marzec zagranica - MARZEC - hidubb

advertisement
marzec zagranica.doc
(36 KB) Pobierz
2. Zagranica
Niemcy i Francja uzgodniły wsparcie finansowe dla pogrąŜonej w kryzysie Grecji. Plan, w którym
ma uczestniczyć równieŜ MFW, poparli takŜe pozostali unijni przywódcy. Ateny mogą otrzymać
ok. 20 mld EUR poŜyczki. Ewentualny kredyt z MFW wymusi na Grecji dodatkowe reformy.
Pomoc zostanie uruchomiona dopiero na wyraźną prośbę Grecji.
Rząd Irlandii ogłosił szczegóły planu ratunkowego banków. Krajowa Agencja Zarządzania
Aktywami (NAMA) wykupi od banków nietrafione kredyty ze średnio 47-procentowym dyskontem.
NAMA będzie mogła odkupić kredyty o maksymalnej wartości 81 mld EUR. Problemy ze złymi
kredytami mają m.in. Allied Irish Banks i Bank of Ireland. Banki będą zmuszone do podnoszenia
swoich kapitałów, by później były zdolne do odkupienia kredytów. Prawdopodobnie będzie to
wymagać zwiększenia udziału państwa w kapitałach banków.
Powstanie nowa europejska agencja ds. rynku kapitałowego (European Securities Markets
Agency). Jej zadaniem będzie nadzór nad agencjami ratingowymi, które mają wpływ na
postrzeganie spółek giełdowych, emitentów obligacji, a takŜe na koszt pozyskiwania finansowania
przez rządy.
Włoska prokuratura wszczęła postępowanie wobec banków JP Morgan Chase, UBS, Deutsche
Bank i Depfa w związku z podejrzeniem o oszustwo wobec samorządu Mediolanu w zakresie
sprzedanych miastu instrumentów finansowych. Szacowane straty to 174 mln EUR. Podobnych
spraw moŜe być więcej, poniewaŜ podobne transakcje zawierały inne samorządy oraz agencje
rządowe. Szacowane straty to w sumie 2,5 mld EUR.
Ponad 93% Islandczyków opowiedziało się w referendum za niewypłacaniem odszkodowań (3,9
mld EUR) zagranicznym klientom upadłego Landsbanki. Doprowadzi to prawdopodobnie do
wzrostu kosztów pozyskania finansowania na rynku papierów dłuŜnych przez Islandię.
Trwają testy efektów ewentualnej aprecjacji chińskiego juana, obecnie utrzymywanego w
sztywnym kursie do amerykańskiego dolara. Badania prowadzone są przez Chińska Radę
Promocji Handlu Międzynarodowego. Według USA kurs ten jest sztucznie zaniŜany przez władze
ChRL.
Ukraina planuje rozpoczęcie akcji prywatyzacyjnej największych państwowych przedsiębiorstw.
Planowany wpływ do budŜetu państwa z tego tytułu to 1,2 mld USD. Nowy rząd Ukrainy będzie
się ubiegał w MFW o 5 mld USD poŜyczki. Ma ona być przeznaczona na finansowanie budŜetu.
Lehman Brothers wznowi działalność pod nazwą LAMCO. To efekt porozumienia, jakie zawarły
przed sądem upadłościowym w Nowym Jorku władze Lehman Brothers z wierzycielami.
Urząd Usług Finansowych Wielkiej Brytanii (FSA) opublikował zbiór nowych zasad sprawdzania
wytrzymałości banków (tzw. stress testów) na zmiany gospodarcze. Zaostrzyły się główne
załoŜenia dotyczące warunków ekonomicznych, m.in. stopy bezrobocia na poziomie 13,3%. Banki
mają się kierować tymi załoŜeniami przy tworzeniu rezerw kapitałowych. Nowy test zakłada jednak
mniejszy spadek PKB niŜ odnotowany przez brytyjską gospodarkę w ubiegłym roku.
Agencja ratingowa Standard & Poor’s uwaŜa, iŜ rosnące zadłuŜenie oraz uzaleŜnienie od
finansowania zagranicznego zagraŜają statusowi dolara jako najwaŜniejszej waluty na świecie.
Brak planu obniŜenia wydatków USA moŜe spowodować zmniejszenie utrzymywanych stanów
amerykańskiej waluty na świecie. W związku z tym moŜliwe jest obniŜenie ratingu kredytowego
