pochodne, derywaty, futures, opcje

advertisement
RYNEK INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH
(pochodne, derywaty, futures, opcje)
POCHODNE- bo ich wartość aktualna (cena) zawsze
pochodzi od innego instrumentu (bazowego)
Dwa rodzaje rynków:

RYNEK KASOWY

RYNEK TERMINOWY
Kryterium podziału: moment realizacji
transakcji teraz czy w przyszłości

(1)Pochodzą zawsze od jakiegoś
instrumentu finansowego ,dotyczącego
wielkości realnej (towarowej) lub
finansowej;
(może być nim także już istniejący
derywat) lub od jakiejś realnej lub
umownej wielkości , wymiernej ilościowo i
zmieniającej się obiektywnie
(niezależnej)- np.. temperatury w
przyszłości

Cechy instrumentów
pochodnych
(2)W przypadku instrumentów
pochodnych istnieje różnica w czasie
pomiędzy:
-Datą transakcji kupna sprzedaży i
określenia ceny
-Datą realizacji- dokonania dostawy i
ostatecznego rozliczenia transakcji
 t0
t1

kupno
wykonanie transakcji
Cena ustalona teraz, transakcja w
przyszlości

(3)
Pochodne obarczone są duzym
ryzykiem –w związku z tym ich okres życia
jest krótki (zwykle nie dłużej niż do roku)

Pochodne tworzą pewne prawa, np.. zakupu
w przyszłości instrumentów bazowych po już
określonej cenie. Wartośc tych praw zależy
od zmiany kursów tych instrumentów
bazowych a nie od wartości samych
instrumentów
(np.. Pochodne na akcje nie zależą od
wartości samych akcji ale od ryzyka zmiany
kursów akcji)
 Zarządzanie
ryzykiem
portfela (biernehedging)
Zabezpieczenie przed niekorzystną
zmianą wartości kontraktu czy danego
parametru w przyszłości, poprzez odpłatne
przeniesienie ryzyka na drugą stronę
 Osiąganie
zysków
spekulacyjnych (aktywne)
Motywy operacji terminowych
Zmienność kursów procentowych
jest największa w systemie
kursów elastycznych
 DERYWATY

Transakcje sztywne
Transakcje
warunkowe
Bezwarunkowe
(dają prawo ale nie
zobowiązania obu
obowiązek wykoStron do wykonania
nania transakcji
opcje
Generalnie kontrakty pochodne
umożliwiają:
•ograniczenie ryzyka kursowego (walut,
kursów papierów wartosciowych)
• ograniczenie ryzyka zmian stopy
procentowej (zysk spekulacyjny)
•informują o trendach na rynkach
pieniężnych i kapitałowych, co pozwala na
większą przewidywalność.
Typowe kontrakty
pochodne
(ogólna nazwa: futures)

Wszystko zaczęło się od kontraktów
forward – które z czasem zostały
zastąpione przez typowe kontrakty
futures, którtymi można obrać na
giełdach towarowych i rozliczać tylko
różnicą
(w dawnej Polsce –”sprzedaż na pniu”)
Powód zawierania: ceny towarów się
wahają – i lepiej teraz zawrzeć transakcję
FORWARD i FUTURES
Prosty forward
Chcę mieć pewność że kupię/ sprzedam
w przyszłości po danej cenie – bez straty
w wyniku zmiany ceny
ale już się zobowiązałem i muszę
wykonać transakcję
forward, np. na dostawę
pszenicy :
•gwarancją jego dotrzymania jest tylko
zaufanie stron; strona która w momencie
dostawy może stracić będzie skłonna uchylać
się od wykonania
•może istnieć trudność ze znalezieniem
partnera, potrzeby obu stron mogą być
niedopasowane (np. co do ilości czy terminu)
•jeżeli pojawi się trudność realizacji fizycznej
kontraktu rozliczenie tylko finansowe wymaga
zgody obu stron.
Kontrakt
Koszty ogółem

