zarzadzanie-portfelem-inwestycyjnym-dr-polasik

advertisement
20
Wykład 29.11.2012 - dr Polasik Plan wykładu: Inwestowanie na rynku kapitałowym
- rynki finansowe i instrumenty finansowe
- instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym
- instrumenty rynku pieniężnego
- wycena obligacji
- wycena akcji
- indeksy giełdowe i ich rola
- metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
- analiza fundamentalna
- analiza techniczna
Portfel inwestycyjny
- pojęcie i istota portfela
- cel konstruowania portfela
- zarządzanie portfelem PW
Teorie portfela
- teorie portfela 2 spółek
- teorie portfela wielu spółek
- teorie portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
- teoria użyteczności w analizie portfela
- inne metody stosowane w teorii portfela
Modele rynku kapitałowego i zarządzanie portfelem
- model jednowskaźnikowy
- model rynku kapitałowego CAPM
- model rynku kapitałowego APT
- elementy zarządzania portfelem
Na egzamin wystarczy to co na wykładzie! TEST jednokrotnego wyboru (ujemne pkt za błędną
odpowiedź) + zadania graficzne do rozwiązania (interpretacje) + ważne wzory i definicje Tu dobrze
wytłumaczone są pojęcia z pkt 4= Z. Głodek: „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”
A. Elder „Inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem”
Inwestycja- to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w
przyszłości. Oszczędności- tę część zarobionych pieniędzy, która nie została od razu spożytkowana
na zakup produkt ów lub usług.
Czynniki ryzyka inwestycji: - niepewność przyszłości, inflacja, Korzyść mierzona oczekiwaną stopą
zwrotu a ryzyko- 2 pojęcia, którymi będziemy się posługiwali .
Wykład 13.12.2012 Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Historia
inwestowania portfelowego w ramach dziedziny nauki finansów Finanse to stosunkowo młoda
dziedzina nauki (pod koniec XIX zostały wydzielone z nauk ekonomicznych i oddzielone od
rachunkowości).
Po kryzysie lat 30' przez rozwój przemysłu, potrzebne było uzyskiwanie kapitału poprzez
emitowanie akcji.
W czasie II wojny światowej rozwinęło się planowanie (metody ekonometryczne).
Lata 50' XXw. rozwinęło się zarządzanie finansami przedsiębiorstw (firmę zaczęto opisywać
matematycznie w ilościowy sposób).
1952r.- H. Markowitz publikuje teorię portfela inwestycyjnego (TPI)- pierwsza publikacja, która do
finansów wprowadza matematykę i statystykę.
(…)
… (Po) może zostać obliczona jako suma tego nieskończonego strumienia dywidend:
ks- oczekiwana minimalna stopa zwrotu z akcji
Dt- wartość oczekiwanych dywidend w kolejnych latach posiadania akcji (D1 jest pierwszą z
oczekiwanych dywidend i będzie wypłacana przy końcu bieżącego roku, D2 jest dywidendą
oczekiwaną przy końcu drugiego roku)
W przypadku gdy inwestor zamierza utrzymać akcję tylko przez określony czas…
… (odsetek) w sposób i terminach ustalonych w warunkach emisji. Świadczenia niepieniężne mogą
obejmować prawo do:
Udziału w przyszłych zyskach emitenta
Prawo do zamiany obligacji na akcje (obligacje zamienne)
Pierwszeństwo do objęcia w przyszłości akcji nowej emisji
Klasyfikacja obligacji:
Obligacje ze względu na zabezpieczenie roszczeń
- obligacje niezabezpieczone ( ich zabezpieczeniem są główne dochody…
…
METODY PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM:
Analiza portfelowa- zajmuje się technikami inwestowania w więcej niż jeden walor. Głównym
motywem kupowania więcej niż 1 PW=> jest zmniejszenie do 0 ryzyka dywersyfikowalnego i
zoptymalizowanie przychodu i ryzyka inwestycji. Metoda ta opiera się na metodach ilościowych
(wynik jest wynikiem obliczeń)
Portfel PW- dowolny zestaw PW…
Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy
Portfel akcji dwóch spółek
Pytania z egzaminu 2013
Elementy analizy portfelowej w ujęciu teorii- wykład 1
ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi
Portfel inwestycyjny - wykłady
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download