USA, który obecnie pozwala na obniŜenie kosztów zaciągania długu.
Fed wypowiada się krytycznie na temat przygotowywanej przez Kongres reformy nadzoru
finansowego USA. Chodzi o ograniczenie uprawnień nadzorczych Fedu tylko do banków o
aktywach ponad 50 mld USD, czyli do 35 największych instytucji kredytowych USA z
dotychczasowych 6 tys.
Rząd USA uchwalił pakiet wspierający rozwój gospodarczy. Pracodawcy nie muszą płacić
podatków na fundusz emerytalny za osoby zatrudnione do końca 2010 r. Ponadto otrzymają 1 tys
USD kredytu za kaŜdą osobę zatrudnioną na przynajmniej rok.
Rząd USA będzie chciał pozbyć się w tym roku całego 27-proc. udziału w akcjonariacie Citigroup
– ogłosił Departament Skarbu w Waszyngtonie. Ma on łącznie 7,7 miliarda akcji banku, wartych
obecnie 33,2 mld USD. Gdyby tyle za nie otrzymał, zarobi na pomocy Citi 8,2 mld USD.
28
Największy prywatny bank Rosji – Alfa-Bank obliczył, Ŝe rosyjski budŜet jest obecnie 1,5-krotnie
bardziej uzaleŜniony od cen ropy naftowej niŜ dwa lata temu.
Władze Dubaju przekaŜą 9,5 mld USD swojej spółce Dubai World, która od miesięcy starała się
zrestrukturyzować własne zobowiązania. Wczoraj Dubai World podał, Ŝe zalega wierzycielom 23,5
mld USD. Problemem wciąŜ pozostanie jednak zadłuŜenie samego Dubaju szacowane przez
Międzynarodowy Fundusz Walutowy na blisko 110 mld USD.
Agencja Moody’s obniŜyła ratingi pięciu greckich banków (EFG Eurobank Ergasias, National Bank
of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank oraz Emporiki Bank). Ostrzegła równieŜ, Ŝe obniŜenie
wiarygodności kredytowej grozi równieŜ brytyjskim bankom, jeśli do momentu wycofania pomocy
rządowej nie zdołają się wzmocnić kapitałowo.
Standard & Poor’s obniŜył rating kredytowy Islandii w walucie krajowej z BBB+/A-2 do BBB/A-3.
Agencja podtrzymała rating kredytu krótko- i długoterminowego Islandii w walucie zagranicznej na
poziomie BBB-/A-3.
Agencja Fitch ostrzegła, Ŝe Wielka Brytania moŜe stracić rating ryzyka kredytowego AAA, ze
względu na zadłuŜenie.
Fitch ostrzegła równieŜ Bułgarię o moŜliwości obniŜenia ratingu BBB- z powodu duŜego
zadłuŜenia zagranicznego. W odpowiedzi Rząd Bułgarii zatwierdził 60 posunięć mających
ustabilizować budŜet: zwiększyć przychody i zmniejszyć wydatki, w ramach walki ze skutkami
kryzysu gospodarczego, zaplanował sprzedaŜ mniejszościowych udziałów państwa w
przedsiębiorstwach, obłoŜenie akcyzą towarów luksusowych i gier hazardowych.
Fitch zdecydował się obniŜyć rating Portugalii z poziomu AA do AA-. Perspektywa ratingu jest
negatywna, co oznacza, Ŝe ocena kredytowa moŜe w ciągu półtora roku zostać ponownie
obniŜona. Cięcie ratingu to oczywiście odzwierciedlenie kiepskiego stanu portugalskich finansów
publicznych.
Grupa Fortis wypracowała w 2009 r. 1,2 mld EUR zysku netto, podczas gdy w 2008 r. wykazała
straty na poziomie 28 mld euro. Grupa planuje powrót do wypłacania dywidendy akcjonariuszom;
chce równieŜ zmienić nazwę na Agens.
UniCredit wykazał w IV kw. 2009 r. 371 mln EUR zysku, czyli o 27% mniej niŜ w tym samym
okresie 2008 r. W całym 2009 r. zysk sięgnął 1,7 mld EUR, o 58% mniej niŜ w roku poprzednim.
Sporządzono w
Plik z chomika:
hidubb
Inne pliki z tego folderu:


 grecja.doc (29 KB)
marzec ogolnie.doc (24 KB)
marzec zagranica.doc (36 KB)
 obligacje.doc (24 KB)
 rpp.doc (22 KB)
Inne foldery tego chomika:


Kwiecień
MAj
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards