Rodzaje banków i usługi bankowe

advertisement
Rodzaje banków i usługi
bankowe
Prawo bankowe ustala!
*rodzaje banków
*zakres czynności banków
*odpowiedzialność banków
*zadania nadzoru bankowego
Powstanie i rozwój banków
* Instytucje bankowe w starożytności: Babilon,
Grecja, Rzym
* Odrodzenie bankowości w miastach włoskich w XI
wieku
* Podstawowe funkcje: emisja pieniądza,
przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów,
pośredniczenie w przekazywaniu środków
finansowych
Historia bankowości w Polsce
* Towarzystwo Kredytowe Ziemskie (1825)
*
*
Bank Handlowy S.A. w Warszawie (1870)
Okres międzywojenny: Polski Bank Przemysłowy,
Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski S.A.,
Pocztowa Kasa Oszczędności, Państwowy Bank
Rolny, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska
Kasa Opieki S.A., banki prywatne, wiejskie
spółdzielnie kredytowe, domy bankowe, kantory
wymiany.
* Po II wojnie światowej: likwidacja banków poza
PKO S.A., utworzenie na wzór ZSRR
Narodowego Banku Polskiego jako jedynego banku
pełniącego wszystkie funkcje, na wsi zaczęły
działać banki spółdzielcze
* Decentralizacja systemu bankowego w Polsce
(1989)
* Wyodrębnienie mniejszych banków z NBP i ich
prywatyzacja
Podstawowe działania i
funkcje banków
* uniwersalizm
* samodzielność
* konkurencyjność
* samofinansowanie
* komercjalizm
ciągłe
autonomiczne
poszerzanie
przyciąganie
jak
podejmowanie
zakresu czynności
pokrywanie
największej
decyzji
i do
bez ograniczeń
dążenie
kosztów
liczby
klientów
ponoszenie
za inie
terytorialnych
maksymalizacji
działalności
i
atrakcyjnością,
konsekwencji
branżowych
zysku
przy z
zobowiązań
solidnością,
zgodnie
z prawem
minimalizowaniu
kapitału
różnorodnością
bankowym
kosztów
własnego
lub
usług
pozyskanego
Rola NBP jako banku centralnego
* Emisja pieniądza gotówkowego
* Świadczenie usług na rzecz banków
komercyjnych
* Prowadzenie rachunków i rozliczeń państwa
* Kontrola ilości pieniądza i wielkości
kredytów w gospodarce
Rada Polityki Pieniężnej
* Zespół niezawisłych specjalistów
* Ustala wysokość stopy procentowej, wg
której NBP udziela kredytów i pożyczek
bankom komercyjnym
* Czuwa nad ograniczeniem inflacji
* Zapewnia bezpieczeństwo całego systemu
finansowego państwa
Usługi banków komercyjnych
* konto osobiste
* lokaty terminowe
* lokaty dynamiczne
* lokaty rentierskie
rachunek
oszczędnościowo
umowy
z bankiem
umowy,
z których
– rozliczeniowy,
zawierane
na
umowy
klient
może
wpływy
z czas,
określony
długoterminowe,
wycofać
się przedi
dochodów,
wypłata
odsetek
bank
wypłaca
końcem
ich
regulowanie
kapitału
po
odsetki
w
trwania
bez
należności
okresie
regularnych
utraty
odsetek
korzystania
przez
odstępach
czasu
bank
Rodzaje kredytów bankowych
* w rachunku
osobistym
* konsumpcyjny
* hipoteczny
wypłata większej
ilości środków niż
wynosi
aktualny
na
określone
długoterminowy,
stan
konta
potrzeby,
zaciągany spłata
na
ustalana
finansowanie
indywidualnie
budownictwa
mieszkaniowego
lub nabycie domu
czy mieszkania
Rodzaje kredytów dla firm
* obrotowy
* inwestycyjny
finansowanie
bieżącej
działalności
finansowanie
stworzenia lub
powiększenia
majątku trwałego
*
Bank spółdzielczy jest spółdzielnią i posiada
osobowość prawną.Założony jest na czas
nieokreślony .W ramach Banku Spółdzielczego
tworzą się :fifie,punkty kasowe podporządkowane
bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
*
Spółdzielczy Bank działa w interesach
swoich członków , prowadzi działalność
bankową na rzecz osób fizycznych, osób
prawnych,jednostek organizacyjnych.
* Przyjmuje wkłady pieniężne płatne na każde
*
*
*
*
*
żądanie
Prowadzi lokaty terminowe
Zakłada rachunki bankowe np. dla rolników
Udziela kredytów
Prowadzi bankowe rozliczenia pieniężne
Wydaje karty płatnicze
* Zebranie przedstawicieli –walne
zgromadzenie
* Rada Nadzorcza
* Zarządy
* Zebranie grup członkowskich
Warunki przyjęcia członka jest złożenie przez niego
deklaracji w formie pisemnej, która powinna zawierać
informacje o ilości zadeklarowanych udziałów a – w
przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania , w przypadku osoby prawnej jej
nazwę i siedzibę.
ODPOWIEDZI NA
PYTANIA UDZIELIŁA NAM
KIEROWNICZKA BANKU W
RADZANOWIE PANI:
Anna Ofiara
*Senator Małgosia
*Neska Dominika
*Wierzgała Iza
*Borowska Ewelina
*Neska Klaudia
Download