Zarządzanie aktywami ( asset management)

advertisement
INWESTYCJE W INDEKSY &
ZARZĄDZANIE
AKTYWAMI
Maciej Prusaczyk 325455
Paweł Skrętkowicz 328243
FUNDUSZE PORTFELOWE
Są to fundusze zamknięte (FIZ),
emitujące w sposób ciągły
certyfikaty inwestycyjne. Nie
posiadają subfunduszy.
Stworzone głównie do inwestycji
w indeksy lub grupy aktywów
określone w statucie.
 Podstawa
prawna:
Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych
(Dz.
U. z 2004r. Nr 146, poz. 1546.) –dot.
towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 Kogo
dotyczy:
Inwestorów zainteresowanych stabilnym,
niewielkim zyskiem oraz możliwością
decydowania o przyszłości spółek wchodzących w
skład portfela poprzez udział w walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
SPOSOBY INWESTYCJI FUNDUSZY
PORTFELOWYCH:

Portfel indeksowy
Są to inwestycje w uznane indeksy giełdowe takie jak Dow
Jones Industrial Avarage, Nikkei 225 czy rodzimy WIG 20.

Portfel bazowy
Inwestycje w grupy aktywów określone przez statut funduszu
(np. surowce, akcje, obligacje).
ZMIANA SKŁADU PORTFELA

1.
2.
3.
4.
Możliwa tylko w czterech przypadkach:
zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów
wartościowych, na którym oparty jest portfel indeksowy,
przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o
podobnym charakterze dotyczącego emitenta papierów
wartościowych, które wchodzą w skład portfela bazowego, lub
podziału, wymiany, zmiany wartości nominalnej lub innej
zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub
zajścia innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego
zmianę wartości lub praw z papierów wartościowych
wchodzących w skład portfela bazowego,
wycofania z obrotu na regulowanym rynku urzędowym papierów
wartościowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje
lokat,
zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie
funduszu.
ETF- PRZYKŁAD INWESTYCJI W INDEKSY

ETF (Exchange Traded Fund) na indeks WIG 20,
którego emitentem jest LYXOR Asset
Management to najbardziej znany na polskim
rynku fundusz portfelowy odwzorowujący
indeksy. Fundusz wykupuje akcje dokładnie
odwzorowując indeks. W tym przypadku ETF ma
wartość 1/10 indeksu. Każdy uczestnik funduszu
otrzymuje certyfikat inwestycyjny odpowiadający
proporcjonalnej liczbie akcji. ETF tylko naśladuje
indeks nie próbując osiągnąć lepszego wyniku,
jak ma to miejsce w funduszach inwestycyjnych.
Dzięki temu ma bardzo małe koszty zarządzania.


Na polskim rynku następuje rozwój funduszy portfelowych
jednak z powodu małych marż jest on opłacalny dla
założycieli funduszy tylko przy emisji dużej ilości
certyfikatów. Dlatego na kolejne ETF-y (po tych na S&P
500 i DAX) będziemy musieli jeszcze poczekać.
Za granicą ten rodzaj inwestowania jest już rozwinięty i
stale zwiększa swój udział.
ETF-y nie inwestują całego kapitału otrzymanego
od klientów. Dlatego ich wrażliwość na wahania
jest mniejsza niż samych indeksów. Dzięki temu
w czasie spadków fundusz straci mniej, a w
trakcie wzrostów zyska również mniej co
zapewnia większą stabilność.
 ETF-y wypłacają klientom coroczna dywidendę
(która nie jest uwzględniana przy indeksach).
 Od września 2010r. do końca stycznia 2012r.
ETF Lyxor stracił 6,9 % podczas gdy sam WIG 20
stracił 10,8 %.