Jak to jest w praktyce:
Futures
Gram na zmianie cen w przyszłości bo
chcę zarobić, zazwyczaj nie potrzebuję
dostawy –realizacji kontraktu
Rozliczam tylko różnicę między ceną
kontraktu a obecną
Wartośc kontraktu
futures można
precyzyjnie określić
Dane:
-Wartość
ogółem: aktualna rynkowa
towaru
-
Czas do upływu
-konieczne koszty (np. magazynowania)
Kontrakty futures, ograniczające się tylko do rozliczenia
róznicy, są dużo prostsze i znacznie zwiększają liczbę
uczestników. Mogą przy tym dotyczyć bardzo różnych rzeczy
- a zwłaszcza instrumentów finansowych (np. akcji, walut
obcych także pożyczek po danej stopie procentowej.
Wymagają jednak:
• pełnej standaryzacji i publicznego wyznaczania ceny (a
nie w drodze rokowań stron)
•pośrednika w rozliczeniach; rolę tę przejmuje Izba
Rozliczeniowa
•gwarancji wykonania (pokrycia finansowego) , co
zapewnia obowiązek każdego uczestnika umieszczenia
pewnej sumy w depozycie; w razie straty danego
uczestnika pokrycie zobowiązania następuje z jego
depozytu.
Takie warunki może zapewnić tylko zorganizowana giełda.
Kontrakt futures daje dodatkowo możliwość
arbitrażu cenowego
3,2300
nabywca kontraktu
zarabia
sprzedawca
kontraktu traci
3,2200
3,0155
3,0476
sprzedawca
kontraktu zarabia
nabywca traci
3,0100
2,9800
Kontrakt futures:
ZŁ USD
Kurs kontraktu: 3,0155/USD
(Obecnie: 3,0476
/USD)
Nabywca kontraktu obawia się dalszego wzrostu kursu dolara (do 3,2800/USD
(jeśli kurs spot okaże się większy niż kurs kontraktu nabywca zarobi (kupi
dolary po cenie kontraktu- niższej), może też sprzedaż kontrakt na rynku
kasowym. Jeśli kurs spot okaże się niższy nić cena kontraktu- nabywca
kontraktu straci koszty kontraktu
Kontrakty forward i futures porównanie
KONTRAKTY FORWARD
KONTRAKTY FUTURES
1.PRYWATNA UMOWA MIĘDZY
DWOMA STRONAMI
2.BRAK STANDARYZACJI
3.ZWYKLE JEDNA DATA
DOSTAWY
4.ROZLICZENIE FINANSOWE
NA ZAKOŃCZENIE
KONTRAKTU
5.ZWYKLE DOCHODZI DO
DOSTAWY LUB
KOŃCOWEGO ROZLICZENIA
GOTÓWKOWEGO
1.SĄ PRZEDMIOTEM OBROTU
GIEŁDOWEGO
2.KONTRAKTY
STANDARYZOWANE
3.DOSTAWA MOŻLIWA W
PRZEDZIALE DAT
4. ROZLICZANY CODZIENNIE
5. ZAZWYCZAJ POZYCJA JEST
ZAMYKANA PRZED
TERMINEM REALIZACJI
Kontrakt FRA = umowa o
rozliczenie
Liczonych od umownej
różnic
kwoty transakcji
odsetkowych
Zakładamy niekorzystną zmianę stóp
procentowych i zabezpieczamy się

FRA
Prosty hedging; zawarcie transakcji
na rynku kasowym i odwrotnej na
rynku terminowym


Hedging
zakupowy (buying
hedge)- na rynku
terminowym
zajmuję pozycję
długą (kupuję)
Hedging prostywykorzystuję tylko
jeden rodzaj
derywatów


Hedging
sprzedażowy -na
rynku terminowym
zajmuję pozycję
krótką
Hedging
kombinowanywykorzystanie wielu
rodzajów
derywatów

