Inwestowanie w indeksy

advertisement
Inwestowanie w indeksy
GRABOWSKA URSZULA
PSZKIT KAROLINA
Czym są ETF-y?
 ETF z ang. exchange-traded fund
 pierwszy ETF na GPW w 2010r.
 oparte o indeks giełdowy
 cel: jest jak najdokładniejsze odwzorowanie
indeksu
 nazwa ETF, w celach marketingowych,
tłumaczona także jako Easy to use,
Transparent, Flexible, czyli prosty w użyciu,
przejrzysty, elastyczny
Inwestowanie w ETF-zalety
1. Prostota
2. Maksymalna dywersyfikacja
3. Dla każdego
4. Niższe koszty
5. Czas realizacji
Inwestowanie w ETF-wady
Mała oferta w Polsce
 ETFWIG20L
 ETFDAX
 ETFS&P500
2. Ryzyko
 walutowe
 kontrahenta
 błędu naśladowania
1.
ETF na świecie
 Debiut w 1990 roku w Torronto
 Dominacja funduszy akcyjnych (82,2%)
 Funkcjonowanie 3 581 funduszy typu ETF
 Łączna wartość około 1,5 bln USD
 Dostępne na 59 giełdach na całym świecie
 Ponad 220 instytucji dostarczających funduszy,
głównie: BlackRock, State Street Global Advisors,
Vanguard oraz Power Shares
Procentowy rozkład rynku ETF
w roku 2013
Źródło: www.icifactbook.org/fb_ch3.html
Wartość aktywów netto funduszy ETF na
świecie (mld USD)
Źródło: www.parkiet.com
Fundusze ETF na GPW
 ETF na indeks WIG20
data debiutu na GPW: 22 września 2010
waluta indeksu: PLN
wartość początkowa: 1/10 wartości indeksu
WIG20
obecny kurs: ok 270zł
brak możliwości handlu na innych giełdach
niż GPW
Fundusze ETF na GPW
ETF DAX
Data debiutu na GPW
Waluta indeksu
Wartość początkowa
ETF S&P500
31 maja 2011
EUR
USD
1/100 wartości indeksu
Obecny kurs
350zł
65zł
Częstotliwość wypłat
brak
dwa razy w roku
Źródło: Opracowanie własne
Porównanie WIG20 oraz ETFW20L
Wartość obrotów
Wskaźniki funduszy ETF na GPW
w 2013 r
Obroty (mln zł)
Udział
ETFW20L
129,94
76,7%
ETFSP500
24,3
14,3%
ETFDAX
15,11
8,9%
Źródło: www.gpwmedia.pl
Indeksowe instrumenty syntetyczne
 Wypłacanie drugiej stronie określoną sumę rozliczeniową bez konieczności






posiadania odpowiednich aktywów
Uzyskanie stopy zwrotu bardzo bliskiej stopie zwrotu z portfela aktywów
Relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej
Inwestowanie małych kwot przez inwestorów
Zarabianie z wykorzystaniem dźwigni finansowej
Brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego
wchodzącego w skład indeksu
Instrumenty cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, zwłaszcza jeśli nie
mają dostępu do transakcji terminowych
Instrumenty syntetyczne na indeksy
 Instrumenty terminowe
 Opcje
 Warranty opcyjne
 Jednostki indeksowe
 Certyfikaty indeksowe
Kontrakty terminowe na indeksy
 Kontrakty na GPW w Warszawie na m. in. indeks WIG20
(o mnożniku 20) oraz mWIG40 (o mnożniku 10)
 Dla indeksów WIG20 i mWIG40 notowane są
jednocześnie cztery serie kontraktów. Miesiącami
wykonania są: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
 Ostatnim dniem obrotu jest trzeci piątek miesiąca
wykonania
Nazwa skrócona kontraktów Futures
FW20krr (20)
gdzie:
 F - oznaczenie kontraktu terminowego
 W20 (W40) - skrót nazwy instrument bazowego
odpowiednio WIG20 (mWIG40)
 k - kod określający miesiąc wykonania:
H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień
 rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania
 (20) - wartość mnożnika dla kontraktów na W20
np. FW20M1420
Jednostka indeksowa
 Syntetyczny instrument finansowy należący do instrumentów pochodnych, służący
inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek wchodzących w
skład danego indeksu.
 Wystawiana przez inwestora na długi okres.
 Jednostka indeksowa zmienia wartość podobnie do indeksu giełdowego, który jest dla
niej bazą, ale nie dokładnie zgodnie z nim, bo oprócz wartości indeksu, cenę jednostki
kształtują siły popytu i podaży na rynku jednostek indeksowych.
 Instrument nie daje żadnych praw korporacyjnych ani majątkowych do aktywów,
których zmiany wartości reprezentuje.
 Nabywcy jednostki, zajmujący długą pozycję, zyskują na wzroście jej wartości, zaś
wystawcy, zajmujący krótką pozycję, na jej spadku.
Jednostka indeksowa – MiniWIG20
 Indeksem bazowym jest WIG20, odzwierciedlający




