Inwestowanie w Indeksy Fundusze Portfelowe Asset Management

advertisement
Inwestowanie w Indeksy
Fundusze Portfelowe
Asset Management
Adrian Salabura
Mateusz Mikołajczyk
Jednostki indeksowe (MiniWig20)
• instrument pochodny -służy inwestowaniu w
indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania
akcji spółek
• zmienia wartość podobnie do bazowego
indeksu giełdowego (WIG20)
• umożliwia inwestycję równoważną nabyciu
całego portfela danego indeksu bez
konieczności zakupu akcji wchodzących w
skład tego indeksu.
Co dają jednostki indeksowe ?
• bezpieczny i prosty sposób inwestowania
• inwestycja pośrednio w indeks WIG20, oparty
o ceny akcji największych i najbardziej
płynnych spółek (łatwiejsza analiza)
• cena jednostki nie zależy od zmiany ceny
jednej akcji, lecz od zmiany ceny całego
indeksu
Cena jednostek ideksowych
• cena jednostki= wartość indeksu WIG20*0.1zł
Wartość
indeksu
WIG20
1700 pkt
Mnożnik
Cena JI
(indeks * 0,1 zł)
0,1 zł
170 zł
1550 pkt
0,1 zł
155 zł
1320 pkt
0,1 zł
132 zł
Certyfikaty Indeksowe
• Syntetyczny instrument finansowy
• Naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego np.
indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy
innych instrumentów finansowych w stosunku 1:1
• Mają wyższą płynność niż jednostki indeksowe
• Rozliczenie poprzez wypłacanie określonej sumy bez
konieczności posiadania aktywów
• Certyfikaty Indeksowe zazwyczaj nie mają daty
wygaśnięcia
• Inwestor może łatwo określić wartość certyfikatu.
Wystarczy pomnożyć cenę instrumentu
bazowego przez współczynnik subskrypcji.
RCDAXAOPEN
• Odzwierciedlenie Indeksu DAX, liczonego przez
Deutsche Börse AG
• Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych
spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz
obrotu
• Emitent: Raiffeisen Centrobank
Fundusz Portfelowy
• Może on zostać utworzony wyłącznie jako fundusz
inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ma prawo do emitowania w
sposób ciągły publicznych certyfikatów inwestycyjnych
• Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego fundusz portfelowy
dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania
określonego indeksu lub portfela bazowego
• Posiadacze certyfikatów indeksowych mają prawo
głosu na walnych zgromadzeniach
Fundusze ETF
• Exchange-traded fund (ETF)
• Otwarty fundusz inwestycyjny, którego celem jest
dążenie do odzwierciedlenia zachowania (wyników)
określonego indeksu
• Regulowany dyrektywami unijnymi oraz regulacjami
krajowymi
• Zmiany w takim portfelu następują tylko w przypadku
wycofywania się inwestorów
Przykład inwestowania w ETF
•
•
•
•
ETF na WIG20 ma wartość 1/10 indeksu.
WIG20 jest na poziomie 2500 punktów
ETF ma wartość 250 zł
WIG20 rośnie do 2600 punktów  wartość ETF
rośnie i zarabiamy 10 zł
• WIG20 spada do poziomu 2400 punktów  wartość
ETF spada i odnosimy stratę 10 zł.
Zalety ETF
•
•
•
•
•
•
Dywersyfikacja
Płynność
Koszty
Bezpieczeństwo
Przejrzystość
Krótka sprzedaż
Kontrakty terminowe na indeksy
• W obrocie giełdowym znajdują się kontrakty
terminowe na indeksy WIG20 – mnożnik 20 i
mWIG40 – mnożnik 10.
• Brak fizycznej dostawy portfela papierów
wartościowych
• Rozliczenie następuje wyłącznie w formie
pieniężnej
Nazwa skrócona kontraktów
FW20krr (20)
• gdzie:
F - oznaczenie kontraktu terminowego
W20 (W40) - skrót nazwy instrument
bazowego
• k - kod określający miesiąc wykonania:
H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z grudzień
• rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania
Wartość kontraktu
• Wartość kontraktu to:
Mnożnik * kurs kontraktu
Przykładowo inwestor kupując 1 kontrakt na
WIG20 (z mnożnikiem 20) po cenie 2 500
zawiera transakcję o wartości 20 PLN x 2500 =
50 000 PLN.
Asset management
• zarządzanie aktywami na zlecenie – forma
lokowania nadwyżek
• Usługa przeznaczona dla zamożnych klientów
indywidualnych, lub instytucjonalnych
• Coraz więcej instytucji oferuje te usługi, co
czyni je coraz popularniejszymi.
• Łączne aktywa portfeli AM w Polsce to kilka
miliardów złotych
Różne strategie AM
• Bezpieczna
- środki są lokowane na krajowym jak i
zagranicznym rynku instrumentów dłużnych.
-przeznaczona dla inwestorów z dużą awersją do
ryzyka
-stopy zwrotu porównywalne z lokatami
bankowymi przy zachowaniu płynności
inwestycji
Różne strategie AM
• Umiarkowanie ryzykowna
- z ograniczonym udziałem akcji
-dedykowana inwestorom, którzy chcą
długoterminowo ulokować środki pieniężne
-stopy zwrotu wyższe niż z lokat bankowych
- zysk opiera się na wykorzystaniu dłużnych
papierów wartościowych oraz potencjału
wzrostowego rynku akcji
Różne strategie AM
• Ryzykowna
- oparta głównie na akcjach, alternatywa dla
samodzielnego inwestowania
- przeznaczone dla doświadczonych inwestorów
akceptujących duże ryzyko
- udział akcji w portfelu, dzięki kredytowaniu lub
wykorzystaniu kontraktów terminowych, może
przekraczać 100% środków własnych
- wysoka stopa zwrotu
Dziękujemy za uwagę
Download