Arbitraż na rynkach finansowych oznacza
dokonywanie obrotu tym samym
instrumentem na różnych rynkach. Arbitraż
oznacza wykorzystanie aktualnych różnic cen
czy kursów na ten sam instrument pomiędzy
różnymi rynkami. Zyskuje się wówczas
różnice między cenami, tzw. marżę (spread).
Najprostszym przykładem jest arbitraż
walutowy; kupno tańszej waluty (względem
jakiejś waluty porównywalnej) na rynku A i
sprzedaż jej na rynku B, gdzie w stosunku do
tej waluty porównywalnej jest droższa.
ARBITRAŻ
Założenie: ceny na rynku kasowym i
terminowym zmieniają się równolegle
 Rezultat
( w wyniku działania
arbitrażystów): różnica cen na rynku
kasowym i terminowym odzwierciedla, w
tendencji, stopę procentową
(F - S)/S = i x t/360
F-cena na rynku terminowym
S-cena aktualna
i- stopa procentowa t- ilośc dni

Działanie arbitrażu
Kontrakt futures daje
dodatkowo możliwośc
arbitrażu cenowego
Część II
OPCJE
Opcja jest droga, jest realnym wydatkiem
a skorzystamy z niej tylko w pewnych
warunkach
 Może działać jak „ polisa
ubezpieczeniowa” przed niekorzystnym
wzrostem/spadkiem ceny
 Można oszczędzić częśc kosztów
równocześnie wystawiając opcję odwrotną
- ale jest to duże ryzyko

OPCJE

Uwaga na podwójne zabezpieczenie:
casus polskich opcji firm w kryzysie
Jest zawsze papierem wartościowym,
którego wartośc zależy od instrumentu
bazowego, jest bezwarunkowym
zobowiązaniem do rozliczenia z
właścicielem warrantu w dniu wykonania
(wypłacenia kwoty rozliczenia).
 Jest rozliczany między stronami, bez
pośrednictwa izby rozrachunkowej

Warrant






Ze względu na podmiot emitujący:
- warrant opcyjny- wystawcą jest bank,
biuro maklerskie lub instytucja finansowa
warrant subskrypcyjny- wystawcą jest
spółka akcyjna, na własne akcje przyszłej
emisji
Ze względu na termin:
warrant europejski: w dniu wykonania
warrant amerykański-w dowolnym dniu
do wygaśnięcia
Klasyfikacja warrantów
Warrant kupna (CALL): daje posiadaczowi
prawo do kupna określonej ilości
instrumentu bazowego, w ustalonym
okresie i po ustalonej cenie
Np: cena akcji w t1 – cena wykonania t1
 Warrant sprzedaży (PUT): umozliwia
inwestorowi sprzedaż instrumentu
podstawowego po ustalonej cenie , w dniu
wygaśnięcia
 Np: cena wykonania w t1 – cena akcji ,t1

Klasyfikacja warrantów (2)
Warrant kupna; cena wykonania 10,cena
warrantu:2,musi być pokryta cena
warrantu
8
6
4
zysk
2
0
strata
-2
-4
1
3
5
7
9 10 12
14 16





Firma eksportująca widzi trend
aprecjacji zł.(mniej pieniędzy za
eksport),już 3,45 PLN/EUR
Zawiera opcję put na euro np.
3,80 PLN/EUR co daje jej
gwarancję że uniknie dalszego
spadku kursu euro z eksportu
Bank proponuje firmie transakcję
odwrotną –bankowy call na kurs
np. 4,2 PLN/EUR
Dodatkowo inne warunki
obciążają firmę (np. wielkośc
oferowanych walut –X-przy call)
kurs złotego bardzo spada i firma
w transakcji call ponosi duże
straty (4,9-4,2 * X)
Gra firm w opcje walutowe euro
SWAP
zamieniamy się aktywami
–na jakiś czas
potem się rozliczamy
Kontrakt NDF = umowa
o rozliczenie
róznic kursowych

