Metody wyceny spó*ki akcyjnej

advertisement
BANKOWOŚĆ
dr Radosław Winiarski
Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zajęcia 1, 2
Bankowość centralna
Dwuszczeblowy sektor bankowy – instytucje
centralne systemu bankowego
B.C.
bk
KIR
KIR
KIR
bk
bk
bk
BFG
gwarantowanie depozytów
KNF
n a d z ó r
bk
bezpieczeństwo
rozliczeń
międzybankowych
bk
Nadzór nad systemem bankowym


1989-1997
1997-2008
Prezes NBP
Generalny
Inspektor
Nadzoru
Bankowego
KNB
Generalny
Inspektor
Nadzoru
Bankowego
KNF
Obszar działalności KNF, skład komisji oraz aparat wykonawczy?
Komisja Nadzoru Finansowego (główne zadania w obszarze nadzoru nad
pionem bankowości):





2008-obecnie
licencjonowanie działalności banków
tworzenie regulacji ostrożnościowych
kontrolowanie działalności banków
nakładanie sankcji na banki w sytuacji nieprzestrzegania przepisów prawa
Od 27 października 2012 roku KNF objęła nadzór nad SKOK
System gwarantowania depozytów
Bankowy Fundusz Gwarancyjny


BFG (ustawa z 14 grudnia 1994)
Rada, Zarząd
 system gwarantowania depozytów






pomoc finansowa bankom





powszechność ?
obowiązkowość ?
deponenci ?
kwoty gwarantowane ?
fundusz ochrony środków gwarantowanych ?
pożyczki
gwarancje
poręczenia
fundusz pomocowy
monitoring sytuacji ekonomiczno finansowej banków
Najważniejsze funkcje Banku Centralnego
według MFW:




pełnienie roli agenta kredytowego i fiskalnego rządu,
przechowywanie rezerw krajowych oraz złota i walut
obcych oraz administrowanie nimi,
przechowywanie rezerw banków komercyjnych,
emitowanie znaków pieniężnych
Funkcje NBP:


bank emisyjny
bank banków






podaż pieniądza gotówkowego
przyjmowanie rezerw gotówkowych banków komercyjnych
oraz udzielanie im kredytów
kreacja potencjału kredytowego banków komercyjnych
regulacja płynności sektora bankowego
prowadzenie rachunków banków komercyjnych
zapewnienie warunków prawidłowego obrotu płatniczego w
kraju i za granicą
Funkcje NBP:

bank państwa






bieżąca obsługa budżetu oraz prowadzenie rachunków
jednostek budżetowych
występowanie w roli agenta w zakresie długu państwowego
pełnienie roli depozytariusza rządu i jego agenta
administrowanie rezerwami dewizowymi państwa oraz
złotem
realizacja polityki kursu walutowego oraz rezerw walutowych
państwa
rola doradcy rządu oraz jednostek organizacyjnych rządu
Cele polityki monetarnej BC
podejście klasyczne „ilościowe”
triada celów
podejście nowoczesne „wielopłaszczyznowe”
podejście
eklektyczne
oraz
koncepcja
BCI
cele finalne
cele pośrednie
cele operacyjne
1.
2.
3.
keynesowska
monetarystyczna
stabilności kursu walutowego
(tzw. cel kursowy)
Cele polityki monetarnej NBP
1989-1997
cel:
umacnianie
pieniądza
polskiego
osiąganie
celów
monetarnych
przy
utrzymaniu
stałego kursu
walutowego
bardzo trudne
1998-2003
zmiana założeń
polityki monetarnej
cel określony w K
oraz ustawie o NBP
średniookresowa
strategia polityki
pieniężnej 19992003
koncepcja BCI
2004-obecnie
strategia polityki
pieniężnej po
2003r
koncepcja CCI
kryteria
zbieżności
traktatu z
Maastricht
Cele polityki monetarnej BC

Rezerwa
Federalna (FED)


