rodzaje banków i usługi bankowe definicja pojęcia bank

advertisement
RODZAJE BANKÓW
I USŁUGI BANKOWE
DEFINICJA
POJĘCIA
BANK
osoba prawna wykonująca działalność
gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu
depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu
instrumentów pieniądza elektronicznego
oraz innych czynności, określonych przepisami
ustawy Prawo bankowe i wymienionych
w statucie banku.
Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco,
oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze
zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych
klientów do drugich.
POWSTANIE I ROZWÓJ
Pierwsze instytucje pełniące rolę banków
powstały już w starożytności w Babilonie, znali
je też starożytni Grecy i Rzymianie.
 Instytucje te zajmowały się głównie udzielaniem
kredytów i wystawianiem weksli.
 Upadek kultury starożytnej spowodował zanik
usług bankowych, które odrodziły się wraz
z rozwojem handlu w miastach włoskich
w XI w.

HISTORIA ROZWOJU
BANKOWOŚCI W POLSCE



Pierwszą instytucją świadczącą usługi bankowe
na ziemiach polskich było założone w 1825 r.
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie,
które udzielało kredytów dużym gospodarstwom
rolnym.
W 1870 r. powstał, działający do dnia dzisiejszego
Bank Handlowy S.A. w Warszawie.
W okresie międzywojennym rozpoczęło
działalność wiele banków, m. in.: Polska Kasa
Opieki S.A., Państwowy Bank Rolny, Krajowa
Kasa Pożyczkowa oraz duża liczba tzw. wiejskich
spółdzielni kredytowych i kantorów wymiany.
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Zlikwidowano wszystkie banki (gospodarka
centralnie sterowana) , pozostawiając
jedynie bank Polska Kasa Opieki S.A.
oraz
Utworzono na wzór ZSRR Narodowy Bank
Polski jako jeden główny bank pełniący wszystkie
funkcje.
Na obszarach wsi zaczęły działać banki
spółdzielcze.
OKRES ROZWOJU GOSPODARKI
RYNKOWEJ


Z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku
reformy gospodarcze spowodowały zasadniczą
przebudowę systemu bankowego, gdyż nastąpiło
poszerzenie się zadań firm ubezpieczeniowych
oraz powstała Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie
Nowy ład społeczno-gospodarczy pozwolił
na prywatyzację polskiej gospodarki
WSPÓŁCZESNY SYSTEM
BANKOWY W POLSCE

Działa na podstawie ustawy Prawo Bankowe

Ustala:
rodzaje banków,
zakres ich czynności,
zadania nadzoru bankowego.
o
o
o
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665
z późniejszymi zmianami)
WSPÓŁCZESNY SYSTEM
BANKOWY W POLSCE
Współczesny system bankowy w Polsce
jest dwustopniowy:
 Bank
centralny
(Narodowy Bank Polski)

Banki komercyjne
PODSTAWOWE ZASADY
DZIAŁANIA BANKÓW

Zasada uniwersalizmu – poszerzanie zakresu czynności
banków

Samodzielność banku – możliwość autonomicznego
podejmowania decyzji



Zasada konkurencyjności – przyciąganie jak
największej liczby klientów atrakcyjnością udzielanych
kredytów, solidnością i różnorodnością usług
Zasada samofinansowania
Zasada komercjalizmu – maksymalizacja zysków przy
minimalizacji kosztów
Narodowy Bank Polski
jako bank centralny
Bank centralny jest najważniejszą instytucją
finansową państwa, której powierzono zadanie
emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej
kraju. Najważniejszym zadaniem banku
centralnego jest dbałość o wartość pieniądza (kurs
waluty narodowej w stosunku do innych walut)
i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu
inflacji.
Funkcje banku centralnego

Bank emisyjny - NBP ma wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym
w Polsce.

Bank banków - NBP pełni w stosunku do banków funkcje
regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora
bankowego.
 Centralny bank państwa - NBP prowadzi obsługę
bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu
i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy
celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje
ich zlecenia płatnicze.
Bank komercyjny
to specyficzna instytucja finansowa, która
gromadzi, przechowuje i gospodaruje środkami
pieniężnymi, która działa na rzecz racjonalizacji
zysków i funkcjonuje jako instytucja zaufania
społecznego. Stanowią one podstawę sektora
bankowego. Celem banku komercyjnego jest
dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów
gospodarujących w zakresie usług bankowych
przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku.
Usługi banków komercyjnych
Konto osobiste
DEPOZYTY:
 Lokaty terminowe
 Konto oszczędnościowe
 Lokaty rentierskie – umowy długoterminowe,

polegające na tym, że bank wypłaca odsetki
od wkładu w regularnych odstępach czasu,
np. co miesiąc lub kwartał. O dochodzie z lokaty decyduje
jej wielkość i czas na jaki została założona, a także okres
kapitalizacji odsetek.
Usługi banków komercyjnych






Zlecenia stałe i polecenia zapłaty
Usługi maklerskie
Doradztwo finansowe
Karty płatnicze (tzw. „plastikowy pieniądz”)
Karty kredytowe
Uzyskiwanie środków z rynku kapitałowego
(fundusze inwestycyjne)
Usługi banków komercyjnych
BANKOWOŚC ELEKTRONICZNA
Głównym celem bankowości elektronicznej jest
zapewnienie klientom wygodnego, prostego oraz
bezpiecznego dostępu do pieniędzy zgromadzonych
na rachunkach bankowych oraz dokonywania
prostych operacji na koncie. Bardzo często e-banki
oferują też usługi dodatkowe, np. ubezpieczenia
dostępne on-line czy możliwość inwestowania
w obligacje lub fundusze inwestycyjne.
Usługi banków komercyjnych
KREDYTY
Udzielanie kredytów jest drugą stroną – obok
przyjmowania depozytów – działalności banków
komercyjnych polegającej na pośredniczeniu
w przepływie środków od tych, którzy mają
nadmiar środków pieniężnych do tych, którzy mają
pomysł na ich spożytkowanie.
Usługi banków komercyjnych
Istnieje wiele różnych rodzajów kredytów. Oto najczęściej
oferowane:
 Kredyt w rachunku osobistym (koncie osobistym)
 Kredyt konsumpcyjny – udzielany jest na określone
potrzeby osób, a jego spłata indywidualnie ustalana z
bankiem. Zabezpieczenie kredytu najczęściej stanowią
dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób.
 Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt
zaciągany z przeznaczeniem na finansowanie
budownictwa mieszkaniowego lub nabycie domu czy
mieszkania.
Usługi banków komercyjnych
Finansowanie działalności przedsiębiorstw.
Wyróżnia się dwa główne rodzaje kredytów dla
przedsiębiorstw, zwanych w bankach klientami
korporacyjnymi:
 Kredyty obrotowe – przeznaczone na finansowanie
bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. zakup
towarów przez firmy handlowe.
 Kredyty inwestycyjne – służą finansowaniu nakładów,
których celem jest stworzenie lub powiększenie majątku
trwałego przedsiębiorstwa. Kredyty te są
długoterminowe i podlegają kontroli przez bank.
CIEKAWOSTKA
Bankami nie są spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe (SKOK), choć często bywają z nimi
(a zwłaszcza z bankami spółdzielczymi) mylone.
SKOK są tzw. instytucjami parabankowymi,
zaliczanymi do szerokiej kategorii instytucji
Finansowych. Są to spółdzielnie, a więc stosuje się
do nich przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.
Działają w Polsce od 1992 roku.
Zgodnie z tym Prawem "spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem
nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym
funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną
działalność gospodarczą".
Dziękuję za uwagę
Download