Liczonych od
umownej kwoty
transakcji
Przykład:Non-Delivery
Forward
(kontrakt terminowy bez
dostawy)
Amerykańska spółka ALFA działa w Niemczech. Chce
zaciągnąć kredyt:75 mln. USD. Kurs:1,2 EUR za USD
=90 mln .EUR. ALFA ma wybór:
 -kredyt w USA, LIBOR 6 M +0,5%
 Kredyt w Niemczech, 10%
-------------------------------------------------------------BETA niemiecka, działa też w USA, ubiega się o kredyt
75 mln.USD. Ma wybór:
-Kredyt w USA, LIBOR 6 M + 0,5%
-Kredyt w Niemczech, 9 %.
-------------------------------------------------------------Obu firmom opłaca się zamiana –SWAP; uzyskują
walutę w krajach działalności na lepszych warunkach

Swap walutowy - przykład
Etap II: okresowe płatności
odsetek
90 mln.EUR
75 mln
.USD
BETA
ALFA
90
mln.EUR
75 mln.USD
LIBOR 6
M+0,5
LIBOR
6M+0,5
9%
Etap I: kredyty
rynkach
i
ALFA na własnych
BETA
wymiana kwot 9bazowych
%
75 mln.
USD
90
mln.EUR
90 mln.EUR
ALFA
BETA
75
mln.USD
Etap III: wymiana kwot
bazowych i spłata kredytów
Swap procentowy -przykład
A bierze kredyt, zmienna stopa, ma
wybór:
 -przy zmiennej stopie % WIBOR(10) +2 %
 -przy stałej stopie :10 %
A przy stałej stopie zyskuje 2 %
------------------------------------------------------- B bierze kredyt ,stała stopa, ma wybór:
 -przy zmiennej stopie :WIBOR(8%) +3 %
 - przy stałej stopie: 12 %
B przy zmiennej stopie zyskuje 1%
---------------------------------------------------------------A ma komparatywną przewagę, każda ze
spółek zyskuje na zamianie

A bierze kredyt na rynku stóp stałych
 B bierze kredyt na rynku stóp zmiennych

11%
10%
A
B
WIBOR
+2,5%
Płatności między pośrednikami
kalkulowane są odrębnie niż stopy na
rynku
Swap procentowy, 2
WIBOR +3 %
A
bank
B
Kwoty będą nieco inne bo pośrednik
policzy ,którymi wymieniają się A i B, marżę
każdej ze stron
Swap procentowy – z udziałem
banku
Mamy obligacje 5-letnie
 Sfinansowane odnawialną 3 mies. pożyczką
 Zabezpieczamy się przed ryzykiem spadku
ceny obligacji
 Kontrakt IRS o nominalnej wartości 5 mln.
zł -co 3 miesiące będzie rozliczana różnica
między WIBOR 3 mies. a 5 letnią stopą
procentową

Interest Rate Swap (IRS)
Derywaty można
kombinować
powstają 2-3 piętrowe
kombinacje derywatów
opartych na derywatach
Pochodne w Polsce
51% wartości kontraktów to inwestorzy
indywidualni( na giełdach zachodnichok..10 %)
 4 miejsce w Europie
 Zachętą dla inwestorów indywidualnych
jest dźwignia finansowa –ale niesie za
sobą ryzyko!

Kontrakty terminowe w Polsce

WIG30short odzwierciedla zmiany cen spółek
odwrotnie proporcjonalnie do WIG30. Oznacza to, że
jego wartości kształtują się symetrycznie do indeksu
WIG30 - przy spadku WIG30 o 10 pkt, WIG30short
rośnie o 10 pkt, tym samym indeks ten może
stanowić podstawę do oceny inwestycji w ramach
krótkiej sprzedaży.