Bank Angli


EBC

podejście eklektyczne
stabilna waluta oraz
inflacja (2% +/- 1
p.p.)
stabilność cen (HICP
poniżej ale blisko 2%)
Klasyfikacje instrumentów polityki monetarnej BC:
Instrumenty polityki monetarnej:
stopy procentowe, system minimalnych rezerw obowiązkowych,
operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe,
maksymalne terminy spłat, dodatkowe zabezpieczenia zwrotności
kredytu, limity (kontyngenty) kredytowe, oddziaływanie przez
perswazję;
Instrumenty polityki monetarnej NBP:



stopa rezerwy obowiązkowej
operacje depozytowo-kredytowe
 kredyt lombardowy
 kredyt redyskontowy
 kredyt techniczny
 lokata jednodniowa
operacje otwartego rynku
 warunkowe
repo (zakup przez BC)
reverse repo (sprzedaż przez BC)
 bezwarunkowe (outright)
 swap walutowy
Instrumenty polityki monetarnej NBP:

operacje otwartego rynku
 podstawowe
 dostrajające
 strukturalne

kontrola kredytów (ilościowa oraz selektywna)

perswazja

kurs walutowy
charakter administracyjny lub rynkowy
środki ilościowej kontroli
środki jakościowej i selektywnej kontroli kredytu
instrumenty klasyczne czyli pośrednie
instrumenty bezpośrednie
ekspansywna oraz restrykcyjna polityka
monetarna NBP:
Zaklasyfikuj poniższe działania do grupy ekspansywnej lub
restrykcyjnej polityki monetarnej banku centralnego:
- obniżenie oprocentowania rezerwy obowiązkowej w BC
- zwiększenie salda operacji reverse repo o charakterze dostrajającym
- wprowadzenie warunku redyskonta w BC jedynie weksli o charakterze
kupieckim
- rozszerzenie listy papierów wartościowych wykorzystywanych w transakcjach
kredytu lombardowego i operacji repo
- zapowiedź kontynuacji kolejnej rundy „luzowania ilościowego”
- podwyżka stóp procentowych o 0,5 p.p.
- zmiana nastawienia członków RPP do założeń polityki monetarnej na
„jastrzębie”
- kupno od banków komercyjnych przez BC bonów skarbowych na przetargach
- zwiększenie udziału własnego klientów w przypadku kredytów hipotecznych
Polityka monetarna BC w latach
1998-2003
NBP
EBC
inflacja stopa ref.
PKB
REZERWA FEDERALNA
rok
PKB
inflacja stopa ref.
PKB
inflacja stopa ref.
2003
3,7
0,8
6,75-5,25
0,2
2,0
2,75-2,0
3,1
1,9
1,0
2002
1,25
0,7
11,5-6,57
0,8
2,3
3,25-2,75
2,4
2,3
1,25-1,0
2001
0,97
3,6
19,0-11,5
1,4
2,3
4,75-3,25
0,3
1,9
6-1,25
2000
4,22
8,3
16,5-19,0
3,5
2,1
3,0-4,75
3,8
3,4
5,0-6,0
1999
3,95
9,4
15,5-16,5
2,5
1,1
3,0
4,1
2,6
4,75-5,0
1998
4,9
8,3
24,0-15,5
2,8
1,2
3,0
4,3
1,5
5,0-4,75
Na podstawie danych z powyższej tabeli skomentuj skuteczność polityki pieniężnej
ww. banków centralnych oraz
przyczyny różnic w prowadzonej polityce pieniężnej
Zajęcia 2, 3
Bankowość komercyjna,
sprawozdanie finansowe
banku
Przygotowanie na zajęcia 2.
-
-
Proszę o rozwiązanie zadań (slajdy nr 15 oraz 16) oraz wypełnienie
Materiałów ćwiczeniowych do „Bankowości” (s. 1-10). Sprawozdanie
finansowe NBP (lata 2011,2012) znajdziecie Państwo pod adresem
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/rachunkowosc/sprawozdanie2
012.html
Literatura: Górski M., 2013, Rynkowy system finansowy – rozdziały
5. Dwuszczeblowy sektor bankowy – bankowość centralna,
Przygotowanie na zajęcia 3.
-
-
Proszę o wypełnienie Materiałów ćwiczeniowych do „Bankowości” (s. 2325).
Literatura: Górski M., 2013, Rynkowy system finansowy – rozdziały
7. Przedsiębiorstwo bankowe - sprawozdanie finansowe,
8. Instytucje pożyczkowe (parabanki).
BANKOWOŚĆ KOMERCYJNA
bank (definicja art. 2. Prawo bankowe)
„…osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie
zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających
ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.”
prawo europejskie posługuje się pojęciem instytucji kredytowej (uwaga
Prawo bankowe zawęża pojęcie instytucji kredytowej)
bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja finansowa (art. 4. Prawo
bankowe)
funkcje banków:
koncentracji kapitału (lokacyjna)
transformacji terminów i ryzyka
rozliczeniowa
BANKOWOŚĆ KOMERCYJNA - klasyfikacja
banki w formie spółki akcyjnej
nienotowane na GPW
notowane na GPW
uniwersalne
banki państwowe
samochodowe
hipoteczne
inwestycyjne
zrzeszające
banki spółdzielcze
specjalistyczne
Źródło: Galbarczyk T., Świderska J., 2011, Bank komercyjny w Polsce, podręcznik akademicki, Warszawa: Difin, s.48.
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA

