Kierunki współpracy gospodarczej ze Wschodem

advertisement
KIERUNKI WSPÓŁPRACY
GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM
Mikołaj Waszczenko
Spośród państw, które przystąpiły w 2004
r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę
z państwami nieunijnymi.
Wynosi ona 1 185 km:
232- z Obwodem Kaliningradzkim
418- z Białorusią
535- z Ukrainą
Tzw. ściana wschodnia
Peryferyjność regionów przygranicznych
w dużym stopniu sprzyja rozwojowi kontaktów
trans granicznych, wzajemnemu budowaniu
nowego typu potencjałów gospodarczych oraz
relacji w zakresie:
• Rozwoju gospodarczego i wspierania
kontaktów przygranicznych;
• Związków kulturowo-społecznych;
• Transferu know-how;
• Wymiany kulturalnej;
• Wymiany doświadczeń pomiędzy
samorządami.
FORMY WSPÓŁPRACY:
• handlowa:
- eksport towarów/usług
- import towarów/usług
• inwestycyjna:
- inwestycje portfelowe
- inwestycje bezpośrednie
• kapitału ludzkiego
• technologie, licencje, know-how
Eksport Polski w 2010 r., mln USD
Kraje UE
Kraje Europy Srodkowo-Wschodniej
Kraje b. ZSRR
Reszta świata
3%
8%
10%
79%
Import Polski w 2010 r., mln USD
Kraje UE
Kraje Europy Srodkowo-Wschodniej
Kraje b. ZSRR
Reszta świata
28012,2;
16%
22898,4;
13%
21025,5;
12%
106126,8;
59%
Saldo handlu zagranicznego Polski
w 2010 r., mln USD
Kraje UE
Kraje Europy Srodkowo-Wschodniej
Kraje b. ZSRR
Reszta świata
-24229,7
20615,4
-6336,1 -8354,9
Eksport Polski w 2010 do
wybranych krajów WNP., mln USD
Białoruś
Rosja
Ukraina
Azerbejdżan
Kazachstan
134,3 412,3
1605,2
3917,3
6617,9
Import Polski w 2010 do wybranych
krajów WNP., mln USD
Białoruś
Rosja
10,4
Ukraina
Azerbejdżan
425,5 837,5
1818,6
18206
Kazachstan
Saldo obrotów handlowych Polski w 2010
r. z wybranymi krajami WNP, mln USD
Białoruś
Rosja
Ukraina
123,9
2098,7
Azerbejdżan
-13,2
767,7
-11588,1
Kazachstan
Rosja jest drugim, po krajach Unii
Europejskiej,
partnerem
handlowym
Polski.
Pod względem wartości eksportu
Rosja zajmowała w 2010 r. 6 pozycję
w polskim eksporcie i 2 miejsce w naszym
imporcie.
Udział Rosji w obrotach handlowych
Polski z zagranicą w 2010 r. wzrósł z 6,2
do 7,5%, w tym w eksporcie z 3,7 do 4,3 %,
w imporcie z 8,6 do 10,5%.
W polskim eksporcie do Rosji przeważają:
- Wyroby przemysłu elektromaszynowego;
- Artykuły żywnościowe;
- Wyroby przemysłu chemicznego;
- Wyroby
przemysłu
drzewnopapierniczego;
- Wyroby metalurgiczne;
- Wyroby przemysłu lekkiego.
Najważniejsze pozycje polskiego importu
z Rosji:
-Produkty mineralne (w tym- ropa
naftowa i gaz ziemny)- ok. 75 % importu z
Rosji;
Ukraina zajmuje 12 miejsce wśród
najważniejszych
odbiorców
polskiego
eksportu, z udziałem 2,5%.
Pod względem wartości importu
Ukraina zajmuje 22 pozycję z udziałem
1%.
W polskim
przeważają:
eksporcie
na
Ukrainę
-Wyroby przemysłu elektromaszynowego;
- Produkty przemysłu chemicznego;
- Artykuły rolno-spożywcze;
- Artykuły drzewno-papiernicze;
- Wyroby metalurgiczne.
Najważniejsze pozycje polskiego importu
z Ukrainy:
-Produkty mineralne (rudy żelaza);
- Wyroby metalurgiczne;
- Wyroby chemiczne;
- Wyroby rolno-spożywcze
Do perspektywicznych kierunków rozwoju
działalności firm polskich na ukraińskim
rynku zaliczyć należy:
energetykę – dostawy maszyn,
urządzeń i technologii do modernizacji
sektorów
pozyskiwania
surowców
energetycznych, wytwarzania i przesyłu
energii
konwencjonalnej
oraz
alternatywnych źródeł energii;
.
branżę
rolno-spożywczą
–
dostawy maszyn, technologii i know-how
(w tym do przechowywania owoców i
warzyw);
budownictwo – dostawy i/lub
produkcja maszyn, urządzeń i materiałów
wykończeniowych;
sektor dóbr konsumpcyjnych –
dostawy mebli, sprzętu AGD, odzieży,
kosmetyków, farmaceutyków;
sektor usług – zwłaszcza usługi
lecznicze, edukacyjne, turystyczne
W polskim
przeważają:
eksporcie
na
Białoruś
-Wyroby przemysłu elektromaszynowego;
- Produkty przemysłu chemicznego;
- Tworzywa sztuczne;
- Żywność,
głównie
pochodzenia
zwierzęcego;
Najważniejsze pozycje polskiego importu
z Białorusi:
- Produkty mineralne (ropopochodne);
- Wyroby przemysłu chemicznego
głównie nawozy;
- Drewno i wyroby z drewna.
–
SZANSE I ZAGROŻENIA WSPÓŁPRACY ZE
WSCHODEM
Bliskość kulturowa (w
tym- kultura biznesowa)
 Duży rynek (w 2008 r.
WNP- to ok. 278 mln
mieszkańców)

