modele-uzytkowania

advertisement
Dzisiaj stosujemy 3 modele: Modele przestrzennego użytkowania ziemi
Ten model opisuje dwa uwarunkowania:
Zewnętrzne- odległość rynku zbytu, popyt na rynku, interwencja państwa, zasoby siły roboczej
Wewnętrzne- zasobność gospodarstwa w kapitał, techniczne uzbrojenie, sposób produkcji, wielkość
gospodarstwa, jakość gleb, kwalifikacje właściciela
Modele międzyregionalnego użytkowania ziemi
Określa jak zmiana użytkowania ziemi (z jednej uprawy na inna) wpłynie na strukturę upraw w
całym regionie
Modele decyzyjne
Oparte sa na stochastycznej (losowej) teorii:
Teorii uczenia się: człowiek całe Zycie uczy się najkorzystniejszych teorii
Teoria gier- człowiek próbuje okiełznąć siły przyrody
Teoria dyfuzji- rozprzestrzenianie się informacji o nowych formach uprawy, środkach ochrony,
nowych odmianach
Teoria Webera o lokalizacji
Teoria Webera o lokalizacji
Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady
Podstawy gospodarki przestrzennej
Sektorowy model Hoyta
Pytania do egzaminu
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download