rynek-pieniezny-rynek

advertisement
RYNEK PIENIĘŻNY Rynek pieniężny dostarcza kapitału krótkoterminowego na finansowanie
działalności bieżącej banków, przedsiębiorstw, innych podmiotów i osób fizycznych. Rynek ten jest
mechanizmem zamiany pieniądza bankowego (banków komercyjnych) na pieniądz banku
centralnego. Chroni banki przed niewypłacalnością, stanowi rynek rezerw kasowych systemu
bankowego i gospodarki finansowej państwa. Jest miejscem spotkania popytu na pieniądz i jego
podaży - spotkania podmiotów dysponujących nadmiarem pieniądza i cierpiących na jego niedobór.
Pieniądz jest tu towarem posiadającym swoją wewnętrzną wartość. Szeroka interpretacja rynku
pieniężnego definiuje go jako strukturę rynku finansowego o specyficznych cechach: 1. jest on
segmentem rynku finansowego w znacznym stopniu kontrolowanym przez bank centralny 2. jest
rynkiem, na którym występuje znaczna ilość pośredników finansowych 3. jest źródłem utrzymania
płynności finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych 4. jest miejscem kształtowania
bazowych stóp procentowych 5. jest rynkiem wyznaczającym poziom kursów walutowych 6. jest
rynkiem, na którym cena instrumentów finansowych jest funkcją zapotrzebowania budżetu na
pieniądz gotówkowy Charakterystyczne cechy rynku pieniądza wyznaczają mu fundamentalne
zadania w systemie gospodarczym. Na rynku pieniężnym ma miejsce: - zaopatrywanie się
podmiotów gospodarczych w płynność, - alokacja zasobów finansowych i transformacji ich
terminów oraz ryzyka, - zawieranie wszystkich transakcji krótkoterminowych między podmiotami
sektora finansowego i pozafinansowego - emisja i obrót instrumentów finansowych sektora
bankowego - handel papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi nie mającymi tego
statusu Składowymi rynku pieniężnego są:
RYNEK PIENIĘŻNY
Rynek pieniężny dostarcza kapitału krótkoterminowego na finansowanie działalności bieżącej
banków, przedsiębiorstw, innych podmiotów i osób fizycznych. Rynek ten jest mechanizmem
zamiany pieniądza bankowego (banków komercyjnych) na pieniądz banku centralnego. Chroni
banki przed niewypłacalnością, stanowi rynek rezerw kasowych systemu bankowego i gospodarki
finansowej państwa. Jest miejscem spotkania popytu na pieniądz i jego podaży - spotkania
podmiotów dysponujących nadmiarem pieniądza i cierpiących na jego niedobór. Pieniądz jest tu
towarem posiadającym swoją wewnętrzną wartość.
Szeroka interpretacja rynku pieniężnego definiuje go jako strukturę rynku finansowego o
specyficznych cechach:
jest on segmentem rynku finansowego w znacznym stopniu kontrolowanym przez bank centralny
jest rynkiem, na którym występuje znaczna ilość pośredników finansowych
jest źródłem utrzymania płynności finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych
jest miejscem kształtowania bazowych stóp procentowych
jest rynkiem wyznaczającym poziom kursów walutowych
jest rynkiem, na którym cena instrumentów finansowych jest funkcją zapotrzebowania budżetu na
pieniądz gotówkowy
Charakterystyczne cechy rynku pieniądza wyznaczają mu fundamentalne zadania w systemie
gospodarczym. Na rynku pieniężnym ma miejsce:
zaopatrywanie się podmiotów gospodarczych w płynność,
alokacja zasobów finansowych i transformacji ich terminów oraz ryzyka,
zawieranie wszystkich transakcji krótkoterminowych między podmiotami sektora finansowego i
pozafinansowego
emisja i obrót instrumentów finansowych sektora bankowego
handel papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi nie mającymi tego statusu
Składowymi rynku pieniężnego są:
rynek między
(…)
… komercyjnych są wyodrębnione z bonów lokacyjnych, zaliczają się do nich:
noty depozytowe banków - stanowią imienne świadectwo przyjęcia depozytów dewizowych od
inwestorów zagranicznych,
zbywalne certyfikaty depozytowe - dokument bankowy świadczący o złożonej lokacie w banku
komercyjnym, są wystawione na okaziciela,
bony pieniężne banków komercyjnych - świadectwo istniejących krótkoterminowych oszczędności
osób fizycznych, adresowane są z góry do ograniczonego i określonego kręgu subskrybentów,
bony pieniężne banków centralnych - są papierami wartościowymi systemu bankowego, adresowane
do banków komercyjnych, ich emisja i obrót służą celom regulowania płynności stopy procentowej
w systemie bankowym.
…
….
Rynek międzybankowy wobec banków komercyjnych umożliwia zarządzanie płynnością i
prowadzenie planowania finansowego.
Banki komercyjne zawierają transakcje o różnym okresie zapadalności, aby ukształtować strukturę
zapotrzebowania na płynność. Podstawowe transakcje rynku międzybankowego mają formę
depozytu.
Depozyt międzybankowy - transakcja polegająca na przyjęciu lub udzieleniu przez jeden bank
drugiemu określonej kwoty środków pieniężnych na określony czas, przy określonej stopie
procentowej.
Ze względu na okres trwania depozyty międzybankowe dzielimy na:
krótkoterminowe, o okresie trwania od jednego dnia do jednego miesiąca,
długoterminowe, o okresie trwania od jednego miesiąca do jednego roku.
Ze względu na charakter przeprowadzonych transakcji między bankami komercyjnymi wyróżniamy
depozyty…
… decyzji co do przeznaczenia zgromadzonych środków.
Nadwyżki zasobów pieniądza na detalicznym rynku bankowym lokalizują także organizacje sektora
publicznego (jednostki budżetowe, finansowane z budżetu państwa lub budżetów samorządowych,
zakłady budżetowe pokrywające wydatki w części z własnych dochodów, fundusze pozabudżetowe
itp.)przedsiębiorstwa i niebankowe instytucje finansowe.
Instrumenty rynku pieniężnego
Weksle, które dzielą się na handlowe i finansowe.
Weksle handlowe to papiery wartościowe, które opierają się na zasadach prawa wekslowego
obowiązującego w danym kraju. Formą pojawiającej się wierzytelności jest kredyt kupiecki. Są one
papierami wartościowymi o specyficznych właściwościach, dlatego mają zastosowanie w
rozliczaniu transakcji handlowych. Mogą być dyskontowane i redyskontowane…
Rynek pieniężny
Wykład - bank banków
Polityka pieniezna,Stopy procentowe;
Wykład - Rynek pieniężny
Rodzaje rynków finansowych - wykład
Rynek pieniężny - Uczestnicy - Przedsiębiorstwo
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards