Uwarunkowania rozwoju sektora produktów i usług medycznych

advertisement
Uwarunkowania rozwoju sektora produktów i
usług medycznych
• uwarunkowania polityczno-prawne
• czynniki ekonomiczne
• prognozy demograficzne
• konkurencja wewnątrz sektora – nowe paradygmaty
konkurowania
• cechy szczególne zarządzania produktami i usługami
• oczekiwania i zachowania pacjentów
• literatura
•
•
•
•
•
•
Uwarunkowania polityczno-prawne
wybory i decyzje polityczne – zakres regulacji lub
deregulacji rynku zdrowia
wielopodmiotowość w sferze zdrowia – producenci i
dystrybutorzy leków, lekarze, ubezpieczyciele, instytucje
kontrolne (GIF), rejestracja i dopuszczenie (Instytut
Leków), placówki medyczne, pacjenci (klienci)
ograniczenia prawne związane z reklamą leków
uregulowania prawne dotyczące dystrybucji leków
(czystość ogniw, Internet)
zakres swobody w sferze ubezpieczeń zdrowotnych
formy własności w odniesieniu do placówek
medycznych
Czynniki ekonomiczne
• rosnąca dynamika PKB oraz dochodów ludności
• wzrost zróżnicowania zamożności
• udział wydatków na zdrowie w budżetach gospodarstw
domowych
• struktura wydatków na leczenie – proporcje kosztów
refundowanych i udziału własnego
• farmakoekonomika – efektywność leczenia – warunki
wprowadzania rachunku ekonomicznego
Prognozy demograficzne
• starzenie się społeczeństw – zmiana struktury wiekowej
• wzrost przeciętnej długości trwania życia
• wypadki, epidemie, katastrofy, ratowanie życia (grupa
noworodków)
• rozwój kadr – bariera siły roboczej
• zainteresowanie zdrowiem jako jeden z makrotrendów
• społeczne i kulturowe bariery zmian w sferze rynku
zdrowia
Konkurencja wewnątrz sektora – nowe paradygmaty
konkurowania
• dojrzałość rynków zwiększa natężenie konkurencji
• wzrost zainteresowania lekami generycznymi –
malejąca liczba leków oryginalnych
• poziomy konkurowania – pozyskiwanie środków
(kontraktów) czy ich wykorzystanie
• konieczność reformy systemu ubezpieczeń
• stosowanie rachunku ekonomicznego w placówkach
medycznych
• ograniczanie kosztów procesów sądowych w służbie
zdrowia
Cechy szczególne zarządzania produktami i usługami
• rynek leków Rx a rynek leków OTC
• poszukiwanie nowych leków (leki sieroce) a leczenie
chorób cywilizacyjnych
• synergia produktu i usługi w procesie leczenia
• wysoka dynamika rozwoju usług
• bariery w mierzeniu jakości usług
• rosnąca rola aptek jako miejsc świadczenia usług
Oczekiwania i zachowania pacjentów
• dostęp do informacji oraz wzrost wiedzy z zakresu
zdrowia
• zainteresowanie samoleczeniem
• wygoda nabycia
• zróżnicowane oczekiwania wobec służby zdrowia
• zachowania kształtowane bodźcami zewnętrznymi –
wydatki marketingowe sektora farmaceutycznego
• wysoka aktywność życiowa
• substytucja – szanse i bariery
Literatura
Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa 2000
Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., Marketing
strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2005
Szalonka K., Marketing na rynku farmaceutycznym,
Continuo, Wrocław 2002
Barałkiewicz T., Michalik M., Mruk H., Jak skutecznie
zarządzać apteką?, Kwadryga, Warszawa 2006
Zygadło E., Komunikacja w pracy aptekarza,
Wydawnictwo Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa
2006
Porter M., Teisberg E., Nowe zasady konkurencji w
systemie opieki zdrowotnej, HBRP, 10/05
Dziękuję za uwagę
Prof..dr hab. Henryk Mruk
[email protected]
Download