egzamin-z-marketingu

advertisement
8
Egzamin pisemny Marketing
1. Dystrybucja wyłączna:
a)prowadzona jest przez jednego wyselekcjonowanego pośrednika b)polega na wykorzystaniu
pośredników handlowych oferujących najlepsze warunki sprzedaży
c)wzmaga możliwość rozszerzenia sprzedaży
d)wymaga wykorzystania dużej liczby punktów sprzedaży detalicznej
2. Celem działalności marketingowej w fazie wprowadzenia produktów na rynek jest:
a)uzyskanie akceptacji rynkowej danego produktu b)obniżenie kosztu jednostkowego produkcji
poprzez maksymalizację produkcji
c)maksymalizacja zysku
d)rozszerzenie możliwości zastosowania produktu
3. W metodzie portfelowej opracowanej przez Boston Konsulting bierzemy pod uwagę:
a)dynamikę wzrostu sprzedaży i udział w rynku b)atrakcyjność rynku i dynamikę wzrostu sprzedaży
c)atrakcyjność rynku i pozycję konwencyjną firmy
4. Konkurencję doskonałą charakteryzuje;
a)brak oddziaływania przedsiębiorstwa na cenę b)stosunkowo łatwe wejście na rynek nowych
przedsiębiorstw
c)występowanie wielu sprzedawców 5. Pozycjonowanie jest działaniem związanym z
kształtowaniem:
a) oferty przedsiębiorstwa prowadzącym do zajęcia wyróżniającego miejsca w świadomości
docelowych odbiorców b)image przedsiębiorstwa
c)oferty image przedsiębiorstwa prowadzącym do zajęcia wyróżniającego miejsca w świadomości
docelowych odbiorców 6. W jakiej fazie cyklu życia produktu przedsiębiorstwo realizuje najwyższy
zysk:
a)wprowadzenia na rynek
b)dojrzałości c)spadku sprzedaży
d)wzrostu sprzedaży
7. Nowy produkt w marketingu to produkt;
a)zaspokajają cy potrzeby dot ychczas nie zaspokojone b)zmodyfikowany wyłącznie w swoje
warstwie konkurencyjnej czy technologicznej
c)zaspokajającym doskonalszy sposób potrzeby dotychczas zaspokajane przez inne produkty
d)inaczej mówiąc to produkt poszerzony
8. Popyt wysokoplastyczny (doskonale elastyczny) występuje w przypadku:
a)dóbr luksusowych b)dóbr podstawowych
c)artykułów pierwszej pomocy
d)żadne z powyższych
9. Najczęściej wykorzystywanymi formami badań marketingowych fazie testowania rynku są:
a)eksperyment laboratoryjny
b)badania panelowe
c)badania ankietowe d) rynkowe 10. Istota dystrybucji intensywnej polega na:
a) wykorzystaniu jak największej liczby sklepów których konsumenci są skłonni nabyć dany
produkt b) otwieraniu tylko nie których kanałów dystrybucji
(…)
… zachowaniach
b) potrzeby opanowania mniejszych liczebnie i bardziej homogenicznych podgrup nabywców
c) faktu że żadna organizacja nie może skierować swojej oferty do wszystkich nabywców d)
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
25. Podstawowymi kryteriami segmentacji rynku odnoszącymi się między innymi do sytuacji
zakupu są:
a) psychograficzne takie jak zainteresowania styl życia
b) demograficzne…
… wynikające z segmentacji rynku:
a)dostosowanie prod. do potrzeb nabywców
b)wzrost efektywności wydatkowanych środków finansowych c)możliwość szybszego zauważania
zmian zachodzących na rynku
d)obniżenie kosztów działalności
58.W przypadku sprzedaży produktu złożonego technicznie wymagającego serwisu i usług
posprzedażowych relatywnie ogiego najwłaściwszym sposobem dystrybucji jest:
a)dystrybucja intensywna…
… aby wyeliminować konkurencje
c)na poziomie zapewniającym określony już image produktu(firmy)
61.Instrumentami wykorzystywanymi w promocji są:
a)produkt,cena,reklama,sprzedaż osobista
b)reklama, public relation, publicity, produkt
c)marketing bezpośrdni, promocja sprzedaży, reklama, public relation
d)publicity, cena, reklama, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni
62.do zewnętrznych warunków oddziaływujących…
Odpowiedzi 8 Ekonomia
Interpretacja wyników - omówienie
Odpowiedzi 3 Ekonomia
Układ grup bocznych
Relationships between C and C++
Odpowiedzi 20 Ekonomia
Reklama




















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego











.
Download