanych przez UE:
Szwajcaria, Australia, Japonia, USA – państwa uznane
Izrael, Singapur, Nowa Zelandia, Brazylia – w trakcie oceny
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/#ias
14
Pisemne Potwierdzenie (Written Confirmation)
• Pisemne Potwierdzenie jest wystawiane przez kompetentne
lokalne organy nadzoru
• Możliwość weryfikacji Written Confirmation na stronach
internetowych agencji:
Indie
http://www.cdsco.nic.in/forms/list.aspx?lid=1851&Id=1
Chiny
(Written Confirmation wydawane wytwórcom posiadającym lokalny certyfikat GMP,
w bazie internetowej – wytwórcy API posiadający certyfikat GMP)
http://app1.sfda.gov.cn/datasearcheng/face3/base.jsp?tableId=85&table
Name=TABLE85&title=Database%20of%20approved%20Active%20Pharm
aceutical%20Ingredients%20(APIs)%20and%20API%20manufacturers%2
0in%20China&bcId=136489131226659132460942000667
• Pisemne Potwierdzenie musi towarzyszyć każdej
dostawie API – obowiązek weryfikacji przez wytwórcę
produktu gotowego
• Link
http://ec.europa.eu/health/files/gmp/2013_01_28_template.pdf
15
Deklaracja Osoby Wykwalifikowanej
• Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
należy dołączyć deklarację, że producent produktu leczniczego
skontrolował przestrzeganie przez producenta API zasad i
wytycznych dobrej praktyki wytwarzania poprzez
przeprowadzenie audytów
• Deklaracja QP zawiera:
 Listę producentów biorących udział w wytwarzaniu API
 Datę audytu
 Oświadczenie, że wyniki audytu potwierdzają, że wytwarzanie
jest zgodne zasadami GMP
 Informację o podmiocie przeprowadzającym audyt
 Deklarację, że dokumentacja z audytu będzie
dostępna na żądanie agencji rejestracyjnej
16
Dziękuję za uwagę
17
Download