Wartości historyczne indeksu WIG30short przeliczone
zostały od 31 grudnia 2007 roku. Pierwsza wartość
indeksu wynosiła 3409,54 pkt, zaś na koniec
listopada 2013 r. wartość tego indeksu wyniosła
4650,28 pkt, podała giełda.
Od 1.1.2014

Indeks WIG30lev odzwierciedla zmiany cen
spółek z uwzględnieniem dźwigni finansowej.
Wzrost indeksu WIG30 pociąga za sobą
dwukrotnie większy wzrost indeksu WIG30lev przykładowo wzrost WIG30 o 10 pkt. powoduje
wzrost WIG30lev o 20 pkt. Wartości historyczne
indeksu WIG30lev zostały przeliczone za taki
sam okres jak dla WIG30short

. Wartość tego indeksu 31 grudnia 2007 r.
wynosiła 3409,54 pkt, zaś na koniec listopada
2014 1196,88 pkt.
Część III
Wykorzystanie
derywatów,
- instytucje
- typowe transakcje na
wspólczesnym rynku,
-zagrożenia
Fundusze hedgingowe są
najbardziej nastawione na
czystą spekulację
Nie podlegały dotąd nadzorowi. Powodowały masowe
przemieszczanie się , w krótkim okresie czasu, olbrzymich
aktywów
Obecnie ,po kryzysie, panuje opinia że powinny być
nadzorowane











Otwartość dla inwestora
Brak limitów ilosciowych
inwestowania
Silne ograniczenia
inwestowania aktywów
Licencjonowanie, nadzór
- wyłączenie derywatów
- brak krótkiej sprzedazy
Brak/ograniczenia dźwigni
Plynnośc (otwarte)






Wolne, brak licencji
Wąskie drzwi (kto?)
Duży próg wejścia
(suma)
Brak ram inwestowania
Bardzo duże ryzyko
Spekulacja (np..waluty)
Ponadprzeciętny zysk
(cel)
Brak nadzoru
Brak transparentności i
informacji
F.Inwestycyjne a hedgingowe
F. Hedgingowe







Alteratywna forma inwestycji
Nie idą z rynkiem, czasem przeciw
Szukają okazji
Założone duże ryzyko… i zysk
Wykorzystanie arbitrażu, dużej dźwigni
,pozycji krótkich, hedgingu
Wykorzystują matematyczne modele
ryzyka ,algorytmy transakcji
To wolny, nie regulowany rynek










Krótka sprzedaż
Long/short
Gra przeciw rynkowi
Hedging jako zabezpieczanie pozycji
Funds of hedge funds
W niepłynne aktywa (kupuje
zdyskontowane długi)
W rynki wschodzące; rynki surowcowe,
geograficzne (ryzyko brak płynności)
Arbitrażowe (aktywa ale na różnych
rynkach)
Makro- przeciw tręndom,także światowym
Gra na niezwykłe zdarzenia (np..przejęcia)
F.hedgingowe typowe








Pierwszy w USA,1949
Rozkwit po 1971 (koniec stałych kursów)
Podaż derywatów, masowe wykorzystywanie
Po 1990 r.:Rekordy zyskowności
Deregulacja rynków finansowych
Wchodzą klasyczni inwestorzy (f.emerytalne)
Boom po 2000 (2006-2007:14,5 % ;av.S&P
7%)
2008: r. - kryzys. Obecnie projekty
regulacji?
Fundusze hedgingowe- historia
Za zarządzanie |(management fee), np.2%
Za sukces powyżej pewnego limitu; ok..20 %
Ustanawia się limit (minimum wartości)
Wynagrodzenie za sukces dopiero od
osiągnięcia limitu
 Min. 2 lata
 Olbrzymie dochody z prowizji stały się celem
krytyki w USA (we Francji i W. Brytanii
opodatkowanie 50%)




Prowizje funduszu hedge
ETF-y
Exchange Trade Funds

Jednostki funduszu
otwartego mają
każdego dnia net
value –ale nie można
nimi swobodnie
obracać

Certyfikaty funduszu
zamkniętego mogą
być handlowane (nie
zawsze ciągle) ale
mają tylko aktualną
wartość rynkowa
(może być większa lub
mniejsza niż
wynikająca z pokrycia
danymi aktywami)
Czy można połączyć cechy funduszu
inwestycyjnego otwartego i
zamkniętego?
ETF-Exchange Trade Funds