obrót papierami wartościowymi







działalność brokerska (broking)
działalność dealerska (dealing)
sprzedaż pośrednia w wąskiej grupie inwestorów (private
placement)
pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych (selling
agent)
projektowanie i handel instrumentami pochodnymi rynku
kapitałowego (derivatives)
organizacja własnych i obcych emisji (issue broking and dealing)
gwarantowanie emisji (underwriting)
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA
emisja
Lokowanie
bezpośrednie
Lokowanie
pośrednie
Lokowanie w zamian
za prowizję
Subskrypcja
(underwriting)
Ryzyko po stronie
emitenta
Ryzyko po stronie
banku
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA

doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami
- opracowywanie strategii i przeprowadzanie procesów restrukturyzacji
przedsiębiorstw
- optymalizacja procesów prywatyzacyjnych
– pośrednictwo kapitałowe, transakcje sekurytyzacji (securitization)
- pozyskiwanie kapitału w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
- sporządzanie analiz wykonalności projektów inwestycyjnych (feasibility
study)
- zarządzanie płynnymi aktywami i udziałami klientów (portfolio
management)
- tworzenie i zarządzanie funduszami podwyższonego ryzyka (venture
capital funds)
- tworzenie i zarządzanie funduszami wspólnego inwestowania (venture
capital funds)
- tworzenie serwisu informacji gospodarczej (koniunktura, krzywe
rentowności, analiza stanu prawnego, analiza fundamentalna, benchmarki)
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA

łączenie, przejmowanie i wykup przedsiębiorstw
- organizacja oraz przeprowadzenie wspomaganego wykupu
przedsiębiorstw (management buyout – MBO, leverage buyout – LBO)
- opracowywanie strategii łączenia oraz przejmowania przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA

