3-02 Działalność banków w Polsce

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Temat lekcji: Działalność banków w Polsce
W trakcie lekcji poznamy:
-zasady funkcjonowania systemu bankowego,
-rolę i funkcje banku centralnego,
-rodzaje banków komercyjnych,
-podstawowe usługi prowadzone przez banki,
- podstawowe produkty bankowe.
Pierwsze Banki
Pierwsze instytucje pełniące rolę banków powstały już
w starożytności w Babilonie, znali je też starożytni Grecy
i Rzymianie. Instytucje te zajmowały się udzielaniem kredytów
i wystawianiem weksli.
W XI wieku nastąpił rozwój usług bankowych w miastach włoskich.
Kupcy bojąc się podróżować z pieniędzmi, przechowywali je
u złotników, którzy wystawiali pisemne pokwitowania.
Na ziemiach polskich pierwszą instytucją świadczącą usługi bankowe
było założone w 1825 roku w Warszawie Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie. W 1870 roku powstał Bank Handlowy S.A. W Warszawie
(działa do dziś). W okresie międzywojennym rozpoczęły działalność np.
Bank Polski S.A., Państwowy Bank Rolny, Polska Kasa Opieki S.A. Po II
wojnie światowej banki zlikwidowano i utworzono jeden główny bank
tj. Narodowy Bank Polski (NBP).
Czym jest bank ?
Według polskiego prawa bankiem jest:
• jednostka
organizacyjna
mającą
osobowość prawną,
•utworzona zgodnie z przepisami ustaw,
• działająca na podstawie zezwoleń do
wykonywania określonych czynności
bankowych .
Polski system bankowy
System bankowy działa na podstawie prawa bankowego
tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe
(Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665).
Prawo bankowe ustala między innymi: rodzaje banków,
zakres ich czynności i odpowiedzialności, zadania
nadzoru bankowego.
Polski system bankowy jest dwustopniowy, dzieli się na
nadrzędny bank centralny oraz działające na zasadach
zasadzie konkurencji banki komercyjne
Funkcje banku centralnego
NBP
BANK EMISYJNY
Ma wyłączne prawo
emitowania znaków
pieniężnych
banknotów i bilonu
BANK
PAŃSTWA
Świadczy państwu usługi
finansowe m.in. Prowadzi
obsługę bankową budżetu
państwa
BANK BANKÓW
Pełni w stosunku do innych
banków funkcje
regulacyjne.
Udziela kredytów innym
bankom
Organami Narodowego Banku Polskiego są:
Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.
Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, na 6-letnią kadencję.
W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes NBP jako przewodniczący
i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat.
Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń polityki
pieniężnej oraz podstawowych zasad jej realizacji. Rada ustala wysokość
podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku
oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje jego działalnością. Podstawowym
zadaniem zarządu NBP jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej,
uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP oraz wykonywanie
zatwierdzonego przez Radę planu finansowego, a także realizacja zadań
z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.
Banki komercyjne
Banki działające na zasadach rynkowych, dążące do osiągnięcia
zysku dzięki środkom finansowym pochodzącym z depozytów
przyjmowanych od klientów, które umożliwiają im prowadzenie
działalności kredytowej.
Ich podstawową funkcją jest obsługa klientów indywidualnych
i podmiotów gospodarczych w pieniężnych rozliczeniach
krajowych i zagranicznych.
Wśród banków tych można wyróżnić banki:
• detaliczne nastawione przede wszystkim na obsługę osób
fizycznych i małych firmy
•banki hurtowe obsługujące wyłącznie średnie i duże podmioty
gospodarcze.
Rodzaje banków komercyjnych
Banki można podzielić ze względu na funkcje:
- banki uniwersalne,
- banki inwestycyjne,
- banki specjalistyczne.
Z punktu widzenia form własności, polskie prawo bankowe
dopuszcza tworzenie i działalność banków:
-państwowych,
- spółdzielczych,
- w formie spółek akcyjnych (w tym spółek Skarbu Państwa z
udziałem kapitału zagranicznego),
- oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych.
Usługi bankowe
Do głównych usług bankowych należą:
•prowadzenia lokat bankowych
•prowadzenie rachunków bankowych
•udzielanie kredytów
•przeprowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
•bankowość elektroniczna
Inne usługi bankowe:
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
udzielanie i przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych,
obrót wartościami dewizowymi,
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych,
emisja i obrót papierami wartościowymi,
Produkty bankowe
Przykłady produktów bankowych:
1.Lokaty np.( terminowe ,dynamiczne, rentierskie)
2.Rachunki np.(bieżący ,oszczędnościoworozliczeniowy , kredytowy )
3.Kredyty np.(krótkoterminowe, średnioterminowe,
długoterminowe, konsumpcyjny, hipoteczny,
obrotowy, inwestycyjny)
4.Karta płatnicza
5.Karta bankomatowa
6. Inwestycyjne i oszczędnościowe
(akcje i papiery wartościowe)
BANKOWE PRZYSŁOWIA W BANKACH:
Dziękuję za uwagę ! 
Download