zmienność wartości 20 największych spółek giełdowych
w Polsce
Wartość jednostki wynosi 0,1 wartości indeksu (wyrażona
w zł)
Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym bądź umorzenie
Data wprowadzenia na GPW: 26.11.2001 r.
Data wygaśnięcia: grudzień 2025 r.
MiniWIG20
Certyfikat indeksowy
 Jest syntetycznym instrumentem finansowym, umożliwiającym
inwestycję o profilu zwrotu indeksu giełdowego, emitowanym
przez instytucję finansową.
 Wyższa płynność niż jednostki indeksowe
 Certyfikaty indeksowe naśladują zmianę ceny instrumentu
bazowego w stosunku 1:1. Instrumentem bazowym mogą być np.
surowce, metale szlachetne, kursy walut i indeksy giełdowe
 Możliwość zarabiania zarówno na wzroście ceny instrumentu
bazowego jak i na spadku
 Dzięki prostej konstrukcji inwestor może w każdej chwili łatwo
określić wartość certyfikatu
 Certyfikaty indeksowe są zazwyczaj certyfikatami otwartymi (bez
daty wygaśnięcia)
 Nie mają mechanizmu bezpieczeństwa. Są one w pełni podatne
na ryzyko rynkowe.
Źródło: www.gpw.pl
Asset management
 Profesjonalne zarządzanie portfelem instrumentów finansowych klienta
 Indywidualne podejście do klienta, strategia dopasowana do
indywidualnych preferencji inwestycyjnych
 Celem jest osiągnięcie wysokiego wzrostu wartości przy danym kapitale
lub osiągnięcie założonego wzrostu przy możliwie najniższej wartości
zainwestowanego kapitału
Dziękujemy za uwagę!
PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH
ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA
ZLECENIE KLIENTA
Maria Fomicziowa
Volha Akhremenka
Indeksowe instrumenty syntetyczne
- stopa zwrotu bliska stopie zwrotu z portfela aktywów
- relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej
- inwestować małe kwoty
- zarabiać na dźwigni finansowej
- brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i
papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu
Jednostki indeksowe

wystawiane na długi okres

zmiany wartości naśladują zmiany wartości indeksu

brak praw korporacyjnych i majątkowych do aktywów

wystawca korzysta z dźwigni finansowej

długoterminowy trend wzrostowy

charakteryzuje się niską płynnością

wypierany przez kontrakty terminowe i opcje indeksowe
MiniWIG20
wyceniana w sposób ciągły i wygasa w grudniu
2025 r.
 10% wartości indeksu WIG20
 cena nieobowiązkowo = 1/10 indeksu WIG20
 możliwość występowania arbitrażu
 rozliczenie pozycji wg ceny otwarcia z kolejnego
dnia obrotów

Nabycie jednostek indeksowych
MiniWIG20
 100 szt. j. Indeksowych, gdy WIG20 = 1269,26 pkt
 transakcje po kursie miniWIG20=127,80 zł (koszt
transakcji 12780 zł =100*127,80 zł)
Na zamknięcie sesji → zlecenie sprzedaży 100 szt., gdy
WIG20 = 1264,86 pkt
transakcja po kursie miniWIG20=127,40 zł (12740 zł
minus prowizję)
 strata 40 zł
Źródło: www.gpw.pl
Certyfikaty indeksowe
emisja przez instytucję finansową
 łatwiej zdywersyfikować ryzyko
 emisja serii → duża podaż instrumentów na rynku
 dla inwestorów indywidualnych, posiadających
niewielkie zasoby finansowe
 bez określonego terminu zapadalności, naśladujące
zachowanie określonego indeksu
 nie ma wymogu bieżącego rozliczania pozycji oraz
złożenia zabezpieczenia