-
operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem
handel certyfikatami depozytowymi (CD’s)
transakcje instrumentami pochodnymi rynku pieniężnego (derivatives)
transakcje terminowe (forward, futures)
transakcje repo (repurchase agreement)
BANKOWOŚĆ HIPOTECZNA
- udzielanie kredytów
zabezpieczonych
hipoteką
-udzielanie kredytów,
których kredytobiorcą,
gwarantem lub
poręczycielem jest SP,
NBP, EBC rzady lub
banki centralne
państw członkowskich
EU lub OECD
- nabywanie
wierzytelności innych
banków z tytułu
udzielonych kredytów
bank
hipoteczny
-emisja hipotecznych
listów zastawnych
-emisja publicznych
listów zastawnych
Bilans banku komercyjnego
aktywa
kasa, operacje z bankiem centralnym
pasywa
operacje z bankiem centralnym
operacje z bankami - lokaty
operacje z bankami - depozyty
operacje z klientami - należności
operacje z klientami - depozyty
instrumenty finansowe
finansowe aktywa trwałe
dłużne papiery wartościowe
wyemitowane przez bank
pozostałe zobowiązania
pozostałe aktywa trwałe
kapitały własne
pozostałe aktywa
A’vista (bank centralny)
Dłużne papiery wartościowe uprawnione
do redyskontowania w banku centralnym
terminowe lokaty bankowe w innych bankach
Kapitał podstawowy
obligacje własne
wpływy z działalności inwestycyjnej
kredyty podmiotów finansowych
wynik na operacjach finansowych
Zobowiązania wobec BC
kredyty sektora budżetowego
fundusze specjalne
kredyty osób prywatnych
Kapitał zapasowy
Rozwiązanie rezerw
terminowe lokaty bankowe innych instytucji
kredyty podmiotów korporacyjnych
lokaty oszczędnościowe klientów
Inwestycje w obligacje SP
Inwestycje w bony handlowe przedsiębiorstw
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Kapitał rezerwowy
rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik finansowy netto roku ubiegłego
Nieruchomości
1 200 000
9 500
1 320 000
30 000
880 000
19 000
870 000
17 000
10 000
76 000
320 000
3 200 000
620 000
18 000
3 100 000
4 700 000
6 150 000
50 000
34 000
7 000
180 000
250 000
226 500
300 000
AKTYWA
11 766 500
Kasa, środki w baku centralnym
A’vista (bank centralny)
Dłużne papiery wartościowe uprawnione
do redyskontowania w banku centralnym
Należności od innych instytucji finansowych
terminowe lokaty bankowe w innych bankach
kredyty podmiotów finansowych
Należności od klientów i sektora budżetowego
kredyty sektora budżetowego
kredyty osób prywatnych
kredyty podmiotów korporacyjnych
Dłużne papiery wartościowe
Inwestycje w obligacje SP
Inwestycje w bony handlowe przedsiębiorstw
Akcje, udziały i inne papiery wartościowe
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Rzeczowy majątek trwały
Nieruchomości
1 200 000
9 500
1 320 000
870 000
76 000
3 200 000
4 700 000
50 000
34 000
7 000
300 000
PASYWA
11 766 500
Zobowiązania wobec BC
10 000
Zobowiązania wobec innych instytucji finansowych
terminowe lokaty bankowe innych instytucji
3 100 000
Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego
lokaty oszczędnościowe klientów
6 150 000
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych
obligacje własne
880 000
fundusze specjalne i inne pasywa
fundusze specjalne
320 000
Rezerwy
rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych 250 000
Kapitał podstawowy
30 000
Kapitał zapasowy
620 000
Kapitał rezerwowy
180 000
Wynik finansowy netto roku ubiegłego
226 500
Przygotowanie na zajęcia 4.
-
-
Literatura: Górski M., 2013, Rynkowy system finansowy – rozdziały:
7.2.2. Rachunek zysków i strat.
6.2. Klasyfikacja czynności bankowych.
Rachunek zysków i strat banku komercyjnego
+ przychody odsetkowe
- koszty odsetkowe
= wynik z tytułu odsetek
+ przychody prowizyjne
- koszty prowizyjne
= wynik z tytułu prowizji
+ przychody z dywidend
+ wynik na operacjach finansowych
+ wynik na operacjach wymiany
= wynik na działalności bankowej
+ wynik na pozostałej działalności operacyjnej
- koszty stałe
+/- odpisy oraz aktualizacja wartości aktywów (różnica wartości rezerw i aktualizacji)
= wynik na działalności operacyjnej
+ wynik na operacjach nadzwyczajnych (wg KSR)
= wynik finansowy brutto
- podatek
= wynik finansowy netto
1
przychody odsetkowe
10 200
2
…
3
…
4
…
7 400
5
koszty prowizji
1 100
6
…
7
wynik z operacji finansowych i pozycji wymiany
8
…
9
koszty działania banku
10
…
11
…
12
…
13
…
…
14
podatek dochodowy
…
15
…
…
6 200
…
…
1 050
…
3 800
-500
…
100
1
przychody odsetkowe
10 200
2
koszty odsetkowe
6 200
3
wynik z tytułu odsetek
4 000
4
przychody z tytułu prowizji
7 400
5
koszty prowizji
1 100
6
wynik z tytułu prowizji
6 300
7
wynik z operacji finansowych i pozycji wymiany
1 050
8
wynik na działalności bankowej
9
koszty działania banku
10
różnica wartości rezerw i aktualizacji
11
wynik na działalności operacyjnej
12
wynik na operacjach nadzwyczajnych
13
zysk (strata) brutto
7 150
14
podatek dochodowy
1 359
15
zysk (strata) netto
5 792
11 350
3 800
-500
7 050
100
Operacje oraz usługi bankowe




Operacje czynne
Operacje bierne
Operacje pośredniczące
Pozostałe operacje
Czynności bankowe

Czynnościami bankowymi są:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z
nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych
wkładów,
2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i
potwierdzanie akredytyw,
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku
w odrębnych ustawach.
Czynności bankowe

