Decyzje dotyczące cen na rynku UE - E-SGH

advertisement
Decyzje dotyczące cen na rynku UE
A.M. Zarzycka
A.M. Zarzycka
Czynniki wpływające na kształtowanie cen
na eurorynku - adaptacja
• zróżnicowana struktura konkurencji
•
•
•
•
zróżnicowana struktura dystrybucji
różny poziom marż oraz prowizji
różna faza cyklu życia produktu
zróżnicowane stawki VAT oraz akcyzy
A.M. Zarzycka
Czynniki wpływające na kształtowanie
cen na eurorynku - standaryzacja
• międzynarodowe sieci dystrybucji
• działania integracyjne
• wspólna waluta euro (16 krajów)
A.M. Zarzycka
Wpływ euro na ceny w UE
 wyeliminowanie kosztów związanych z wymianą
walut oraz ryzykiem kursowym
 większa przejrzystość cen
 ujednolicenie cen
A.M. Zarzycka
Zróżnicowanie cen na eurorynku
• w strefie euro
• we wszystkich krajach UE
▫ towary luksusowe
▫ produkty innowacyjne
A.M. Zarzycka
RÓŻNICA CEN TOWARÓW LUKSUSOWYCH W
POLSCE I W KRAJACH STAREJ UE
A.M. Zarzycka
transakcje arbitrażowe
„szary marketing”
„szary import”
„import równoległy”
„szare rynki”
A.M. Zarzycka
„Europejski korytarz cenowy”
A.M. Zarzycka
Strategie cenowe
• strategia penetracji rynku (maksymalizacji
udziału w rynku)
• strategia „zbierania śmietanki” – skimming
Dystrybucja produktów na
obszarze eurorynku
A.M. Zarzycka
A.M. Zarzycka
Dystrybucja na rynku UE – mała
podatność na standaryzację
 struktury dystrybucji zakorzenione w
uwarunkowaniach lokalnych
 ograniczona możliwość przenoszenia za granicę
 interakcje pomiędzy uczestnikami kanałów
A.M. Zarzycka
Ogólnoeuropejskie tendencje w
dystrybucji
 konsolidacja w handlu detalicznym
 rozwój tzw. „zabójców kategorii” (category
killers)
 rozwój handlu elektronicznego
Rekonfiguracja europejskich struktur
dystrybucji
• wzrost atrakcyjności Europy ŚrodkowoWschodniej po roku 2004
• konsolidacja europejskich systemów produkcji i
dystrybucji
• scentralizowany model dystrybucji
Działania promocyjne w krajach
UE
A.M. Zarzycka
A.M. Zarzycka
Ograniczenia standaryzacji działań
promocyjnych w UE
 przepisy prawne
 dostęp do mediów i ich popularność
 różne znaczenie poszczególnych form promocji
 różnice kulturowe
A.M. Zarzycka
Różnice w przepisach prawnych
dotyczących reklamy





reklamowanie farmaceutyków
reklamowanie wyrobów alkoholowych
reklamowanie wyrobów tytoniowych
reklama porównawcza
reklama a dzieci
A.M. Zarzycka
Różnice pomiędzy stylami
reklamowymi dotyczą znaczenia
•
•
•
•
•
•
humoru
prostej informacji
podkładu muzycznego
tzw. liderów opinii
tradycji
języka niewrbalnego
A.M. Zarzycka
Style reklamy w wybranych krajach UE
Kraj
Styl reklamy
Niemcy
Racjonalność, opis, informacja
Wielka Brytania
Subtelność, niedopowiedzenie, ironia, humor
Hiszpania
Metafory wizualne, tradycja, szacunek wobec
osób starszych, jedzenie i picie
Francja
Innowacyjność, przyciąganie uwagi, styl
teatralny
Szwecja
Reklama w formie rozrywki, przejawy kultury
feministycznej, spotkania grupy ludzi
Download