Certyfikaty indeksowe
Zalety:
 Relatywnie tani dostęp do instrumentów
 Zapewnienie płynności i odpowiedniej wyceny przez emitenta
 Notowania w walucie krajowej
 Rozliczenie podatkowe przekazywane przez biuro maklerskie
 Możliwość wykorzystania certyfikatów jako zabezpieczenia
innych inwestycji na polskim rynku
Wady:
 Brak krótkiej sprzedaży - zarabianie tylko na wzrostach
 Ryzyko kursowe
 Brak dźwigni finansowej występującej w instrumentach
pochodnych
RCSAEAOPEN
 naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy
 20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej
 debiut: 28 stycznia 2009 r. na GPW
 emitent: Raiffeisen Centrobank AG
 wyemitowano 1 mln certyfikatów,
 mnożnik 0.9497
 maksymalny spread 6%
Fundusze indeksowe
- najwierniej odwzorowywać indeks bazowy
- wykup portfela akcji danego indeksu
- wyniki praktycznie niezależne od decyzji zarządzających
- skład funduszu = skład indeksu
- wynik zależy od koniuktury rynku
- lepsze wyniki niż 60-70% funduszy na rynku
Fundusze indeksowe
Zalety:
opłata za zarządzanie w Ipopema m-indeks wynosi 1,5%
 za pośrednictwem SFI zerowa prowizja
 uwzględnienie dywidendy
 dywersyfikacja
 próg wejścia 100 zł
 bardziej stabilny
Fundusze indeksowe
Co to jest “Kontrakt terminowy”?
Kontrakt terminowy jest umową, w której
kupujący zobowiązuje się do zakupienia w
przyszłości określonego towaru, zwanego
instrumentem bazowym. Sprzedający
zobowiązuje się natomiast do sprzedania
określonego w kontrakcie instrumentu
bazowego.
Przykład kontraktu terminowego na
indeks mWIG40
inwestor kupuje w danym dniu po kursie 1000 pkt
kontrakt na mWIG40 wygasający we wrześniu 2012 r.
cena kontraktu wynosi 10 000 zł (1000 pkt x 10 zł)
poziom depozytu zabezpieczającego na 12% wartości
kontraktu
po pewnym czasie inwestor sprzedaje zakupiony kontrakt
po kursie 1200 pkt, zamykając pozycję
zysk 2000 zł [ (1200 pkt - 1000 pkt) x 10 zł ], a biuro
maklerskie zwróci mu wpłacony depozyt
Zwrot z inwestycji dla kupującego
kontrakt terminowy
Źródło: http://www.gpw.pl
Zwrot z inwestycji dla sprzedającego
kontrakt terminowy
Źródło: http://www.gpw.pl
Jak wygląda zarządzanie aktywami
(asset management)?
 Klienci indywidualni i podmioty gospodarcze
 Co najmniej 100 000 zł
 Brak opłat dystrybucyjnych & manipulacyjnych
 Czas trwania zależy od klienta
 Miesięczne zestawienia składu portfela
 Strategie: portfele akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu
 → okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
 Opłaty + dodatkowo dla indywidualnych inwestycji
Portfel pieniężny
Minimalna wpłata: 100 000 zł
Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok
Poziom ryzyka: minimalny
Cel inwestycyjny: ochrona realnej wartości aktywów portfela
Styl inwestycyjny: zarządzający dobiera do portfela wyłącznie
obligacje Skarbu Państwa o terminie wykupu do 1 roku.
Struktura portfela: do 100% portfela lokowane jest w obligacje
emitowane przez Skarb Państwa.
Główne czynniki ryzyka: ryzyko zmiany cen papierów
wartościowych w krótkim okresie
Portfel akcyjny 6x3
Minimalna wpłata: 100 000 zł
Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok, rekomendowany 3 lata
Poziom ryzyka: minimalny
Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu
wartości lokat
Styl inwestycyjny: akcje spółek z dobrą kondycją finansową lub walory
firm mających szanse na poprawę wyników
Struktura portfela: minimum 80% portfela jest inwestowane w akcje.
Portfel składa się z papierów 18 spółek z trzech branż
Główne czynniki ryzyka: ryzyko rynkowe lub ryzyko zmiany cen
poszczególnych akcji
BIBLIOGRRAFIA:
http://www.bloomberg.com/
http://www.lyxoretf.pl
http://www.gpw.pl/
http://www.stooq.pl/
Dziękujemy za uwagę 
Inwestowanie w Indeksy
Fundusze Portfelowe
Asset Management
Adrian Salabura
Mateusz Mikołajczyk
Jednostki indeksowe (MiniWig20)
• instrument pochodny -służy inwestowaniu w indeksy giełdowe
bez potrzeby nabywania akcji spółek
• zmienia wartość podobnie do bazowego indeksu giełdowego
(WIG20)
• umożliwia inwestycję równoważną nabyciu całego portfela
danego indeksu bez konieczności zakupu akcji wchodzących w
skład tego indeksu.
Co dają jednostki indeksowe ?
• bezpieczny i prosty sposób inwestowania
• inwestycja pośrednio w indeks WIG20, oparty o ceny akcji