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są
one wykonywane przez banki:
1) udzielanie pożyczek pieniężnych,
2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są
warranty,
3) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza
elektronicznego,
4) terminowe operacje finansowe,
5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych,
7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów
wartościowych,
10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń
w obrocie dewizowym.
Czynności bankowe
Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5
ust. 1 i 2, banki mogą:
1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby
prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;
3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi;
4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany
wierzytel-ności na składniki majątku dłużnika;
5) nabywać i zbywać nieruchomości;
6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych;
6a) świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie
elektro-nicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów
kwalifikowanych wyko-rzystywanych przez banki w czynnościach,
których są stronami;
7) świadczyć inne usługi finansowe;
8) wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw
uprawniają je do tego.
Przygotowanie na zajęcia 5.
-
-
Literatura: Górski M., 2013, Rynkowy system finansowy – podrozdziały:
6.3. Usługi rozliczeniowe.
6.4 (Działalność kredytowo-pożyczkowa banku).
Zajęcia 5
Rozliczenia bezgotówkowe
Rozliczenia bezgotówkowe




Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
o NBP
prawo bankowe
o usługach płatniczych
o swobodzie działalności gospodarczej
Rozliczenia bezgotówkowe
Kryteria podziału:
-
-
Czas realizacji zlecenia
Koszty operacji
Bezpieczeństwo transakcji
Indywidualne preferencje – wygoda
Strona inicjująca transakcje
Rozliczenia bezgotówkowe








przelew
polecenie zapłaty
czek rozrachunkowy
karta płatnicza
akredytywa
inkaso
okresowe rozliczenia saldami
rozliczenia planowe
przelew
faktura
DŁUŻNIK
WIERZYCIEL
polecenie
przelewu
BANK
DŁUŻNIKA
zawiadomienie
o dokonaniu
przelewu
przelew
środków
BANK
WIERZYCIELA
czek rozrachunkowy
wystawca - trasant
płatnik – trasat - bank
remitent
(imiennie, na okaziciela)
karty płatnicze

Definicja – ustawa o usługach płatniczych
Rodzaje:
- debetowe, kredytowe, obciążeniowe;
- magnetyczne, chipowe
karty płatnicze
Źródło: NBP
akredytywa
1
W
8b
6
D
5
2
4
8a
3
BW
7
8
BD
9
Instrumenty papierowe
wyszczególnienie
gotówkowe
bezgotówkowe
Instrumenty
kartowe
Instrumenty
elektroniczne
bezgotówkowe
bezgotówkowe
pay before
uznaniowe
pay
now
obciążeniowe
uznaniowe
pay
later
obciążeniowe
karta kredytowa, karta obciążeniowa, czek rozrachunkowy, czek gotówkowy,
karta debetowa, przelew elektroniczny, polecenie przelewu,
wpłata gotówki, przekaz pocztowy (gotówka), karta przedpłacona, czek podróżny,
polecenie zapłaty.
Instrumenty płatnicze
Źródło: NBP
Zajęcia 5-6
Działalność kredytowa
banków
Kredyt - definicje


Ustawa prawo bankowe (1997)
Ustawa o kredycie konsumenckim (2011)
Kredyt (art. 69 ust. 1., Prawo bankowe)
Pożyczka (art. 720. § 1., Kodeks cywilny)

PROCEDURA KREDYTOWA
Procedura kredytowa (1)

Wypełnienie wniosku kredytowego
(kredytobiorca)
Procedura kredytowa (2)

Uzupełnienie wniosku załącznikami
(kredytobiorca)
Procedura kredytowa (3)



Weryfikacja dokumentacji kredytowej
(inspektor kredytowy)
Limity koncentracji wierzytelności banku
Współczynnik wypłacalności banku
Procedura kredytowa (4)

Inspekcja przedsiębiorstwa i
podstawowych zabezpieczeń
(inspektor kredytowy)
Procedura kredytowa (5)