Powstanie:USA,1993 r.
W Europie- od 1999 r
Pierwszy replikujący indeksy:2002 r.
W Polsce- na razie brak odpowiedniej
regulacji (potrzebna zmiana ustawy o f.
inwestycyjnych i o ofercie publicznej z 2005
r.)
W 2010 r. ETF WIG-u 20?
Początkowo były tworzone dla inwestorów
instytucjonalnych
Wysoka płynnośc, niskie koszty zarządzania
ETF-y; historia







ETF kraju
ETF przemysłu komputerowego
ETF złota
ETF akcji małych firm
Aktywami mogą być akcje, obligacje,
indeksy.
ETF umożliwia inwestowanie w dany aktyw
bez jego bezpośredniego nabycia; nabywa
go sam fundusz a inwestor nabywa jednostki
funduszu
Jednostki funduszu są wyceniane tak jak
aktywa które posiada fundusz
ETF jest zbiornikiem aktywów
dobranych wg.danego kryterium
,np.:







Fundusz zakupuje dane aktywa (np.akcje
kopalń złota)
Dzieli na jednostki i oferuje dużym nabywcom
,ci dalej rozprowadzają małym inwestorom
Jednostki funduszu są wyceniane każdego
dnia wg. cen (kursów) aktywów
Są dopuszczone do obrotu giełdowego i tam
notowane i handlowane
Zwykle zarządzane sa pasywnie (trzymają
dane aktywa)
Większość ETF działa na rynkach
międzynarodowych
W USA tworzenie jest wolne, nie są
licencjonowane
USA

świat
W USA to 25% transakcji
Wartośc
aktywów:800
mld.USD w 2007 r.
 Bardzo szybki
wzrost
 W kryzysie
wykazały się
dochodowością
 (w przeciwieństwie
do inwestycyjnych)







10 tys.- 30 tys.? Brak ewidencji
Aktywa: ponad 1 bln,USD
Obecnie b. popularne, wśród zwyłych
inwestorów i instytucji finansowych
Najwięcej USA, W. Brytania, także Azja
W Europie dążenia do regulacji (UCITS)
Czy po kryzysie będzie nadzór???
Fundusze ETF na świecie
Produkty
strukturyzowane
Prezentacja
Produkty strukturyzowane w 2007 r: 7,5
mld.zł.
 Po kryzysie i stratach (giełda, fundusze
inwestycyjne) stają się popularne!




Koszty
Sprzedawca produktu strukturyzowanego
(„struktury”) może wziąć znaczną częśc zysku
Jeśli inwestycja jest prosta (np. lokata ) to
inwestując sami możemy zatrzymać cały zysk
Wynik finansowy =
Nominalna
kwota
kontraktów
depozyt
X róznice
cenowe
Spekulacja posługuje się dużą dźwignią
(np..1:30); depozyt zabezpieczający to mały
procent całej kwoty inwestycji
Spekulacja na rynku
terminowym
Wzrost lewarowania,USA 20032014

Spekulanci świadomie przejmują (kupują
) ryzyko dzięki czemu strona
zabezpieczająca się przed ryzykiem
znajduje partnera kontraktu; gdyby nie
było spekulantów nie byłoby możliwe
zawieranie wielu kontraktów terminowych

Spekulanci zabezpieczają płynnośc rynku,
zarówno kasowego jak i zwłaszcza
terminowego; dzięki nim funkcjonuje
rynek wtórny kontraktów terminowych

W sensie makroekonomicznym spekulanci
koncentrują ryzyko w gospodarce
,zwłaszcza na rynkach finansowych.
Czy spekulanci są pożyteczni?