największych i najbardziej płynnych spółek (łatwiejsza analiza)
• cena jednostki nie zależy od zmiany ceny jednej akcji, lecz od
zmiany ceny całego indeksu
Cena jednostek ideksowych
• cena jednostki= wartość indeksu WIG20*0.1zł
Wartość
indeksu
WIG20
1700 pkt
Mnożnik
Cena JI
(indeks * 0,1 zł)
0,1 zł
170 zł
1550 pkt
0,1 zł
155 zł
1320 pkt
0,1 zł
132 zł
Certyfikaty Indeksowe
• Syntetyczny instrument finansowy
• Naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego np.
indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy
innych instrumentów finansowych w stosunku 1:1
• Mają wyższą płynność niż jednostki indeksowe
• Rozliczenie poprzez wypłacanie określonej sumy bez
konieczności posiadania aktywów
• Certyfikaty Indeksowe zazwyczaj nie mają daty
wygaśnięcia
• Inwestor może łatwo określić wartość certyfikatu.
Wystarczy pomnożyć cenę instrumentu
bazowego przez współczynnik subskrypcji.
RCDAXAOPEN
• Odzwierciedlenie Indeksu DAX, liczonego przez
Deutsche Börse AG
• Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych
spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz
obrotu
• Emitent: Raiffeisen Centrobank
Fundusz Portfelowy
• Może on zostać utworzony wyłącznie jako fundusz
inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ma prawo do emitowania w
sposób ciągły publicznych certyfikatów inwestycyjnych
• Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego fundusz portfelowy
dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania
określonego indeksu lub portfela bazowego
• Posiadacze certyfikatów indeksowych mają prawo
głosu na walnych zgromadzeniach
Fundusze ETF
• Exchange-traded fund (ETF)
• Otwarty fundusz inwestycyjny, którego celem jest
dążenie do odzwierciedlenia zachowania (wyników)
określonego indeksu
• Regulowany dyrektywami unijnymi oraz regulacjami
krajowymi
• Zmiany w takim portfelu następują tylko w przypadku
wycofywania się inwestorów
Przykład inwestowania w ETF
•
•
•
•
•
ETF na WIG20 ma wartość 1/10 indeksu.
WIG20 jest na poziomie 2500 punktów
ETF ma wartość 250 zł
WIG20 rośnie do 2600 punktów  wartość ETF rośnie i zarabiamy 10 zł
WIG20 spada do poziomu 2400 punktów  wartość ETF spada i
odnosimy stratę 10 zł.
Zalety ETF
•
•
•
•
•
•
Dywersyfikacja
Płynność
Koszty
Bezpieczeństwo
Przejrzystość
Krótka sprzedaż
Kontrakty terminowe na indeksy
• W obrocie giełdowym znajdują się kontrakty
terminowe na indeksy WIG20 – mnożnik 20 i
mWIG40 – mnożnik 10.
• Brak fizycznej dostawy portfela papierów
wartościowych
• Rozliczenie następuje wyłącznie w formie
pieniężnej
Nazwa skrócona kontraktów
FW20krr (20)
• gdzie:
F - oznaczenie kontraktu terminowego
W20 (W40) - skrót nazwy instrument
bazowego
• k - kod określający miesiąc wykonania:
H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z grudzień
• rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania
Wartość kontraktu
• Wartość kontraktu to:
Mnożnik * kurs kontraktu
Przykładowo inwestor kupując 1 kontrakt na WIG20 (z
mnożnikiem 20) po cenie 2 500 zawiera transakcję o wartości
20 PLN x 2500 = 50 000 PLN.
Asset management
• zarządzanie aktywami na zlecenie – forma lokowania nadwyżek
• Usługa przeznaczona dla zamożnych klientów indywidualnych,
lub instytucjonalnych
• Coraz więcej instytucji oferuje te usługi, co czyni je coraz
popularniejszymi.
• Łączne aktywa portfeli AM w Polsce to kilka miliardów złotych
Różne strategie AM
• Bezpieczna
- środki są lokowane na krajowym jak i zagranicznym rynku
instrumentów dłużnych.
-przeznaczona dla inwestorów z dużą awersją do ryzyka
-stopy zwrotu porównywalne z lokatami bankowymi przy
zachowaniu płynności inwestycji
Różne strategie AM
• Umiarkowanie ryzykowna
- z ograniczonym udziałem akcji
-dedykowana inwestorom, którzy chcą długoterminowo
ulokować środki pieniężne
-stopy zwrotu wyższe niż z lokat bankowych
- zysk opiera się na wykorzystaniu dłużnych papierów
wartościowych oraz potencjału wzrostowego rynku akcji
Różne strategie AM
• Ryzykowna
- oparta głównie na akcjach, alternatywa dla samodzielnego
inwestowania
- przeznaczone dla doświadczonych inwestorów akceptujących duże
ryzyko
- udział akcji w portfelu, dzięki kredytowaniu lub wykorzystaniu
kontraktów terminowych, może przekraczać 100% środków własnych
- wysoka stopa zwrotu
Dziękujemy za uwagę
Download