Analiza sytuacji przedsiębiorstwa
(inspektor kredytowy)
Credit scoring
Credit rating
Przygotowanie na zajęcia 6.
-
Proszę o uzupełnienie materiałów ćwiczeniowych w zakresie działalności
kredytowej banków – zdolność kredytowa oraz rozliczeń bezgotówkowych.
Procedura kredytowa (5)
rata
1
2
3
4
5
kredyt-SP odsetki
kapitał
rata
kredyt-SK
Procedura kredytowa (5)
rata
kredyt-SP odsetki
kapitał
rata
kredyt-SK
1
250 000
15 000
50 000
65 000 200 000
2
200 000
12 000
50 000
62 000 150 000
3
150 000
9 000
50 000
59 000 100 000
4
100 000
6 000
50 000
56 000
50 000
5
50 000
3 000
50 000
53 000
0
45 000 250 000
295 000
Procedura kredytowa (5)
rata
kredyt-SP odsetki
kapitał
rata
kredyt-SK
1
250 000
15 000
44 349
59 349 205 651
2
205 651
12 339
47 010
59 349 158 641
3
158 641
9 518
49 831
59 349 108 810
4
108 810
6 529
52 820
59 349
55 990
5
55 990
3 359
55 990
59 349
0
46 746 250 000
296 746
Procedura kredytowa (5)
Inwestor planuje zaciągnąć kredyt na rok spłacany w
miesięcznych
ratach
kapitałowo-odsetkowych,
w
celu
wykończenia domu. Jaka maksymalną kwotę kredytu może
klientowi udostępnić bank, jeżeli miesięcznie jest on w stanie
przeznaczyć na spłatę kredytu 8 745 zł a roczne oprocentowanie
kształtuje się na poziomie 12%?
Procedura kredytowa (7)

Opracowanie umowy kredytowej
Zabezpieczenia zwrotności kredytu


Osobiste
Majątkowe
Procedura kredytowa (8)

Monitoring kredytu
Przygotowanie na zajęcia 7.
-
Literatura: Górski M., 2013, Rynkowy system finansowy – rozdział 9
(Ryzyko w działalności bankowej).
Zajęcia 7
Ryzyko w działalności
bankowej
Ryzyko banku w obszarze techniczno-organizacyjnym
(wg Z. Zawadzkiej)
Ryzyko o
charakterze
personalnym,
związane z
kwalifikacjami i
możliwością
popełnienia
oszustwa przez
pracowników
Ryzyko o charakterze
organizacyjnym
(niewłaściwa struktura
organizacyjna,
niewłaściwe zasady
funkcjonowania działów,
np. kontroli
wewnętrznej)
Ryzyko o
charakterze
rzeczowotechnicznym
(możliwości i
niezawodność
systemu
elektronicznego)
Ryzyko banku w
obszarze
technicznoorganizacyjnym
Ryzyko zniszczenia
majątku banku na
skutek kradzieży,
włamań, klęsk
żywiołowych
Ryzyko z tytułu
odpowiedzialności
banku za błędy w
doradzaniu klientom,
realizację fałszywych
czeków, malwersacje z
wykorzystaniem
pieniądza
elektronicznego itp.
Rodzaje ryzyka w obszarze finansowym (wg Z. Zawadzkiej)
Ryzyka związane
z partnerem
transakcji
Ryzyko
niewypłacalności
partnera w
transakcjach
bilansowych
Ryzyko
niewypłacalności
partnera w
transakcjach
pozabilansowych
tradycyjnych
Ryzyka
wyniku
Ryzyko
niewypłacalności
w transakcjach
instrumentami
pochodnymi
Ryzyka w
obszarze
finansowym
Ryzyko kredytowe
Ryzyko straty z
tytułu spadku
wartości dłużnych
papierów
wartościowych,
akcji i udziałów
Ryzyko straty z
tytułu
niewypłacenia
dywidendy
Ryzyko stopy
procentowej
Ryzyka rynkowe
w transakcjach
bilansowych i
pozabilansowych
Ryzyko cenowe z
tytułu transakcji
pozabilansowych
Ryzyko walutowe
Ryzyko
płynności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zawadzka Z. Współczesny bank
praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego, Warszawa: Poltext 2002
Ryzyko spadku cen
metali szlachetnych
Ryzyko rynkowe
spadku kursów
papierów
wartościowych
Ryzyko walutowe
Która z poniższych transakcji wpłynie i w jaki sposób (wydłużenie bądź
skrócenie) na zmianę pozycji walutowej banku:





emisja obligacji w euro
zakup euro na forex-ie
zakup papierów wartościowych w dolarach
przyjęcie depozytu w jenach
sprzedaż dolarów w kantorze
Ryzyko walutowe