Powołujemy spółkę specjalnego znaczenia
Wyposażamy ją w pewne aktywa
przekazujemy należnosci z kredytów
(upoważnienie do pobierania)
Trzeba uzyskać rating
SIV emituje papiery dłużne zabezpieczone
ciągłym spływem naleznosci
Przepakowanie, podział, ew.grupy ryzyka
Emisja papierów dłużnych ,szukamy nabywcy
Efekt: aktywa (należności przyszłe) zmieniają
się w płynny kapitał, dalej można nim
obracać
Sekuratyzacja
Sekuratyzacja - schemat
Dalsze slaidy mają tylko
wartość informacyjną
Pokazują wielkość, historię derywatów,zakres stosowania i niektóre
konsekwencje derywatów
A także głosy krytyczne i związek nadmiernego stosowania
derywatów z przerostem sektora finansowego w niektórych krajach
(finansjalizacja)
Derywaty -USA
Przyczynek do kryzysu finansowego
CREDIT DEFAULT SWAPS
 -INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
RYZYKIEM NIESPLACENIA (DEFAULT)
PAPIERTU DŁUZNEGO,
np. obligacji

CDS

CDS 10-letnich obligacji USA jako dolny
poziom ceny CDS innych krajów
Derywaty na świecie
700-1200 bln.USD
Na giełdzie i OTC
Jak rozwijał się rynek
terminowy
Instrumenty terminowe mają starą tradycję
Dane o derywatach na
świecie
ISDA
BIS
W 2008 r. wartośc
derywatów na światowych
rynkach szacowano na 500
bln. USD.
Przekracza to ośmiokrotnie globalny PKB i globalną
podaż pieniądza (pieniędzy w obiegu i depozytów)
Obecnie 2012 :700-1000 bln.USD
JAKA JEST WARTOŚĆ AKTYWÓW
FINANSOWYCH NA ŚWIECIE?



GLOBALNA WARTOŚC M0 :ok.5 BLN. USD
Globalna wartość akcji i obligacji: 120
bln.USD
GLOBALNA WARTOŚC WSZYSTKICH
AKTYWÓW (akcje, obligacje ,forex, derywaty
kredytowe, opcje, futures, swapy, hybrydowe,
nieruchomości, etc.)
:1000 BLN. USD
Źródło:Gold Transforming into a Completely Demonetized
Wealth Asset,
 Seeging Alpha,Nov.06,2009.
 htttp://seekingalpha.com/article/171741-gold-transformingin…..

600 bln.USD?
1000 bln.USD?
1400 bln.USD?
Nominalna wartość derywatów:1,4
tryliona USD ; to znaczy:
 40 razy światowy rynek akcji
 10 razy światowy rynek (akcje +
obligacje)
 23 razy światowy PKB




Jaka jest wartość derywatów
istniejących na świecie?
Do kryzysu w USA w znaczny sposób
przyczyniły się sekuratyzowane kredyty
mieszkaniowe zabezpieczone
hipotecznie(CDO), kolejnych generacji (o
coraz większym ryzyku kredytobiorcy);
 następnie na nich tworzono pochodne –
opcje(CDS) dające ochronę przed
ryzykiem kredytowym; emitowały je na
masową skalę banki inwestycyjne których
kapitał był mniejszy niż zobowiązania

Pochodne a obecny kryzys

Uwaga
KAZDY DERYWAT TO PO PROSTU ZAKŁAD
 KTOŚ MUSI STRACIĆ ABY DRUGA
STRONA MOGŁA WYGRAĆ
 jeśli DRUGA STRONA NIE ZREALIZUJE
UMOWY TO WARTOŚĆ DERYWATU= 0

Czy derywaty są tyle warte co
dym?
Czy uregulować obrót derywatami?
 Poddać ich obrót izbie rozliczeniowej?
 Lobby finansowe sprzeciwia się

Czy możliwe jest całkowite unikniecie
ryzyka straty na rynku ?
 –jeśli nie to derywaty tworzą fikcyjną
pewność

Konieczny jest nadzór nad rynkiem
pochodnych
 Konieczne jest monitorowanie stosowania
dźwigni (wymagany stosunek kapitału
własnego do przyjętego ryzyka
 Niebezpieczne są instrumenty całkowicie
nie podlegające nadzorowi (fundusze
hedgingowe,CBS-y)
 Sekuratyzacja przerzuca całe ryzyko
papieru na inne podmioty które go nabyły

Wnioski z kryzysu
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards