Przykłady instrumentów indeksowych oraz usługi zarządzania

advertisement
PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH
ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA
ZLECENIE KLIENTA
Maria Fomicziowa
Volha Akhremenka
Indeksowe instrumenty syntetyczne
- stopa zwrotu bliska stopie zwrotu z portfela aktywów
- relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej
- inwestować małe kwoty
- zarabiać na dźwigni finansowej
- brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i
papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu
Jednostki indeksowe

wystawiane na długi okres

zmiany wartości naśladują zmiany wartości indeksu

brak praw korporacyjnych i majątkowych do aktywów

wystawca korzysta z dźwigni finansowej

długoterminowy trend wzrostowy

charakteryzuje się niską płynnością

wypierany przez kontrakty terminowe i opcje indeksowe
MiniWIG20
wyceniana w sposób ciągły i wygasa w grudniu
2025 r.
 10% wartości indeksu WIG20
 cena nieobowiązkowo = 1/10 indeksu WIG20
 możliwość występowania arbitrażu
 rozliczenie pozycji wg ceny otwarcia z kolejnego
dnia obrotów

Nabycie jednostek indeksowych
MiniWIG20
 100 szt. j. Indeksowych, gdy WIG20 = 1269,26 pkt
 transakcje po kursie miniWIG20=127,80 zł (koszt
transakcji 12780 zł =100*127,80 zł)
Na zamknięcie sesji → zlecenie sprzedaży 100 szt., gdy
WIG20 = 1264,86 pkt
transakcja po kursie miniWIG20=127,40 zł (12740 zł
minus prowizję)
 strata 40 zł
Źródło: www.gpw.pl
Certyfikaty indeksowe
emisja przez instytucję finansową
 łatwiej zdywersyfikować ryzyko
 emisja serii → duża podaż instrumentów na rynku
 dla inwestorów indywidualnych, posiadających
niewielkie zasoby finansowe
 bez określonego terminu zapadalności, naśladujące
zachowanie określonego indeksu
 nie ma wymogu bieżącego rozliczania pozycji oraz
złożenia zabezpieczenia

Certyfikaty indeksowe
Zalety:
 Relatywnie tani dostęp do instrumentów
 Zapewnienie płynności i odpowiedniej wyceny przez emitenta
 Notowania w walucie krajowej
 Rozliczenie podatkowe przekazywane przez biuro maklerskie
 Możliwość wykorzystania certyfikatów jako zabezpieczenia
innych inwestycji na polskim rynku
Wady:
 Brak krótkiej sprzedaży - zarabianie tylko na wzrostach
 Ryzyko kursowe
 Brak dźwigni finansowej występującej w instrumentach
pochodnych
RCSAEAOPEN
 naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy
 20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej
 debiut: 28 stycznia 2009 r. na GPW
 emitent: Raiffeisen Centrobank AG
 wyemitowano 1 mln certyfikatów,
 mnożnik 0.9497
 maksymalny spread 6%
Fundusze indeksowe
- najwierniej odwzorowywać indeks bazowy
- wykup portfela akcji danego indeksu
- wyniki praktycznie niezależne od decyzji zarządzających
- skład funduszu = skład indeksu
- wynik zależy od koniuktury rynku
- lepsze wyniki niż 60-70% funduszy na rynku
Fundusze indeksowe
Zalety:
opłata za zarządzanie w Ipopema m-indeks wynosi 1,5%
 za pośrednictwem SFI zerowa prowizja
 uwzględnienie dywidendy
 dywersyfikacja
 próg wejścia 100 zł
 bardziej stabilny
Fundusze indeksowe
Co to jest “Kontrakt terminowy”?
Kontrakt terminowy jest umową, w której
kupujący zobowiązuje się do zakupienia w
przyszłości określonego towaru, zwanego
instrumentem bazowym. Sprzedający
zobowiązuje się natomiast do sprzedania
określonego w kontrakcie instrumentu
bazowego.
Przykład kontraktu terminowego na
indeks mWIG40
inwestor kupuje w danym dniu po kursie 1000 pkt
kontrakt na mWIG40 wygasający we wrześniu 2012 r.
cena kontraktu wynosi 10 000 zł (1000 pkt x 10 zł)
poziom depozytu zabezpieczającego na 12% wartości
kontraktu
po pewnym czasie inwestor sprzedaje zakupiony kontrakt
po kursie 1200 pkt, zamykając pozycję
zysk 2000 zł [ (1200 pkt - 1000 pkt) x 10 zł ], a biuro
maklerskie zwróci mu wpłacony depozyt
Zwrot z inwestycji dla kupującego
kontrakt terminowy
Źródło: http://www.gpw.pl
Zwrot z inwestycji dla sprzedającego
kontrakt terminowy
Źródło: http://www.gpw.pl
Jak wygląda zarządzanie aktywami
(asset management)?
 Klienci indywidualni i podmioty gospodarcze
 Co najmniej 100 000 zł
 Brak opłat dystrybucyjnych & manipulacyjnych
 Czas trwania zależy od klienta
 Miesięczne zestawienia składu portfela
 Strategie: portfele akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu
 → okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
 Opłaty + dodatkowo dla indywidualnych inwestycji
Portfel pieniężny
Minimalna wpłata: 100 000 zł
Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok
Poziom ryzyka: minimalny
Cel inwestycyjny: ochrona realnej wartości aktywów portfela
Styl inwestycyjny: zarządzający dobiera do portfela wyłącznie
obligacje Skarbu Państwa o terminie wykupu do 1 roku.
Struktura portfela: do 100% portfela lokowane jest w obligacje
emitowane przez Skarb Państwa.
Główne czynniki ryzyka: ryzyko zmiany cen papierów
wartościowych w krótkim okresie
Portfel akcyjny 6x3
Minimalna wpłata: 100 000 zł
Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok, rekomendowany 3 lata
Poziom ryzyka: minimalny
Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu
wartości lokat
Styl inwestycyjny: akcje spółek z dobrą kondycją finansową lub walory
firm mających szanse na poprawę wyników
Struktura portfela: minimum 80% portfela jest inwestowane w akcje.
Portfel składa się z papierów 18 spółek z trzech branż
Główne czynniki ryzyka: ryzyko rynkowe lub ryzyko zmiany cen
poszczególnych akcji
BIBLIOGRRAFIA:
http://www.bloomberg.com/
http://www.lyxoretf.pl
http://www.gpw.pl/
http://www.stooq.pl/
Dziękujemy za uwagę 
Download