Relatywnie niski poziom
dochodów mieszkańców
 Transformacyjny
charakter stosunków
społeczno-gospodarczych

• Koszty transakcyjne
Wstępną decyzję na temat przyszłej współpracy
można podjąć w oparciu o:
• Wskaźnik Wolności Gospodarczej (Index of
Economic Freedom)- roczny raport publikowany od 1995
roku przez The Wall Street Journal i Heritage
Foundation, zawierający opis i ocenę ograniczeń,
restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu
przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych
państwach świata.
• Indeks
Percepcji
Korupcji
(Transparency
International’s
Corruption
Perception
Index)- porządkuje państwa pod względem stopnia
postrzegania korupcji wśród urzędników publicznych i
polityków. Ukazuje ranking państw ze względu na skalę
zjawisk korupcyjnych oraz etykę w życiu publicznym
oraz biznesie.
• Wskaźnik zaufania inwestorów zagranicznych (Foreign
Direct Investment Confidence Index). Ukazuje zmiany w sferze
politycznej, ekonomicznej i regulacyjnej. Indeks obliczany jest
na podstawie średniej ważonej liczby odpowiedzi na pytanie o
prawdopodobieństwo dokonania inwestycji na danym rynku
zagranicznym w ciągu najbliższych 1-3 lat (wysokie, średnie,
niskie, brak zainteresowania)
• Wskaźnik konkurencyjności (Global Competitiveness Index).
Opracowywany corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne
(World Economic Forum) odzwierciedla średniookresową
konkurencyjność gospodarki.
• Wyniki raportu Swiatowego Forum Ekonomicznego pod
nazwą The Global Enabling Trade Report. Umożliwia m.in.
analizę porównawczą międzynarodowej konkurencyjności
działalności służb celnych i granicznych w poszczególnych
krajach.
• Szereg rankingów uznanych firm ratingowych: Standard &
Poor’s, Moody’s, Fitch.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Download