Dane: Kursy – 1 USD = 3 PLN, 1 EUR = 4 PLN, 1 GBP = 5;
Przyjęte lokaty w walutach obcych: 10000 USD, 9000 EUR;
Gotówka w kasie: 1500 USD, 1000 EUR;
Roczny koszt funkcjonowania oddziału zagranicznego banku: 20000
USD;
Udzielone gwarancje bankowe w walucie obcej: 5000 USD;
Wystawione opcje kupna w walucie obcej: 2500 GBP;
Rachunek LORO w walucie obcej: 4000 BGP;
Rachunek NOSTRO w walucie obcej: 1500 BGP;
Nabyte kontrakty futures w walucie obcej: 3000 EUR;
Wyemitowane obligacje w walutach obcych: 2000 USD, 3000 EUR;
Udzielone kredyty w walutach obcych: 15000 USD, 10000 EUR.
Dla pozycji krótkiej w tabeli poprzedź odpowiednią pozycję znakiem
minus. Jaki wpływ na wynik finansowy banku będzie mieć znaczna
deprecjacja złotego względem powyższych walut?
Ryzyko walutowe
Pozycja
walutowa
Pozycje
indywidualne
USD
EUR
GBP
Pozycja
globalna
Pozycja
całkowita
Pozycja
absolutna
Bilansowa
Pozabilansowa
Łączna
13500
-4000
-12500
-15000
12000
-12500
-1500
8000
-25000
-3000
-15500
-18500
-16500
-27500
-26500
30000
39500
34500
Ryzyko walutowe
Bank amerykański udzielił 1 stycznia kredytu w wysokości 6 mln EUR z
terminem spłaty za 6 miesięcy. Kurs na rynku kasowym (spot) z dnia udzielenia
kredytu wynosił 1,3 EUR/USD. Na giełdzie papierów wartościowych notowane
są kontrakty futures na euro (wartość jednego kontraktu to 100 000 EUR).
W styczniu kurs futures kontraktów w euro z terminem realizacji w
czerwcu wynosił 1,25 EUR/USD. Bank chce zabezpieczyć się przed deprecjacją
euro co doprowadziłoby do spadku wartości należności kredytowej w
przeliczeniu na dolary.
1 czerwca kurs spot wynosił 1,2 EUR/USD a kurs futures (kontraktów
z terminem realizacji w czerwcu) 1,15 EUR/USD.
Zaplanuj transakcję zabezpieczającą (hedging) z wykorzystaniem
rynku terminowego (pomijamy wpływ depozytów zabezpieczających).
Obligacje – średni czas trwania (duracja)
Obligacje – średni czas trwania (duracja)
Bank rozważa inwestycję w 5-letnie obligacje których
termin zapadalności przypada za 3 lata. Wartość
nominalna obligacji wynosi 100 000 zł natomiast stopa
odsetek 16% rocznie. Oprocentowanie obligacji jest stałe
a odsetki płatne są co roku. Bank spodziewa się osiągnąć
stopę zwrotu na poziomie minimum 18%.
1. Czy aktualna cena rynkowa obligacji (93 500 zł) jest dla
banku do zaakceptowania?
2. Jaka jest duracja obligacji?
3. Jak na durację obligacji wpłynie wzrost oprocentowania
obligacji o 1 p.p.?
Obligacje – średni czas trwania (duracja)
Duracja aktywów banku wynosi 4,39 przy duracji pasywów
na poziomie 3,88. Wartość bieżąca kosztów odsetkowych
wynosi 188 223 147, natomiast wartość bieżąca
przychodów odsetkowych wynosi 162 480 003. Jak
wpłynie na wynik finansowy banku (w obszarze
instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu)
wzrost rynkowej stopy procentowej?
Ryzyko stopy procentowej
Bank pozyskał na okres kilkuletni fundusze w wysokości 15 mln USD,
w przypadku których przeszacowanie oprocentowania następuje co pół roku
według zmiennej stopy LIBOR. Mamy 20 stycznia, następne przeszacowanie
będzie miało miejsce 20 czerwca. Aktualna stopa LIBOR 6 m-cy wynosi 3%.
Bank chce zabezpieczyć się przed wzrostem stopy procentowej i w
konsekwencji zwiększeniem kosztów finansowania.
W dniu 20 stycznia ceny kontraktów futures na 3-miesięczne depozyty
eurodolarowe z terminem realizacji na czerwiec wynoszą 96,00. Po upływie pół
roku (19 czerwca) stopa LIBOR na 6 m-cy wynosi 4%, a cena kontraktu
marcowego na 3-miesięczne depozyty eurodolarowe 97,00.
Minimalny ruch ceny to 1=100 pkt (wartość 1 punktu to 25 USD).
Wartość jednego kontraktu to 1 000 000 USD.
Zaplanuj transakcję zabezpieczającą (hedging) z wykorzystaniem
rynku terminowego.
Download