STOPY ZWROTU
ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
( ASSET MANAGEMENT)
Jest to, oferowana przez: biura
maklerskie, towarzystwa funduszy
inwestycyjnych (TFI) oraz
wyspecjalizowane podmioty
inwestycyjne, usługa polegająca na
indywidualnym zarządzaniu
majątkiem klienta.
 Podstawa
prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2005 r.
Nr 183, poz. 1538) – dot. firm inwestycyjnych
Ustawa o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z
2004 r. Nr 146, poz. 1546) dot. towarzystw
funduszy inwestycyjnych
 Kogo dotyczy:
Z usługi zarządzania aktywami mogą korzystać
zasobni klienci indywidualni ( >40 tys. Zł*) oraz
klienci instytucjonalni.
RÓŻNICE MIĘDZY FUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI, A USŁUGĄ ZARZĄDZANIA
AKTYWAMI

(FI)
Inwestor lokuje swoje środki w
jeden zbiorczy portfel,
nabywając jednostki
uczestnictwa.
Dostępny dla każdego

(ZA)
Każdy klient ma swój odrębny
indywidualny rachunek.
Zarządzający rachunkiem mogą
szybko reagować na zmiany
na rynkach finansowych, bądź
pod wpływem preferencji
inwestora
Klient posiada szczegółową
wiedzę na temat składu
portfela inwestycyjnego
Prestiż
Źródło: [http://wiedzaifinanse.pl/artykuly.php/103/135,wszystko,o,asset,management]
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Klient określa swój profil pod względem:
 Horyzontu
czasowego inwestycji
 Stopnia skłonności do ryzyka
 Preferencji co do stopnia zwrotu
 Wyboru aktywów w swoim portfelu
(płynność środków)
Źródło: [http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/asset-management-zarzadzanieaktywami-w-polsce-cz-1.html]
STRATEGIE
 Każdy
podmiot świadczący usługi „zarządzania
aktywami” ma pewien wachlarz standardowych
typów strategii od bezpiecznych (papiery
dłużne), przez umiarkowane (kombinacje akcji i
papierów dłużnych) do agresywnych ( głównie
akcje)
 Niektóre podmioty dają możliwość tworzenia
całkowicie indywidualnych strategii pod
potrzeby klienta
STRATEGIE INWESTYCYJNE – SKARBIEC EXCELLENCE
Źródło: http://www.skarbiec.pl/excellence/zarzadzanie_aktywami/strategie_inwestycyjne
STOPY ZWROTU PORTFELI
ZARZĄDZANYCH PRZEZ TFI SKARBIEC
Źródło: [http://www.skarbiec.pl/repository/dokumenty/skarbiecexcellence/20130930_stopy_zwrotu_z_portfeli.pdf]
BENCHMARK
Czyli „stopa odniesienia”, pewnego rodzaju weryfikacja czy zarządzający
majątkiem odnoszą ponadprzeciętny zysk.
Źródło:[http://bossa.pl/oferta/zarzadzanie/wyniki/szczegolowe/]
OPŁATY
 Istnieją
różne sposoby naliczania opłat w zależności od
usługodawcy
 Występują pewne prawidłowości:
Zasobniejszy portfel – opłaty niższe;
Portfel bardziej „akcyjny” – wyższe opłaty w związku z
prowizją, częstotliwością transakcji, podatkami od
zysków kapitałowych
 Poza tym: kombinacja opłat stałych i zmiennych, lub
tylko stałych.*
 Opłaty od zysku (success fee); ustalony procent od zysku
netto lub procent od różnicy zysku od punktu
odniesienia (benchmark’a).
Źródło: [http://wiedzaifinanse.pl/artykuly.php/103/135,wszystko,o,asset,management]
CD...
- PODSUMOWANIE
 Brak
pełnej informacji (jawności) wśród firm
oferujących usługę zarządzania aktwami, co do
kosztów i wyników.
 GIPS (Global Investment Performance
Standards) globalne standardy prezentacji
wyników.
 Istnieją badania, wskazujące niewielkie różnice
w wynikach między usługą zarządzania
aktywami, a funduszami inw.* Zasobniejszy
klient ma większą siłę przetargową co do
wielkości prowizji i opłat.
*http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/asset-management-zarzadzanie-aktywamiw-polsce-cz-1.html
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download